Strona główna
Logo unii europejskiej

1/03/2019: Dostawa, instalacja i uruchomienie instalacji do wytwarzania mieszanek drogowych – 1 szt.

Data publikacji: 15.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1173530

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1 Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, pod adresem ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, w terminie do dnia 16.04.2019 r., do godz. 15:00.
2 Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 10.1. ZiS, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia instalacji do wytwarzania mieszanek drogowych, dla Budromost-Starachowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Wąchock, przy ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock; Znak sprawy: 1/03/2019 - nie otwierać przed dniem 16.04.2019 r. godz. 15:05" oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Gerard Rymarczuk, email: oferty@budromost.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. kom. /+48/ 608-890-193

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia instalacji do wytwarzania mieszanek drogowych – 1 szt., dla Budromost-Starachowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Wąchock, przy ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.
Przedmiot zamówienia zakupywany jest w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnej ekologicznej mieszanki bitumicznej w Budromost-Starachowice Sp. z o.o." współfinansowanego z Funduszy Europejskich.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Wąchock

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia instalacji do wytwarzania mieszanek drogowych – 1 szt., dla Budromost-Starachowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Wąchock, przy ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.

Przedmiot zamówienia

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia:

Poniżej wskazano urządzenia wchodzące w skład instalacji oraz ich minimalne parametry:
Minimalna wydajność 180 t/h przy wilgotności kruszywa ≤ 4%

1. Zespół wstępnego dozowania kruszywa
2. Suszarka z palnikiem
3. Odpylacz
4. Wieża
5. Zbiornik gotowej masy
6. Instalacja wypełniacza
7. Instalacja recyklingu
8. Instalacja asfaltu
9. System sterowania
Załączniki:
Opis wynalazku nr PL 226748 z dnia 23.03.2017r. pn. „Modyfikator asfaltów i sposób modyfikacji asfaltów z jego użyciem”

Ze względu na ograniczoną ilość znaków pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego, które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia (załącznik "Zapytanie ofertowe nr 1/03/2019").

Kod CPV

43413000-1

Nazwa kodu CPV

Mieszalniki betonu lub zaprawy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do 365 dni, liczonym od daty zawarcia umowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej jego realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
Warunek wymieniony w punkcie 4.1.1. zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej trzy zamówienia polegające na dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu kompletnej instalacji do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) o wartości co najmniej 1 500 000,00 EUR netto każda.
Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 6 formularza oferty) oraz dokumentów potwierdzających każdą z w/w realizacji m.in. w postaci referencji, faktur, itp.

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 4.1.2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza oferty).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 4.1.2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza oferty).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 4.1.2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza oferty).

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a ponadto w przypadkach:
1 w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
2 zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
3 gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;
4 w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany parametrów Urządzeń lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
4.1 możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
4.2 konieczności zmiany miejsc dostaw oraz świadczeń w ramach gwarancji jakości w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Zamawiający będzie oceniał oferty dla poszczególnych części zamówienia według następujących kryteriów:
1 Cena – 100 pkt.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie wszystkich kryteriów wynosi 100.

1) Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Co) x 100
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „cena”, wynosi 100.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"BUDROMOST - STARACHOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Św. Rocha 31

27-215 Wąchock

świętokrzyskie , starachowicki

Numer telefonu

41 27 15 555

Fax

41 27 15 555

NIP

6641936388

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej ekologicznej mieszanki bitumicznej w Budromost-Starachowice Sp. z o.o.

Numer projektu

POPW.01.03.01-26-0004/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wirtgen Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 344
61-312 Poznań
Oferta wpłynęła w dniu 16.04.2019 r. o godz. 14:12.
Cena 3 750 000,00 EUR netto.
Liczba wyświetleń: 309