Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa wyposażenia stanowiska do badań środowiskowych, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalnych, urządzeń wchodzących w skład galwaniki, niezawodnościowych, fotometrycznych.

Data publikacji: 15.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1173398

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zapytanie ofertowe - uspójniono z resztą zapisów pkt. VII ppkt. f

Miejsce i sposób składania ofert

VII. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia oferty
a) oferta musi zawierać „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) oferta musi być sporządzona w języku polskim,
c) oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP,
d) wykonawca przedstawi ofertę na zamówienie spełniającą wszystkie kryteria dostępowe wskazane w ofercie,
e) wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w nim cen zawierających wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (uwzględniając podatek VAT), oraz netto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Cena urządzenia musi uwzględniać wszystkie elementy, tj. dostarczenie zamówienia do zamawiającego, przy czym pod pojęciem dostawy zamówienia, należy rozumieć dostarczenie zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego: Govena Lighting S.A. ul. Służewska 8-15, 87-100 Toruń lub na adres: govena@govena.com
f) załączniki do zapytania ofertowego jak i formularz ofertowy muszą zawierać podpisy (parafki na każdej ze stron) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem KRS lub też zgodnie z udzielonym i załączonym pełnomocnictwem) oraz muszą być wysłane: w formie skanu (wraz z podpisami) na adres mailowy: govena@govena.com , do dnia 16.04.2019r. do godz. 23.59 lub dostarczone osobiście na adres: Govena Lighting S.A. ul. Służewska 8-15, 87-100 Toruń. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie podczas procesu weryfikacji ofert,
g) każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę,
h) nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
i) dopuszcza się oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze,
j) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm równoważnych, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone we wskazanych normach,
k) wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty,
l) wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku powiązań, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
m) wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, wprowadzenie przez Wykonawcę zmian uniemożliwiających ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami w „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 spowoduje odrzucenie oferty,
n) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być oznaczone napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania,
o) termin ważności oferty do 30.06.2019r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

govena@govena.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Szulc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 312 848

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia:
Stanowiska do badań środowiskowych, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalnych, urządzeń wchodzących w skład galwaniki, niezawodnościowych, fotometrycznych.
- tester wytrzymałości napięciowej z odpowiednimi przystawkami do 10kV – 1 szt.
- tester rezystancji izolacji – 1 szt.
- cęgi pomiarowe niskoprądowe – 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej w celu rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki oświetleniowej oraz świadczenia nowych usług z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej osprzętu elektrycznego.

Przedmiot zamówienia

Stanowiska do badań środowiskowych, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalnych, urządzeń wchodzących w skład galwaniki, niezawodnościowych, fotometrycznych.
- tester wytrzymałości napięciowej z odpowiednimi przystawkami do 10kV – 1 szt.: testy wytrzymałości napięciowej AC 10kV, dokładność pomiarów +/- 1,5% odczytu, kontrola czasu narastania i opadania, funkcja ograniczenia napięcia, funkcja monitorowania napięcia wyjściowego,
- tester rezystancji izolacji – 1 szt.: napięcie pomiarowe 250V/500V/1000V, zakres pomiaru rezystancji izolacji 1...5000MΩ, dokładność pomiaru rezystancji izolacji 2,5% pełnej skali,
- cęgi pomiarowe niskoprądowe – 1 szt. : pomiar metodą cęgową, maksymalna średnica przewodu 7,5 mm, 0.1mA-20A AC/DC, wyświetlacz LCD

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane w okresie obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, przewiduje się aby zakres zamówienia zrealizowany został w okresie 01.05.2019r. – 15.06.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A. Całkowita cena za dostawę przedmiotu zamówienia (w PLN netto)
Ocenie podlega zadeklarowana w ofercie łączna cena netto za dostawę przedmiotu zamówienia.

Sposób oceny kryterium:
(cena najniższa)/(cena w ofercie badanej) x waga = liczba punktów
Cena najniższa – najniższa zaoferowana cena netto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cena w ofercie badanej – cena netto zaoferowana w ofercie badanej,
Waga – 80%

B. Okres gwarancji (w miesiącach)
Ocenie podlega zadeklarowany w ofercie okres gwarancji, liczony od daty dostawy przedmiotu zamówienia

Sposób oceny kryterium:
(okres w ofercie badanej)/(okres najdłuższy ) x waga = liczba punktów
Okres w ofercie badanej – okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej,
Okres najdłuższy – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji, spośród wszystkich ofert nie podlegający odrzuceniu
Waga – 20%

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała w ocenie całkowitej (suma kryterium A+B) największą liczbę punktów i mieści się w budżecie jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.
W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów, zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej (po uprzednich negocjacjach), co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.
Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie ceny zamówienia, gdy cena przekroczy kwotę budżetową, z tym zastrzeżeniem, że istnieje możliwość prowadzenia negocjacji w celu obniżenia ceny podanej przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wykluczenia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym do realizacji zamówienia i na czas jego trwania.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego („Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”),
b) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego („Formularz oferty”),
c) posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe, tj.: posiadają doświadczenie w zakresie wykonania podobnych zamówień. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego („Formularz oferty”).
Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"GOVENA LIGHTING" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 619 66 00

Fax

56 619 66 02

NIP

9562260142

Tytuł projektu

Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Govena Lighting S.A w dziedzinie elektroniki oświetleniowej

Numer projektu

RPKP.01.02.01-04-0001/17-00
Liczba wyświetleń: 219