Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie i dostawa elementów struktury wewnętrznej prototypu według projektu.

Data publikacji: 14.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2019

Numer ogłoszenia

1173376

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

● Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej, w postaci skanu oryginału oferty wraz z załącznikami w nieedytowalnym formacie.
● W temacie maila należy umieścić zapis: Oferta HS/2/19.
● Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, a w szczególności wypełnić wszystkie załączniki bez wyjątku, bez dokonywania w nich zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wroniem@holosurgical.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Wroniewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48504864400

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa nowej wersji elementów struktury wewnętrznej umożliwiającej pełną regulację mocowania projektora według projektu, gdzie każda z pozycji stanowi część integralną zamówienia, a oferent zobowiązany jest złożyć pełną ofertę. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTOWE ZOSTANĄ PRZESŁANE DROGĄ MAILOWĄ PODMIOTOM, KTÓRE WYRAŻĄ ZAINTERESOWANIE ZŁOŻENIEM OFERTY.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: WARSZAWA

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie wykonawcy i dostawcy części prototypu określonych w załącznikach objętych postępowaniem w celu realizacji projektu Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0404/16-00.

Przedmiot zamówienia

Zakresem postępowania są objęte części prototypu przedstawione w tabeli w załączniku Zapytanie ofertowe_HS.2.19 oraz w załącznikach projektowych (przesyłane mailowo na żądanie podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty)

Kod CPV

44100000-1

Nazwa kodu CPV

Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie i dostawa: zamówienie należy zrealizować do 28 dni od daty złożenia zamówienia przez Udzielającego Zamówienie.
Powiadomienie o wyborze będzie ogłoszone w Bazie Konkurencyjności. Podpisany przez osobę upoważnioną druk zamówienia zostanie przesłany drogą mailową na wskazany w ofercie adres email. Za termin wiążący uznaje się termin wysłania emaila wraz z podpisanym drukiem zamówienia przez Udzielającego Zamówienie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmioty działające na terenie Unii Europejskiej posiadające swoje przedstawicielstwo lub
siedzibę w Polsce oraz posiadające techniczne możliwości realizacji zamówienia oraz serwisu
gwarancyjnego. W przypadku obsługi gwarancyjnej nie musi to być ten sam podmiot, który jest sprzedawcą lub
producentem.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia,;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami niezbędnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia;
4. Dysponowania odpowiednio przeszkolonym personelem niezbędnym do realizacji zamówienia;
5. Znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego
zapytania Ofertowego;

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia poprawek do projektów w trakcie realizacji zamówienia, lecz w zakresie nie większym niż 10% zaproponowanej ceny przez oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis w załączonym zapytaniu ofertowym o nazwie Zapytanie ofertowe_HS.2.19

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów ze 100 możliwych do uzyskania, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu.
Kryteria:
C - Cena netto realizacji zamówienia, która obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy poniesione w celu realizacji zamówienia (DDP Delivery Duty Paid wg. Incoterms 2010) (80 pkt.) – waga 80% (maksymalnie 80 punktów) liczona: C = (Cmin/C0) x 80, gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty.
T - Termin dostarczenia pakietów – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem:
10 punktów – gdy termin dostawy wyniesie mniej niż 14 dni od daty złożenia zamówienia
7 punktów – gdy termin dostawy wyniesie 15-21 dni od daty złożenia zamówienia
4 punkty - gdy termin dostawy wyniesie 22-28 dni od daty złożenia zamówienia
G – okres gwarancyjny – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem:
10 punktów – okres gwarancyjny 24 miesięce
0 punktów – okres gwarancyjny 12 miesięcy - wymaganie podstawowe

Całkowita liczba punktów (X), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: X = C + T + G, gdzie: X – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, T – punkty uzyskane w kryterium „Termin”, G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”.
Przykład kalkulacji:
Punktacja będzie naliczana w ramach kryteriów C, T i G dla całości zamówienia. Zamówienie składane u danego oferenta po rozstrzygnięciu konkursu będzie obejmowało wszystkie pozycje wskazane w zapytaniu.

Wykluczenia

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące konieczności wykluczenia z postępowania
podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, ponieważ powiązania powyższe między
Wykonawcą a Zamawiającym nie występują.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
􀀀 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
􀀀 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
􀀀 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
􀀀 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HOLO SURGICAL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Władysława Pytlasińskiego 10/12/14

00-777 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

791 766 389

NIP

5213729472

Tytuł projektu

Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0404/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MONOGRAPH STUDIO PIOTR HRAPKOWICZ
32-651 Nowa Wieś, ul. Dworcowa 9a,
powiat oświęcimski, województwo małopolskie
NIP: 5492038872 REGON: 851747906
Liczba wyświetleń: 164