Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu Symulacji Medycznej dla studentów PWSZ w Oświęcimiu, w ramach projektu pn. „MEDSIM – opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa

Data publikacji: 13.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1173076

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: 16.04.2019r. do godz. 10.00.
twarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ul. Maksymiliana Marii Kolbego 8 32-600 Oświęcim sala 2.10 budynek Collegium Primum 16.04.2019r. godz. 10.30.
Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem Systemu przy użyciu kart dwóch Użytkowników Wewnętrznych.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.
System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pwszoswiecim.
rzeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Zewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
Komunikacja odbywa się za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego służącego do autentykacji i podpisu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.publiczne@pwsz-oswiecim.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Borowczyk – adres e-mail: zamowienia.publiczne@pwsz-oswiecim.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 33 842 98 56 (wew. 156)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie kompetencji zawodowych studentów poprzez udział w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod symulacji medycznej.
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług edukacyjnych/warsztatów/szkoleń/kursów dla studentów PWSZ w Oświęcimiu w tym w szczególności:
a) Warsztaty interdyscyplinarne z udziałem służb ratowniczych ;
b) Zawody interdyscyplinarne ogólnouczelniane dla studentów pielęgniarstwa;
c) Letnie interdyscyplinarne warsztaty z symulacji medycznej – obóz ;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: oświęcimski Miejscowość: Oświęcim

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wzmocnienie kompetencji zawodowych studentów poprzez udział w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod symulacji medycznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie kompetencji zawodowych studentów poprzez udział w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod symulacji medycznej.
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług edukacyjnych/warsztatów/szkoleń/kursów dla studentów PWSZ w Oświęcimiu w tym w szczególności:
a) Warsztaty interdyscyplinarne z udziałem służb ratowniczych ;
b) Zawody interdyscyplinarne ogólnouczelniane dla studentów pielęgniarstwa;
c) Letnie interdyscyplinarne warsztaty z symulacji medycznej – obóz ;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie: Terminy realizacji szkoleń będą uzgadniane z Wykonawcą. Maksymalne terminy do których Wykonawca ma zrealizować zamówienie zostały określone poniżej:
a) Warsztaty interdyscyplinarne z udziałem służb ratowniczych – czerwiec 2019r.
b) Zawody interdyscyplinarne ogólnouczelniane dla studentów pielęgniarstwa: pierwsza edycja w 2019 roku, druga edycja w roku 2020.
c) Letnie interdyscyplinarne warsztaty z symulacji medycznej – I obóz – II połowa czerwca 2019; II obóz – październik 2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:

1) Zorganizował co najmniej 2 usługi z których każda polegała na organizacji warsztatów interdyscyplinarnych z zakresu z symulacji medycznej dla studentów.
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zamówienia tj.:
co najmniej 2 osobami z których każda posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń dla studentów w zakresie symulacji medycznej.

Potencjał techniczny

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:

1) Zorganizował co najmniej 2 usługi z których każda polegała na organizacji warsztatów interdyscyplinarnych z zakresu z symulacji medycznej dla studentów.
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zamówienia tj.:
co najmniej 2 osobami z których każda posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń dla studentów w zakresie symulacji medycznej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
a) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
b) Rezygnacji z części Zamówienia przez Zamawiającego na sutek okoliczności których nie mógł przewidzieć . W takim wypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość szkolenia z którego Zamawiający zrezygnował. Dotyczy to również rezygnacji przez Zamawiającego z przeprowadzenia edycji szkolenia w przypadkach których nie mógł przewidzieć.
c) wystąpiła konieczność zmiany osób wymienionych w umowie. Osoby które będą realizowały zamówienie w miejsce osób wskazanych w wykazie osób a następnie w umowie mają posiadać co najmniej takie same kompetencje i doświadczenie jak wskazane w ofercie i załącznikach do niej.
d) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,
Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy
Jednolity Europejski Dokument Zamówień
Oświadczenie na temat przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz usług
Wykaz osób
Oświadczenia
Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) „cena” – waga kryterium 60 %
Ilość punktów w kryterium „cena” dla oferty ważnej i złożonej przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą:
C = Cn / Cx x 60
Gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
Cn – najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Cx – cena brutto oferty badanej

b) Kryterium „doświadczenie osób” skierowanych do realizacji zamówienia – waga kryterium 40%

Zamawiający w tym kryterium przyzna maksymalnie 40 punktów. Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium oceny ofert jeżeli wykaże, że co najmniej jedna osoba która została wskazana w wykazie osób na potwierdzenie warunku dysponowania potencjałem kadrowym i skierowana następnie do realizacji zamówienia wykonała usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia dotyczącego nauczania studentów z zakresu symulacji medycznej.
Jeżeli w kryterium doświadczenie osób zostanie wskazana więcej niż jedna osoba, ilość uzyskanych przez nich punktów sumuje się, a potem dzieli przez ilość tych osób. Przyznanie punktacji nastąpi zgodnie z poniższymi zasadami:
• przeprowadzenie 2 szkoleń – 0 pkt
• przeprowadzenie od 3 do 5 szkoleń – 10 pkt
• przeprowadzenie od 6 do 10 szkoleń – 20 pkt
• przeprowadzenie od 11 do 15 szkoleń – 30 pkt
• przeprowadzenie od 16 i więcej szkoleń – 40 pkt
Zamawiający przyzna punktację w ww. zakresie na podstawie oświadczenia, informacji zawartej w formularzu oferty i zweryfikuje prawdziwość, poprawność danych według złożonego Wykazu osób . Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego:
a) otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 poz. 1574, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.).
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

Adres

32-600 Oświęcim

małopolskie , oświęcimski

Numer telefonu

338430691

Fax

338430530

NIP

5492231652

Tytuł projektu

MEDSIM - opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa

Numer projektu

POWR.05.03.00-00-0083/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
ul. F.Chopina 41 lok 2
20-023 Lublin, Polska Cena: 99 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 266