Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do wytwarzania kokardki do linii półprzemysłowej

Data publikacji: 13.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1173032

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie papierowej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
- za pośrednictwem poczty,
- za pośrednictwem kuriera,
- złożona osobiście na adres:

Makarony Polskie SA
ul. Podkarpacka 15a
35-082 Rzeszów

2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Dostawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem
„OFERTA do Zapytania Ofertowego nr 01/POIR/CBR/2019.
Nie otwierać przed 16.04.2019 godz. 09:30”

3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia: 16.04.2019 r. do godziny 9:00.
4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.04.2019 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Blat, Witold Żarek, Barbara Szymków (e-mail: zapytanie@makarony.pl)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, weryfikacja montażu i wykonanych połączeń, uruchomienie nowego, kompletnego urządzenia do wytwarzania kokardki przy udziale linii półprzemysłowej o wydajności 1000 kg/h oraz dostarczenia dokumentacji urządzenia, przeprowadzenia instruktażu rozruchowego i eksploatacyjnego. Urządzenie powinno składać się m.in. z systemu przenośników transportujących płat ciasta, uformowany makaron i ścinki ciasta, zespołu walców do formowania płata ciasta o odpowiedniej grubości, układu stemplującego i systemu sterowania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, weryfikacja montażu i wykonanych połączeń, uruchomienie nowego, kompletnego urządzenia do wytwarzania kokardki przy udziale linii półprzemysłowej o wydajności 1000 kg/h oraz dostarczenia dokumentacji urządzenia, przeprowadzenia instruktażu rozruchowego i eksploatacyjnego. Urządzenie powinno składać się m.in. z systemu przenośników transportujących płat ciasta, uformowany makaron i ścinki ciasta, zespołu walców do formowania płata ciasta o odpowiedniej grubości, układu stemplującego i systemu sterowania.

Wydatek współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, zgodnie z umową POIR.02.01.00-00-0121/16-00.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania:
1. Urządzenie dostosowane do pokrycia wydajności linii 1000 kg/h (suchy produkt).
2. Trójkąt rozkładający ciasto wykonany ze stali nierdzewnej z teflonowymi rolkami
3. Przenośnik taśmowy zasilający walce kalibrujące z prędkością regulowaną przez falownik
4. Szerokość ciasta 1000 mm
5. Maksymalna długość walców 1000 mm
6. Minimalna średnica walców 220 mm
7. Zmotoryzowana regulacja walców kalibrujących – niezależnie czujniki po prawej i lewej stronie
8. Dwie matryce formujące – szerokość kokardki 33 mm i 17 mm
9. Zatrzymanie pracy elementów matrycy bez zatrzymywania prasy w celu ich wyczyszczenia
10. Wentylator powietrza z kilkoma rurami przesyłowymi do wstępnego podgrzania urządzenia (rury włączone w zakres dostawy).
11. Dodatkowa rura powietrzna z dystrybutorem powietrza ze stali nierdzewnej (z zaworem przy każdym wyjściu) do nadmuchu na płat ciasta (rury są włączone, ale wentylator grzewczy wyłączony z zakresu dostawy)
12. Sprzęt do recyklingu ścinków ciasta składający się z:
 Walcy tnących,
 Przenośnika taśmowego z możliwością obrotu w prawo i w lewo (z transparentną pokrywą z litego poliwęglanu i taśmą z chropowatą powierzchnią, aby zapobiec przyklejaniu ścinków ciasta),
 wentylatora rozdrabniającego i transportującego ścinki do mieszałki prasy,
 cyklonu ze stali nierdzewnej do zawracanych ścinków ciasta,
(Rury ze stali nierdzewnej miedzy wentylatorem, a cyklonem oraz zawór próżni wyłączone z zakresu dostawy)
13. Przenośnik odbierający produkt i podający go do podsuszacza, z transparentną pokrywą z litego poliwęglanu
14. Możliwość wyboru wykonania konstrukcji urządzenia – prawa lub lewa
15. Instrukcja użytkowania i dokumentacja maszyn w języku polskim i angielskim.
16. Katalog części zamiennych w wersji papierowej lub elektronicznej
17. Menu urządzeń w języku polskim.
18. Konstrukcja urządzenia wykonana w kolorze RAL 1013

Kod CPV

42215300-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny do robienia ciasta makaronowego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie: W dniu podpisania Umowy z Dostawcą.
2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zamówienia: 15 listopada 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji.
Poświadczeniem spełnienia warunku jest podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:
. posiadają udokumentowane doświadczenie - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Dostawca przedstawi wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech dostaw urządzeń do wytwarzania kokardki. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zapytania, Zamawiający uzna dostawę urządzeń o wartości nie mniej niż 400 000 zł netto każda. (Załącznik nr 4).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.2 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.
Poświadczeniem spełnienia warunku jest podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w następujących przypadkach:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie
z zamówieniem;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Dostawcy;
d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) ograniczenia przedmiotu zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy –
w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien przedłożyć odpowiedniki dokumentów wymienionych w pkt. 2., zgodne z miejscowym prawem, a jeżeli nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Dostawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 2).
6. Oświadczenie o braku powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 3).
7. Podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (Zał. nr 5).
8. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Dostawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
9. Dostawca załączy do oferty odpowiednie specyfikacje techniczne w co najmniej języku polskim lub angielskim w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
10. Dostawca załączy do oferty schemat urządzenia wraz z wymiarami oraz specyfikacją zapotrzebowania na media.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu Dostawcy zamówień publicznych uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA):

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
I. Cena – 90%
II. Okres gwarancji – 10%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium ceny oraz okresu gwarancji.
2. Punkty w ramach Kryterium I. Cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Najniższa cena netto oferty
Cena = x 90
Cena netto oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta w kryterium cena wynosi 90 punktów.

3. Punkty w ramach kryterium II. Okres gwarancji będą przyznawane za okres gwarancji udzielony od daty odbioru końcowego zgodnie z podaną niżej punktacją:
- okres gwarancji 24 miesiące – 10 pkt
- okres gwarancji 18 miesięcy – 5 pkt
- okres gwarancji 12 miesięcy – 0 pkt
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji podawać w pełnych miesiącach.
Okres obowiązywania gwarancji Dostawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji.
Oferta Dostawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy aniżeli 12 miesięcy – zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium okres gwarancji wynosi 10 punktów.

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
5. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena netto za realizację przedmiotu Zamówienia.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Dostawcę w kryterium ceny oraz okresu gwarancji. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
7. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Dostawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
8. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
• oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
• oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Dostawcy składającego ofertę.
4. W przypadku złożenia oferty przez Dostawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAKARONY POLSKIE S.A.

Adres

Podkarpacka 15a

35-082 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

NIP

8133278856

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy SPÓŁCE MAKARONY POLSKIE SA

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0121/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NICCOLAI TRAFILE S.r.l.
Via Cardarelli, 19
51100 PISTOIA – (ITALY)
P.IVA (V.A.T.) IT 00090350471

data oferty: 15.04.2019
Liczba wyświetleń: 279