Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/Innoconect/2019/AL.-RD _okrawanie na dostawę materiałów do budowy linii pilotażowej nowej generacji złączek- AL.-RD (okrawanie) z dnia 12.03.2019 r.

Data publikacji: 13.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2019

Numer ogłoszenia

1173008

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w zakresie dostawy materiałów do budowy linii pilotażowej nowej generacji złączek- AL.-RD (okrawanie)”.

a) Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2019 r. o godz. 8.00 (liczy się data i godzina wpływu oferty).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Cyraniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89/5221048

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy linii pilotażowej nowej generacji złączek. Dostawa obejmuje komponenty przeznaczone do osprzętu bezpośrednio biorącego udział w okrawaniu złączki rodzaju: AL-RD.
Zadanie składa się z 4 części:
1. płyty tłoczników
2. normalia tłoczniki
3. pneumatyka
4. komponenty elektryczne

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Jonkowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy linii pilotażowej nowej generacji złączek. Dostawa obejmuje komponenty przeznaczone do osprzętu bezpośrednio biorącego udział w okrawaniu złączki rodzaju: AL-RD.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy linii pilotażowej nowej generacji złączek. Dostawa obejmuje komponenty przeznaczone do osprzętu bezpośrednio biorącego udział w okrawaniu złączki rodzaju: AL-RD.
Zadanie składa się z 4 części:
1. płyty tłoczników
2. normalia tłoczniki
3. pneumatyka
4. komponenty elektryczne
UWAGA. ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI DODANIA TABEL W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI, PEŁEN OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.

Kod CPV

42950000-0

Nazwa kodu CPV

Części maszyn ogólnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod: 14622000-7
Opis: Stal

Harmonogram realizacji zamówienia

nie dotyczy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami w Zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Oferent oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienie.

Potencjał techniczny

Oferent oświadcza, że posiada potencjał techniczny pozwalające na realizację zamówienie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent oświadcza, że znajduje się w sytuacji, pozwalającej na prawidłową realizację zamówienie.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:

a) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
• w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia;
• w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; przypadków siły wyższej; uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe, do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
b) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
• Formularz oferty.
• W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
• Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,
• Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS,
• Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia.
b) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.):

zgodność oferty ze specyfikacją – warunek konieczny

Kryterium PUNKTY
Cena netto w PLN 70
Termin dostawy 30


• Cena netto w PLN
Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 70%

Cn – najniższa zaproponowana cena netto urządzenia
Co – cena netto urządzenia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”

• Termin dostawy

W kryterium „Termin dostawy” punkty przyznawane będą w następujący sposób:

- oferowany termin dostawy (liczony od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia) do 4 tygodni: 30 punktów
- oferowany termin dostawy (liczony od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia) powyżej 4 tygodni: 0 punktów

Zamawiający, podczas oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu, przyzna punkty w każdym kryterium odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia według wzorów podanych powyżej.

Zamawiający dopuszcza dostawy cząstkowe, tj. w przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego, Dostawca może dostarczyć zamówienie w częściach, lecz graniczny termin dostawy nie może przekroczyć 4 tygodni.

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Wykonawca, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

Wykluczenia

d) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w punkcie 7 ppkt. a).
e) Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę.
f) Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
g) W takiej sytuacji Zamawiającego może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
h) W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanego powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
i) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
• Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
• Jest podmiot powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK

Adres

ks. Jana Hanowskiego 7

11-042 Jonkowo

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

(89)5221041, 6

Fax

895221045

NIP

7390204693

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN-AL dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Unieważnione, z powodu omyłkowo wpisanego terminu zakończenia. Zapytanie zostanie ogłoszone ponownie.
Liczba wyświetleń: 62