Strona główna
Logo unii europejskiej

Oferta na wykonania zabudowy stoiska targowego Euroluce Mediolan 2019

Data publikacji: 09.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2019

Numer ogłoszenia

1172175

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Organizator targów zmienił wielkość stoiska - teraz jest 24 m2 , stoisko narożne dwa boki otwarte, pozostałe zapisy bez zmiany.

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.
Sposoby składania ofert:
1) osobiście w siedzibie firmy: Edyta Baarańska Design, Al. Niepodległości 646, 81-854 Sopot; w godzinach pracy biura (dni robocze 9.00- 17.00) lub
2) pocztą, kurierem na adres firmy: j.w. lub
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: baranskadesign@gmail.com

Termin ważności oferty: minimum 40 dni od daty wystawienia oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

baranskadesign@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Kostrzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048 660785200

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie zabudowy stoiska targowego o powierzchni 30 m2 na targach Salone del Mobile / Euroluce w Mediolanie do dnia 06.04.2019 wraz z elementami umożliwiającymi zawieszenie oświetlenia ekspozycyjnego wystawcy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: SOPOT

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi wykonania zabudowy stoiska na targach Salone del Mobile / Euroluce w Mediolanie w kwietniu 2019 , w związku z realizacją projektu pt. Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Edyta Barańska DESIGN - wypromowanie produktów branży meblarskiej za granicą w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest usługa zaprojektowania i budowa stoiska wystawowego 30m2 na targach Salone del Mobile / Euroluce w Mediolanie do dnia 06.04.2019 (projekt stoiska, zabudowa i wyposażenie),
- stoisko z możliwością zaprezentowania wiszących produktów firmy lampy i żyrandole 6 szt ,
- ściany stoiska umożliwiające zawieszanie luster szklanych o wadze 30-40 kg każde 5 sztuk,
- zaplecze 1,5x1m z półkamim i hakami na ubrania;
- wykładzina podłogowa,
- 2 krzesło wysokie,
- przyłącze prądu, minimum 10 gniazdek. ,
- kosz na śmieci,
- oświetlenie korespondujące z wystrojem stoiska,
- grafiki z logotypami wystawcy minimum 1x1 m z wysokogatunkowych materiałów np. złota plexi;
- stoisko z elementami graficznymi wystąpienia narodowego Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG oraz oznakowanie stoiska zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand zapewniając właściwe rozmieszczenie znaków identyfikacji wizualnej w sposób zapewniający ich czytelność i identyfikowalność.

Projekt zabudowy należy przedłożyć do akceptacji zamawiającego przed targami minimum na 3 tygodnie.
2. zakup usługi w zakresie obsługi technicznej (obejmuje podłączenie mediów, rozstawienie stoiska, rozłożenie i utylizacja.)
3. podłączenie do mediów: prądu

Kod CPV

98000000-3

Nazwa kodu CPV

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wycena usługi do 16.03.2019
2. Przedstawienie projeku graficznego do 23.03.2019
4. Wybudowanie stoiska wraz z podłączeniami mediów do 06.04.2019
5. Rozbiórka stoiska w dniach 15-16.04.2019

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie przygotowywania udziału w targach międzynarodowych oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczenia o braku występowania powiązań z Zamawiającym.
6) Posiadanie doświadczenia w zakresie organizacji targów międzynarodowych wymagane referencje pisemne lub telefoniczne możliwe do zweryfikowania przez Zamawiającego.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia we wskazanych terminach.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia we wskazanych terminach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Dodatkowe warunki

1. W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert, negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy), bez zmiany jej kluczowych elementów.
4. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty co do której istnieją przesłanki braku możliwości rzetelnego wykonania zgodnego z załączonym zapytaniem i ogólnie przyjętą praktyką targową i budowlaną.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w wyniku siły wyższej oraz/lub czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności oraz terminów wystawienia dokumentów, na podstawie, których dokonywane będą płatności.
• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku otrzymania decyzji jednostki współfinansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe zmiany i postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Zastrzeżenia
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Edyta Barańska Design do żadnego określonego działania:
• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Edyta Barańska Design do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Edyta Barańska Design do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
• Edyta Barańska Design nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
• Edyta Barańska Design zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać złożona na papierze w sposób opisany powyżej, powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych oraz
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających doświadczenie i wymagane umiejętności wykazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów
A. cena netto w PLN ( lub przeliczenie po kursu z dnia zakończenia postepowania ofertowego) 60% =60,00 pkt
B. projekt graficzny, doświadczenie, wiedza i referencje 40% =40,00 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów z ocen Kryterium A. i B.,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która będzie kompeksowa, będzie kompletna oraz uzyska największa liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami. W przypadku oferty przedstawiającej rażąco niską cenę zamawiający może zarządać wykazu wszystkich cen i kosztów składowych, a jeżeli będzie miał uzasadnione wątpliwości co do możliwości rzetelnego wykonania zlecenia, wybierze nastepną ofertę o drugiej punktacji.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Edyta Barańska Design. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Edyta Barańska Design lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Edyta Barańska Design lub osobami wykonującymi w imieniu Edyta Barańska Design czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EDYTA BARAŃSKA DESIGN

Adres

al. Niepodległości 646

81-854 Sopot

pomorskie , Sopot

Numer telefonu

58 555 04 03

NIP

8971027862

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowe Przedsiębiorstwa Edyta Barańska DESIGN - wypromowanie produktów branży meblarskiej za granicą

Numer projektu

POIR.03.03.03-22-0002/16-01
Liczba wyświetleń: 116