Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup materiałów zużywalnych w ramach kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczki

Data publikacji: 08.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2019

Numer ogłoszenia

1172064

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można składać: osobiście lub pocztą w Biurze Projektu „Podkarpackie stawia na kwalifikacje” Akademia Zdrowia Izabela Łajs, 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 5

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominika Kulczyńska , e-mail: rzeszow@akademia-zdrowia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 853 25 09

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem prowadzonego zapytania jest zakup materiałów zużywalnych niezbędnych w kształceniu praktycznym w ramach kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczki dla 45 uczestników

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest zakup materiałów zużywalnych niezbędnych w kształceniu praktycznym w ramach kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczki dla 45 uczestników

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem prowadzonego zapytania jest zakup i dostarczenie materiałów zużywalnych niezbędnych w kształceniu praktycznym w ramach kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczki dla 45 uczestników według następującej specyfikacji:

baza pod podkład 12 szt.
akryl kolorowy 20 szt.
ampułki do sonoferezy 20 szt.
baza do hybrydy 20 szt.
klej do tipsów z pędzelkiem 15 szt.
konturówki do ust 20 szt.
korektor do twarzy ( różne odcienie) 10 szt.
korektor pod oczy ( różne odcienie) 10 szt.
korektor pod oczy w płynie ( różne odcienie) 10 szt.
kredka do oczu ( niebieska, zielona,fioltowa) 10 szt.
kredka do oczu brązowa 10 szt.
kredka do oczu czarna 10 szt.
lakiery hybrydowe SIMILAC ( różne kolory) 40 szt.
maskara koloryzująca do brwi 8 szt.
paleta cieni do powiek ( różne kolory) 10 szt.
paleta pudrów prasowanych do brwi 8 szt.
paleta zawierająca róże, bronzery oraz rozświetlacze do twarzy. 8 szt.
parafina do dloni 10 szt.
paski do depilacji( pakowane po 100 sztuk) 40 szt.
pędzelki do akrylu 30 szt.
pędzelki do zdobień ( zestawy) 30 szt.
pędzelki do żelu 30 szt.
płatki hydrożelowe 10 szt.
podkład kryjący ( różne odcienie) 10 szt.
podkład nawilżająco - wygładzający ( różne odcienie) 10 szt.
podkład w kremie ( trójkolorowy) 10 szt.
pomadka do ust w płynie 20 szt.
primer do paznokci 20 szt.
puder do masy akrylowej 6 szt.
puder sypki 10 szt.
rozświetlacz 10 szt.
top do hybrydy 20 szt.
wosk do depilacji nóg w rolce 60 szt.
zestaw farb do malowania twarzy 20 szt.
żel do paznokci clear, cover, white 20 szt.
żel do ultradźwięków dla cery naczynkowej 200ML 6 szt.
żel do ultradźwięków dla cery trądzikowej 200ML 6 szt.
żel do ultradźwięków intensywnie nawilżający 200ML 6 szt.
żel do ultradźwięków regenerująco liftingujący 200ML 6 szt.

Kursy zostaną przeprowadzone w okresie marzec 2019 – czerwiec 2019 z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie (termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu/skróceniu) w zależności od postępu naboru zgłoszeń do Projektu. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zleceniodawcę (których nie można było przewidzieć). Ze względu na potrzeby uczestników projektu. Zamawiający zastrzega również, że liczba uczestników może ulec zmianie, o czym Wykonawca/Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani

Kod CPV

33711640-5

Nazwa kodu CPV

Zestawy kosmetyków

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od 18 marca 2019 r. do 31 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. złożą ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w załączniku nr 3,
3. nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym – załącznik nr 2.
Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy;
b. Harmonogramu realizacji umowy;
c. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Załącznik nr 1 - formularz oferty
b. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
d. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 100 % (100 pkt)
Cena (100%)Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
Cena = (Cena minimalna/Cena oferty rozpatrywanej) x 100 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS

Adres

Główna 81/brak

95-020 Justynów

łódzkie , łódzki wschodni

Numer telefonu

422557700

Fax

422557701

NIP

7281348565

Tytuł projektu

Podkarpacie stawia na kwalifikacje

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0001/17-00
Liczba wyświetleń: 73