Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 6/RPOWP/05.04/2018 na przeprowadzenie indywidualnych spotkań w celu utworzenia Indywidualnego Planu Działania dla 110 Uczestników projektu

Data publikacji: 08.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2019

Numer ogłoszenia

1172048

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami można przesłać pocztą/ kurierem (w formie pisemnej) na adres:
Centrum Edukacyjne Technik Sp. Z o.o. , ul.Kopernika28-31 , 76-200 Słupsk.
Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej
treści z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 6/RPOWP/05.04/2018”
Ofertę można dostarczyć osobiście do Biura z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 6/RPOWP/05.04/2018”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimierz Duda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

598417109

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych spotkań w celu utworzenia Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu, osób w wieku aktywności zawodowej tj. dla pracowników Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. w Słupsku (110 osób). Zamawiający przewidział do zrealizowania łącznie 220 godzin indywidualnych spotkań dla 110 Uczestników projektu - 2 godziny na każdego UP (liczba osób może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego). Spotkania indywidualne będą polegały na identyfikowaniu oraz diagnozowaniu potrzeb uczestników w celu dostosowania wsparcia do indywidualnych potrzeb, umiejętności i możliwości uczestników - dobór odpowiednich form wsparcia. Diagnoza będzie oparta na indywidualnym kontakcie z uczestnikami, a jej efektem będzie dostosowanie adekwatnych form wsparcia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Słupsk Miejscowość: Słupsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie indywidualnych spotkań w celu utworzenia Indywidualnego Planu Działania.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych spotkań w celu utworzenia Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu, osób w wieku aktywności zawodowej tj. dla pracowników Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. w Słupsku (110 osób). Zamawiający przewidział do zrealizowania łącznie 220 godzin indywidualnych spotkań dla 110 Uczestników projektu - 2 godziny na każdego UP (liczba osób może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego). Spotkania indywidualne będą polegały na identyfikowaniu oraz diagnozowaniu potrzeb uczestników w celu dostosowania wsparcia do indywidualnych potrzeb, umiejętności i możliwości uczestników - dobór odpowiednich form wsparcia. Diagnoza będzie oparta na indywidualnym kontakcie z uczestnikami, a jej efektem będzie dostosowanie adekwatnych form wsparcia. W rezultacie opracowany zostanie IPD zawierający:
-plan dalszych działań w ramach projektu i pracy samodzielnej,
-cele długoterminowe oraz krótkoterminowe i sposoby ich realizacji.
Przed podjęciem działań zostanie dokonana analiza:
•potrzeb i oczekiwań,
•zasobów i sytuacji pracownika,
•testy psycholog.
SCID I i MMPI I IPD będzie zawierał :
•opracowanie profilu kompetencyjnego każdego uczestnika (z uwzględnieniem jego ograniczeń zdrowotnych),
rozpoznanie jego potencjału, luk kompetencyjnych, celem określenia możliwości przesunięć wewnątrz zakładu pracy, •wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wsparciem oferowanym w proj. a zmniejszeniem obciążenia dla zdrowia danego pracownika
•zaplanowanie sposobów i terminów realizowanego wsparcia
•monitorowanie

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie indywidualnych spotkań w celu utworzenia Indywidualnego Planu Działania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie indywidualnych spotkań w celu utworzenia Indywidualnego Planu Działania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIK SP. Z O.O.

Adres

Mikołaja Kopernika 28-31

76-200 Słupsk

pomorskie , Słupsk

Numer telefonu

598417109

Fax

598417108

NIP

8392636859

Tytuł projektu

Doradztwo i profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym wybranych chorób psychosomatycznych

Numer projektu

RPPM.05.04.02-22-0036/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach niniejszego zapytania ofertowego wybrana została następująca oferta:

1. JOBEXPRESS Bartosz Szewczyk
ul. Deotymy 21
76-200 Słupsk
Oferta wpłynęła dn. 15.03.2019r., godz. 11:00
Cena ofertowa brutto za 1h zajęć : 99,00
Cena ofertowa brutto za całość zamówienia: 21780,00
Liczba wyświetleń: 80