Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup materiałów zużywalnych niezbędnych w kształceniu praktycznym w ramach kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjera

Data publikacji: 08.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2019

Numer ogłoszenia

1172030

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można składać: osobiście lub pocztą w Biurze Projektu „Podkarpackie stawia na kwalifikacje” - Akademia Zdrowia Izabela Łajs, 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 5, codziennie w dni robocze w godz. 9.00 - 16.00 do 16.13.2019 do godz. 9.00.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominika Kulczyńska, e-mail: rzeszow@akademia-zdrowia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 853 25 09

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem prowadzonego zapytania jest zakup materiałów zużywalnych niezbędnych w kształceniu praktycznym w ramach kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjera dla 30 uczestników;

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem prowadzonego zapytania jest zakup i dostarczenie materiałów zużywalnych uczestnikom szkoleń realizowanych w ramach projektu niezbędnych w kształceniu praktycznym w ramach kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjera;

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem prowadzonego zapytania jest zakup i dostarczenie materiałów zużywalnych uczestnikom szkoleń według następującej specyfikacji:

• materiały zużywalne niezbędne w kształceniu praktycznym w ramach kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjera dla 30 uczestników:
Szampon do włosów zniszczonych opakowanie 1 litr 20,00 szt.
Szampon do włosów kręconych opakowanie 1 litr 20,00 szt.
Szampon zwiększający objętość opakowanie 1 litr 20,00 szt.
Szampon do włosów utrwalający kolor opakowanie 1 litr 20,00 szt.
Szampon orzeźwiający do włosów opakowanie 1 litr 20,00 szt.
Szampon oczyszczający do włosów opakowanie 1 litr 20,00 szt.
Odżywka do włosów zniszczonych opakowanie 1 litr 15,00 szt.
Odżywka do włosów kręconych opakowanie 1 litr 15,00 szt.
Odżywka do włosów farbowanych opakowanie 1 litr 15,00 szt.
Odżywka zwiększająca objętość opakowanie 1 litr 15,00 szt.
Maska do włosów suchych i zniszczonych 10,00 szt.
Intensywna maska do włosów zniszczonych 15,00 szt.
Chusteczki do zmywania farby 10,00 szt.
Rozjaśniacz do włosów ( w proszku) 30,00 szt.
Odżywka do włosów bez spłukiwania 10,00 szt.
oxydant 3% 20,00 szt.
oxydant 9% 20,00 szt.
oxydant 6% 20,00 szt.
oxydant 12% 20,00 szt.
Nabłyszczacz 15,00 szt.
Lotion do modelowania włosów 15,00 szt.
Farby do włosów odcienie brązu 80,00 szt.
Farby do włosów odcienie blond 80,00 szt.
Farby do włosów odcienie rudości 50,00 szt.

Kurs zostanie przeprowadzony w okresie marzec 2019 – czerwiec 2019 z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie (termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu/skróceniu) w zależności od postępu naboru zgłoszeń do Projektu. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zleceniodawcę (których nie można było przewidzieć). Ze względu na potrzeby uczestników projektu. Zamawiający zastrzega również, że liczba uczestników może ulec zmianie, o czym Wykonawca/Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

Kod CPV

33711600-3

Nazwa kodu CPV

Preparaty i artykuły do włosów

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od 01 grudnia 2018 r. do 31 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. złożą ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
2. nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym – załącznik nr 2.
3. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w załączniku nr 3,
Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy;
b. Harmonogramu realizacji umowy;
c. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Załącznik nr 1 - formularz oferty
b. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
d. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 100 % (100 pkt)
Cena (100%)Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
Cena = (Cena minimalna/Cena oferty rozpatrywanej) x 100 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS

Adres

Główna 81/brak

95-020 Justynów

łódzkie , łódzki wschodni

Numer telefonu

422557700

Fax

422557701

NIP

7281348565

Tytuł projektu

Podkarpacie stawia na kwalifikacje

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0001/17-00
Liczba wyświetleń: 75