Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 64/2019/G/GATE

Data publikacji: 08.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2019

Numer ogłoszenia

1171858

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki/Kiełpin, Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem lub na adres mailowy paulina.gruszka@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina.gruszka@celonpharma.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Gruszka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup materiałów zużywalnych i sprzętu drobnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Kiełpin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup materiałów zużywalnych i sprzętu drobnego w ramach programu: „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II”.

Przedmiot zamówienia

1. System próżniowy do odsysania próbek, nadciśnieniowy, kompatybilny z płytkami 96 dołkowymi oraz kolumienkami o objętości 1mL. Urządzenie o wymiarach 27.1 × 30.5 × 32.5 cm oraz wadze 11,0kg, pracujące w zakresie temperatur 5 oC do 40 oC. Zestaw wyposażony w rotametr, regulator przepływu w zakresie niskiego ciśnienia oraz odpowiadający mu wskaźnik, regulator przepływu w zakresie wysokiego ciśnienia oraz odpowiadający mu wskaźnik, kołnierz uszczelniający, uchwyt do płytek, zestaw instalacyjny. Kompatybilne oprogramowanie z dedykowaną stacja roboczą umożliwiające sterowanie w czasie rzeczywistym oraz analizę danych offline niezależnie (zgodny z produktem Agilent, Nr Kat. 5191-4116 lub równoważnym)
2. Sealing gasket for PPM-96 (zgodny z produktem Agilent, Nr Kat. 5191-4117 lub równoważny)

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW
Rozpoczęcie: MARZEC 2019

ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW
Zakończenie: MARZEC 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT:

• Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 60 pkt (60 %)
Sposób oceny:
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Cena 60 % 60 najniższa cena oferty netto
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej netto

• Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt (40%)
Sposób oceny:
o termin dostawy do 7 dni – 40 pkt - (40%)
o termin dostawy od 8 do 14 dni – 20 pkt - (20%)
o termin dostawy od 15 do 21 dni – 10 pkt - (10%)
o termin dostawy powyżej 22 dni – 0 pkt - (0%)

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + D

gdzie:
• L – całkowita liczba punktów,
• C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
• D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CELON PHARMA S.A.

Adres

Ogrodowa 2a

05-092 Kiełpin

mazowieckie , warszawski zachodni

Numer telefonu

22 751 74 78

NIP

1181642061

Tytuł projektu

Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0334/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
12.03.2019
17’046,60 PLN
Liczba wyświetleń: 98