Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup licencji i wdrożenie systemu obsługi toku studiów

Data publikacji: 08.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1171852

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiany wprowadzone do ogłoszenia dnia 12.04.2019 r.:
- w dokumencie Zapytanie ofertowe na stronie 28 zostało usunięte słowo "najniższa" - zmiana została wprowadzona w trybie "śledzenie zmian").

Zmiany wprowadzone do ogłoszenia dnia 8.04.2019 r.:
- zmianie uległa data i godzina złożenia oferty oraz miejsce, data i godzina otwarcia ofert - w związku z tym została zmieniona treść zapytania ofertowego (wszystkie zmiany zostały wprowadzone w trybie "śledzenie zmian")
- zmianie uległy niektóre zapisy w Zał. nr 9 Umowa z Wykonawcą - w związku z tym została zmieniona treść załącznika (wszystkie zmiany zostały wprowadzone w trybie "śledzenie zmian")
- opublikowano aktualną listę pytań i odpowiedzi.

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę wypełnioną w języku polskim w postaci Dokumentów wskazanych w punkcie 8. Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wydrukowanie dokumentów w kolorze.
Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną Ofertę, wszystkie złożone przez niego Oferty zostaną odrzucone. Oferty na wykonanie niekompletnego przedmiotu zamówienia podlegają odrzuceniu.
Dokumenty wskazane w punkcie 8. Zapytania ofertowego (Formularz Oferty wraz z załącznikami i innymi dokumentami) należy dostarczyć do dnia 16.04.2019 roku do godziny 11:00. Wypełnione i podpisane Dokumenty należy umieścić w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie z napisem: „Oferta dotycząca Zapytania ofertowego nr 1/03/2019/SOTS” i dostarczyć je osobiście lub wysłać za pomocą poczty lub dostarczyć przesyłką kurierską na adres: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, Budynek A, pokój 127.

UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert za pomocą poczty elektronicznej. Oferty wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

O zachowaniu terminu złożenia Oferty decyduje doręczenie jej w terminie Zamawiającemu.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sots@teb-akademia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

sots@teb-akademia.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Licencji do Systemu, Wdrożenie Systemu dotyczącego obsługi toku studiów, świadczenie Usług Utrzymania oraz świadczenie Usług Rozwoju w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

W Załączniku nr 9 do Zapytania ofertowego - Umowa z Wykonawcą, znajdują się m.in. wyjaśnienia pojęć używanych w Zapytaniu ofertowym.

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy z Wykonawcą stanowiącym Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego.

Przedmiot Umowy podzielony jest na część gwarantowaną (Przedmiot Umowy gwarantowany) i część objętą Prawem opcji (Przedmiot Umowy objęty Prawem opcji). Część gwarantowana i cześć objęta Prawem opcji określona jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na zakup Licencji do Systemu i Wdrożenie Systemu dotyczącego obsługi toku studiów, świadczenie Usług Utrzymania oraz świadczenie Usług Rozwoju w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.
Zamówienie będzie współfinansowane w ramach następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
• „Umiędzynarodowienie i Praktyczność – 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia w WSB w Poznaniu”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z020/17, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu,
• „D.N.A. WSB – Dydaktyka, Nauka, Administracja – Zintegrowany Program Rozwoju WSB”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z231/17, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku,
• „Zintegrowani – kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z055/17, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu,
• „Informatyzacja, Umiędzynarodowienie, Praktyczność – filary Zintegrowanego Programu Uczelni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z004/17, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu,
• „Zintegrowany Program Rozwoju WSF”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z032/17, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Licencji do Systemu, Wdrożenie Systemu dotyczącego obsługi toku studiów, świadczenie Usług Utrzymania oraz świadczenie Usług Rozwoju w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

• Etap I – Wdrożenie Systemu – nie później niż do 31.12.2021 r.
• Etap II – Świadczenie Usług Utrzymania - od daty Odbioru Fazy 3 Etapu I przez okres do 24 miesięcy
• Etap III – Świadczenie Usług Rozwoju – od 01.01.2021 r. przez okres do 24 miesięcy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zamówienia o jakim mowa poniżej dla minimum 4 różnych uczelni wyższych działających na podstawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i zrealizował tym samym co najmniej 4 zamówienia o jakich mowa poniżej. Wartość trzech ww. zamówień nie może być mniejsza niż 400 000 zł brutto każde, a wartość czwartego ww. zamówienia musi wynosić min. 1 mln zł brutto. W przypadku, gdy wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty musi zostać przeliczona w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia.

Przedmiotem każdego z czterech zamówień musi być co najmniej dostarczenie licencji i wdrożenie systemu do zarządzania tokiem studiów wraz z opieką serwisową (usługami utrzymania) trwającą minimum 12 miesięcy.
Dwa z czterech wymienionych wyżej zamówień musiało obejmować wdrożenie co najmniej następujących obszarów funkcjonalnych systemu obsługi toku studiów: dziekanat, rozliczenie i planowanie procesu dydaktycznego, obszar obsługi finansowej studentów wraz ze stypendiami, system webowy typu wirtualna uczelnia/wirtualny dziekanat dedykowany zewnętrznym użytkownikom końcowym (co najmniej studentom uczelni wyższej) obejmujący swoim zakresem co najmniej prezentację danych dla ww. użytkowników z obszaru dziekanatowego i obsługi finansowej studenta a pozostałe dwa z czterech wymienionych wyżej zamówień muszą obejmować wdrożenie co najmniej 3 następujących obszarów funkcjonalnych systemu obsługi toku studiów: dziekanat, rozliczenie i planowanie procesu dydaktycznego, obszar obsługi finansowej studentów wraz ze stypendiami, system webowy typu wirtualna uczelnia/wirtualny dziekanat dedykowany zewnętrznym użytkownikom końcowym (co najmniej studentom uczelni wyższej) obejmujący swoim zakresem co najmniej prezentację danych dla ww. użytkowników z obszaru dziekanatowego i obsługi finansowej.
Dodatkowo 4 powyższe wdrożenia musiały objąć swych zakresem w sumie co najmniej 25 tysięcy użytkowników końcowych, w tym co najmniej 200 pracowników administracyjnych oraz co najmniej 24 tysięcy studentów i co najmniej jedno z ww. wdrożeń musiało objąć swym zakresem co najmniej 10 tysięcy użytkowników końcowych w tym co najmniej 50 pracowników administracyjnych oraz co najmniej 9 900 studentów.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków związanych z potencjałem technicznym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje w chwili złożenia Oferty i będzie dysponować podczas realizacji zamówienia w Etapie I, Faza 1 do 3, Personelem Kluczowym zdolnym do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. zapewni oddelegowanie do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej następujących osób:

Wykonawca dysponuje w chwili złożenia oferty i będzie dysponować podczas realizacji zamówienia w Etapie I, Faza 1 do 3, Personelem Kluczowym zdolnym do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. zapewni oddelegowanie do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej następujących osób:

a. jeden Kierownik Projektu, który w okresie ostatnich 5 lat (licząc przed upływem terminu składania Ofert)) pełnił funkcję Kierownika Projektu w co najmniej 2 projektach dotyczących wdrażania oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie procesami w szkołach wyższych przez okres łącznie co najmniej 2 lat. Wartość każdego z 2 powyższych projektów powinna wynosić co najmniej 400.000,00 zł brutto każdy (w przypadku, gdy wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia, które jest wykazywane jako zrealizowane). Co najmniej jedno z powyższych wdrożeń, w którym ma doświadczenie Kierownik Projektu powinno dotyczyć wdrożenia oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie procesami w szkołach wyższych o strukturze wielowydziałowej (minimum 3 wydziały).
Kierownik Projektu musi posiadać kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami poświadczone ważnym certyfikatem IMPA Certified Project Manager Level C lub Project Management Professional (PMP) lub Prince 2;

b. jeden Architekt Rozwiązań, który w okresie ostatnich 3 lat (licząc przed upływem terminu składania Ofert)) pełnił funkcję Architekta Rozwiązań w co najmniej 2 projektach dotyczących wdrażania oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie procesami w szkołach wyższych i przez okres łącznie co najmniej 1,5 roku.;

c. zespół Specjalistów/Konsultantów ds. wdrożeń i realizacji przypisanych do realizacji przedmiotowego zamówienia w liczbie co najmniej 6 osób, z których każda z nich w okresie ostatnich 3 lat (licząc przed upływem terminu składania Ofert)) pełniła funkcję specjalisty/konsultanta w co najmniej 2 projektach informatycznych, dotyczących wdrożenia oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie procesami dydaktycznymi w szkołach wyższych przez okres nie krótszy niż 1,5 roku łącznie dla każdej z ww. osób.

Jedna osoba wchodząca w skład Personelu Kluczowego nie może sprawować w nim dwóch funkcji jednocześnie, np. ta sama osoba nie może pełnić funkcji Kierownika projektu
i Konsultanta równocześnie.

Językiem stosowanym podczas realizacji przedmiotu zamówienia jest język polski. Dotyczy to także całej komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym.

Każda z osób wchodząca w skład Personelu Kluczowego musi posiadać płynną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie bądź, jeżeli osoby wchodzące w skład Personelu Kluczowego nie posiadają takiej zdolności, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tłumacza na pełen czas zaangażowania członka Personelu Kluczowego do projektu.
Osoby wchodzące w skład Personelu Kluczowego Wykonawca musi wykazać w Załączniku nr 8 do Zapytania ofertowego – Personel Kluczowy. Do Oferty Wykonawca musi dołączyć kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem ww. certyfikatów wymaganych od kierownika projektu.

Poza Personelem Kluczowym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taki zespół pozostałych specjalistów, który zapewni realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z jego kryteriami jakościowymi, ilościowymi i czasowymi.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania Ofert, posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (jeden milion złotych).

Dodatkowe warunki

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b) Wykonawcy biorący wspólnie udział w postępowaniu ofertowym zobowiązani są do oznaczenia na Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenia - podmiotów wspólnie biorących udział w ww. postępowaniu.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu ofertowym albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
d) Wykonawcy biorący wspólnie udział w postępowaniu ofertowym i ustanawiający pełnomocnika do ich reprezentowania są zobowiązani do wskazania pełnomocnika na Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenia (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - osoby z imienia i nazwiska wyznaczonej do tej roli, w przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną – nazwy tej osoby prawnej, a także osoby fizycznej uprawnionej do reprezentacji ww. osoby prawnej) oraz dołączenia do Zapytania ofertowego oryginału pełnomocnictwa dla ww. osoby podpisanego przez podmioty gospodarcze wspólnie biorące udział w postępowaniu ofertowym wraz ze wskazaniem zakresu ww. pełnomocnictwa dot. Zapytania ofertowego nr 1/03/2019/SOTS.
e) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu ofertowym z zastrzeżeniem tych zapisów Zapytania ofertowego, które stanowią inaczej.
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do Oferty umowy konsorcjum lub innej umowy regulującej współpracę podmiotów gospodarczych wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, z której jednoznacznie winień wynikać zakres czynności poszczególnych podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz ich solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy.
g) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z ustanowionym pełnomocnikiem podmiotów gospodarczych wspólnie biorących udział w postępowaniu.

Podwykonawstwo
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
b) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować Przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm tych Podwykonawców (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenia). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
c) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia zgodnie z zapisami Umowy z Wykonawcą, stanowiącej Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego.
d) Definicja Podwykonawcy znajduje się w Załączniku nr 9 do Zapytania ofertowego - Umowa z Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy

Strony zastrzegają możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz Oferty Wykonawcy, jeżeli zmiana jest konieczna:
- z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
- z powodu działania Siły Wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy – maksymalnie o czas jej występowania;
- na skutek działania organów administracji, w tym Instytucji Pośredniczącej, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;
- z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy w terminach wskazanych w Umowie maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;
- na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;
-w przypadku uzyskania przez Zamawiającego przyrzeczenia przedłużenia realizacji projektu lub aneksu przedłużającego projekt realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie, w ramach którego realizowane było Zapytanie ofertowe – maksymalnie o czas ustalony przez strony Umowy, a wynikający z potrzeb wykonania przedmiotu Umowy w określonych terminach, umożliwiających z kolei terminowe rozliczenie ww. projektu;
- z powodu konieczności zmiany sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, Oprogramowania Zewnętrznego, Infrastruktury Technicznej, przyjętych metod i kanałów komunikacji;
- z powodów leżących po stronie Zamawiającego dysponującego prawami do Infrastruktury Technicznej.

Zmiana Umowy jest także dopuszczalna przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 ust. 22 lit. b) do e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Zmiany do Umowy oraz zmiany Osób reprezentujących Strony zgodnie z Umową wymagają dwustronnego pisemnego aneksu do Umowy.

W sytuacji, w której wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, który nie podlegał wykluczeniu oraz którego Oferta nie podlegała odrzuceniu.

W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany do końcowych terminów Etapów, o jakich mowa w pkt 4 Zapytania ofertowego, jeżeli jest to konieczne do uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego zakresu prac lub produktów lub w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian organizacyjnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów, które Wykonawca musi złożyć w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe:

a) Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz Oferty - (UWAGA! Do wypełnienia są dwa arkusze w pliku xls) wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
b) Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Kryteria dodatkowe - (UWAGA! Do wypełnienia są dwa arkusze w pliku xls) wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
c) Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Formularz Wymagań Funkcjonalnych - wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
d) Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenia - wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
e) Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - Oprogramowanie Zewnętrzne - wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Dokument ten składa Wykonawca, który przewiduje Oprogramowanie Zewnętrzne i ten koszt zawarł w wynagrodzeniu wskazanym w Formularzu Oferty.
f) Instrukcja użytkowania Systemu i opis sposobu działania 23 funkcjonalności w Systemie, które mają być gotowe na dzień składania przez Wykonawcę Oferty.
g) Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego - Wykaz usług - wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
h) Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego - Personel Kluczowy - wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
i) Min. 4 referencje bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru (potwierdzone za zgodność z oryginałem), o których mowa z punkcie 5.2 Zapytania ofertowego.
j) Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem certyfikatu wymaganego od kierownika projektu.
k) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do podpisania Oferty, jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych.
l) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej reprezentującej Wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu lub pełnomocnictwo dla osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną, która reprezentuje Wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu.
m) Umowę konsorcjum lub inną umowę regulującą współpracę podmiotów gospodarczych wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia.
n) Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium wskazane w punkcie 7. Zapytania ofertowego.
o) Dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawcy wskazane w punkcie 5.5. Zapytania ofertowego.
p) Dokumenty wskazujące na brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy wskazane w punktach 6.2-6.6.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis kryteriów i opis sposobu przyznania punktacji znajduje się w dokumencie Zapytanie ofertowe w punkcie 12. Kryteria oceny ofert.

Wykluczenia

1. Brak powiązań osobowych i kapitałowych.

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym w powyższym rozumieniu, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego, czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1574 późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 2171 z późn. zm.).

3. Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

4. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

5. Wykonawca nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

6. Wykonawca nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU

Adres

Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

(71)3561623

Fax

(71)7336443

NIP

8942450411

Tytuł projektu

INFORMATYZACJA, UMIĘDZYNARODOWIENIE, PRAKTYCZNOŚĆ - filary Zintegrowanego Programu Uczelni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z004/17-00

Inne źródła finansowania

Zamawiającym jest 5 podmiotów:
• Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 47,
• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 146,
• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a; 87-100 Toruń, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 148,
• Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238 a; 80-266 Gdańsk, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 314,
• Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, ul. Henryka Sienkiewicza 32; 50-335 Wrocław, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 234.

Zamówienie będzie współfinansowane w ramach następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
• „Umiędzynarodowienie i Praktyczność – 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia w WSB w Poznaniu”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z020/17, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu,
• „D.N.A. WSB – Dydaktyka, Nauka, Administracja – Zintegrowany Program Rozwoju WSB”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z231/17, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku,
• „Zintegrowani – kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z055/17, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu,
• „Informatyzacja, Umiędzynarodowienie, Praktyczność – filary Zintegrowanego Programu Uczelni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z004/17, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu,
• „Zintegrowany Program Rozwoju WSF”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z032/17, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Simple S.A.
ul. Bronisława Czecha 49/51
04-555 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 16.04.2019 r.
Cena: 7 978 272,00 zł
Liczba wyświetleń: 1278