Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 03/2019 z dnia 08.03.2019

Data publikacji: 08.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1171850

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 08.04.2019 dodano:
W związku z wykrytym problemem w sformatowaniu załączonego dokumentu zapytania ofertowego Zamawiający informuje, że:
1. Załączono poprawny dokument zapytania ofertowego - skorygowano formatowanie.
2. Wydłużono termin składania ofert o 7 dni, tj. do 16.04.2019 do godz. 9:00.
3. W konsekwencji przesunięto termin otwarcia ofert (na 16.04.2019 godz. 10:00) oraz planowany termin zawarcia umowy z wybranym dostawcą - nie później niż do 24.04.2019.
4. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu pozostały bez zmian. Dla ułatwienia w załączonym poprawionym Zapytaniu ofertowym miejsca ze zmienionymi zapisami zaznaczono kolorem czerwonym.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: 16.04.2019, godz. 09:00 CET.
2. Ważność oferty: min. 30 dni od daty otwarcia ofert.
3. Ofertę wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego na adres ul. Dojazdowa 4, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń, oraz zapis: „ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2019– OFERTA; otworzyć dnia 16.04.2019 r. o godz. 10.00”, lub drogą elektroniczną na adres r.koziol@asprodukt.com . Oferty składane drogą elektroniczną winny posiadać tytuł wiadomości: „ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2019 – OFERTA; otworzyć dnia 16.04.2019 r. o godz. 10.00”.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 16.04.2019, godz. 10.00 CET, sekretariat miejsca prowadzenia działalności przez Zamawiającego, ul. Dojazdowa 4, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń.
9. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Radosław Kozioł, e-mail: r.koziol@asprodukt.com tel. +48 604 373 497

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.koziol@asprodukt.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Kozioł

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 604 373 497

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych środków trwałych: Aparatura badawcza, 1 kpl. o minimalnej Specyfikacji technicznej zgodnej z załącznikiem do zamówienia.
Oferent może zaproponować parametry równoważne dla każdej z charakterystyk technicznych/parametrów technicznych przedstawionej poniżej Specyfikacji technicznej, przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: inowrocławski Miejscowość: Zajezierze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie technologii oczyszczania wód popłucznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 2 osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, umowa nr POIR.02.01.00-00-0178/17-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych środków trwałych o minimalnej Specyfikacji technicznej dookreślonej poniżej oraz w Zapytaniu ofertowym 03/2019, dołączonym do niniejszego ogłoszenia (opisy rozszerzone o funkcjonalności). Oferent może zaproponować parametry równoważne dla każdej z charakterystyk technicznych/parametrów technicznych przedstawionej Specyfikacji technicznej, przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności przedmiotu zamówienia.
1. Aparatura badawcza, 1 kpl.:
a) basen panelowy z rynną przelewową o wymiarach 4 x 8 x 1,2 m; 1 szt.
b) wanna SPA 6-cio osobowa z rynną przelewową, 1 szt.
c) zbiornik przelewowy basenu o pojemności użytkowej Vuż=6 m3 wykonany z PP, o wymiarach 3,5 x 2,3 x 1,5 m, z pokrywą.
d) zbiornik przelewowy basenu o pojemności użytkowej Vuż=6 m3 wykonany z PP, o wymiarach 3,5 x 2,3 x 1,5 m, z pokrywą.
e) pompy obiegowe z prefiltrem, o parametrach: Q=27 m3/h, H=12 msw; 2 szt.
f) zbiornik filtracyjny o średnicy d 830 cm; 2 szt.
g) złoże filtracyjne piaskowe o wysokości 1,2 m, 2,1 t.
h) wymiennik ciepła o mocy 28 kW.
i) wymiennik ciepła o mocy 22 kW.
j) regulator basenowy z pomiarem Cl, pH, redox.
k) pompa dozowania koagulanta Q=27 ml/h; 2 szt.
l) pompa dozowania korektora pH Q=1 l/h; 2 szt.
m) pompa dozowania podchlorynu sodu Q=1 l/h; 2 szt.
n) wanny bezodpływowe z PVC; 6 szt..
o) zbiornik popłuczyn o pojemności użytkowej Vuż=4,2 m3 wykonany z PP, o wymiarach 2 x 3 x 1,5 m, z pokrywą.
p) zbiornik wody wodociągowej o pojemności użytkowej Vuż=2 m3 wykonany z PP, o wymiarach 2 x 1,5 x 2 m, z pokrywą.
q) układ do ultrafiltracji wód popłucznych o wydajności 2,5 m3/h, z filtrem wstępnym wypełnionym złożem piaskowym i 2 zbiornikami wody po ultrafiltracji.
r) pompa o parametrach: Q=2,5 m3/h, H= 8 msw.
s) ozonator kompaktowy 2g/h.
t) oczomyjka z prysznicem BHP.
u) fotometr do badania wody basenowej.
v) rury, kształtki, zawory PVC- 1 komplet.
w) dysze napływowe denne, regulowane, 6 szt.

Kod CPV

38500000-0

Nazwa kodu CPV

Aparatura kontrolna i badawcza

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
44610000-9 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
42122400-4 Pompy wirowe i podnośniki cieczy
44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
42511100-2 Wymienniki ciepła
42981000-6 Generatory ozonu

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonanie całego zamówienia (realizacja dostawy) musi nastąpić nie później niż 10.01.2020. Potwierdzeniem będzie podpisany bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy.
2. Harmonogram realizacji zamówienia:
1. od 08.03.2019 do 16.04.2019: termin składania ofert przez Oferentów,
2. od 16.04.2019 do 17.04.2019: analiza ofert przedstawionych przez Oferentów, wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ekonomicznym,
3. nie później niż 24.04.2019: przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Oferentem – Dostawcą.
4. Oferty zawierające termin dostawy wykraczający poza 10.01.2020 będą odrzucane.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować na moment realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnieniami do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować na moment realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnieniami do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować na moment realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnieniami do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować na moment realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnieniami do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować na moment realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnieniami do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór arkusza stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie ogólnego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres obowiązywania Umowy.

Dodatkowe warunki

Oferent biorący udział w postępowaniu musi uiścić wadium wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), wpłacone na konto zamawiającego nr: 48 9511 0000 0053 8002 2000. Wadium uznaje się za wpłacone w przypadku zaksięgowania na koncie zamawiającego przed terminem otwarcia ofert. Wadium zostanie zatrzymane do 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku oferenta wybranego do realizacji zamówienia, wadium zostanie zatrzymane na poczet gwarancji należytego wykonania umowy (i zostanie zwrócone po 60 dniach od daty podpisania końcowego protokołu odbioru).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w Umowie, w szczególności w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia. Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. W szczególności, Wykonawca może wystąpić pisemnie o zmianę harmonogramu realizacji zamówienia. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub warunków uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, w tym zgodnie z wymaganymi normami technologicznymi i parametrami określonymi w Zapytaniu ofertowym lub innymi, obiektywnie i wyczerpująco uzasadnionymi przyczynami mającymi wpływ na terminowość realizacji dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 5 dni po zaistnieniu danej okoliczności. W kwestiach dotyczących pozostałych warunków realizacji zamówienia, zmiany zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty, a także w odniesieniu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość uwzględnienia stanu faktycznego realizacji w formie aneksu do umowy, w tym również po jej zrealizowaniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentem dot. posiadania ubezpieczenia OC.
4. Arkusz zgodności oferty ze Specyfikacją.
5. Dokument potwierdzający wpłatę wadium.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów formalnych:
a) złożenie oferty w terminie, miejscu i sposobie określonymi w części VIII,
b) przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części VI,
c) dołączenie do oferty oświadczenia o braku powiązania osobowego i kapitałowego z zamawiającym (załącznik 2),
d) dołączenie do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia (załącznik 3),
e) dołączenie do oferty arkusza zgodności ze specyfikacją (załącznik 4).
f) dołączenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium, podlegające weryfikacji przez Zamawiającego w zakresie zaksięgowania na koncie zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

2. Kryteria oceny ofert poprawnych formalnie oraz sposób dokonywania oceny:
Kryterium 1 Cena netto: 0-70pkt
Kryterium 2 Okres gwarancji: 0-20pkt
Kryterium 3 Aspekt niepełnosprawności (dot. klauzule społeczne): 0-10pkt

W kryterium „Cena netto” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Kryterium 1 = cena oferty najniżej x 70/cena oferty ocenianej

W kryterium „Okres gwarancji” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta określająca najdłuższy okres gwarancyjny urządzeń składających się na zamówienie. W przypadku w/w kryterium ocenie poddany zostanie termin gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnym zakresie (w przypadków środków trwałych i ich części - z pominięciem części zużywających się), liczony od podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego. W przypadku zapisu wariantowego (np. miesiące i jednostki miary czasu pracy maszyny/różne zapisy dla różnych pozycji) do oceny przyjmuje się dane podane w miesiącach/najkrótszy podany okres gwarancji.
Kryterium 2 = Termin gwarancji oferty ocenianej x 20/Termin oferty z najdłuższym okresem gwarancyjnym
3. W kryterium „Aspekt niepełnosprawności (dot. klauzule społeczne)” maksymalną liczbę punktów otrzymają oferty zawierające oświadczenie, że Oferent oddeleguje na cele realizacji zamówienia na okres przekraczający połowę czasu realizacji zamówienia minimum 1 pracownika niepełnosprawnego (zgodnie z definicją przyjętą w art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014), który będzie brał udział w sposób bezpośredni lub pośredni w przygotowaniu i realizacji zamówienia zgodnego z ofertą. Zamawiający będzie badał spełnienie powyższego kryterium poprzez złożenie w ofercie stosownego Oświadczenia przez Oferenta - deklarację co do planowanego stanu, który ma nastąpić w przyszłości, o ile oferta wykonawcy zostanie wybrana. W przypadku złożenia Oświadczenia NIE przyznane zostanie 0 pkt, w przypadku złożenia Oświadczenia TAK przyznane zostanie 10 pkt, przy czym Umowa z wybranym dostawcą, który zadeklarował dla ww. Kryterium TAK, zawierać będzie stosowne zapisy, aby możliwe było sprawdzenie, czy wykonawca wywiązuje się z przyjętego na siebie zobowiązania, w szczególności warunki regulujące sposób i termin złożenia oświadczenia o wywiązaniu się przez wykonawcę z przyjętego na siebie zobowiązania w trakcie realizacji umowy, a także konsekwencje dotyczące sytuacji uchybienia obowiązkowi w zakresie zaangażowania pracownika niepełnosprawnego do realizacji zamówienia.
4. Sposób wyliczenia punktacji: PKT = Kryterium 1 + Kryterium 2 + Kryterium 3; max 100 pkt.
5. Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.
6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez co najmniej dwóch Oferentów, kryterium rozstrzygającym i decydującym o wyborze danej oferty będzie średni pobór mocy podczas pracy dla Aparatury badawczej, 1 kpl (kW), tj. do realizacji zostanie wybrana oferta o najniższej wartości ww. parametru dotyczącej przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć do oferty wypełniony załącznik o braku powiązania osobowego i kapitałowego z Zamawiającym – wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AS PRODUKT SEBASTIAN PASTUREK

Adres

Dojazdowa 4

87-103 Mała Nieszawka

kujawsko-pomorskie , toruński

Numer telefonu

535716757

Fax

56 621 62

NIP

6681111323

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie technologii oczyszczania wód popłucznych

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0178/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie ofertowe zostało anulowane, Umowa dostawy nie została zawarta.
Liczba wyświetleń: 397