Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 16/B/2019 dotyczące zakupu marketingowych zintegrowanych narzędzi analitycznych niezbędnych do zbierania informacji i analizy aktywności użytkowników w internecie, niezależnie od źródeł ruchu i kanału pozyskiwania.

Data publikacji: 08.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-03-2019

Numer ogłoszenia

1171480

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 18.03.2019 roku godzina 00:00 w formie skanu podpisanego formularza oferty wraz z załącznikami na adres katarzyna.kot@givt.com i procurement@givt.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Katarzyna.kot@givt.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kot

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 507 016 307

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający przeprowadzi projekt badawczo-rozwojowy, który jest związany z analizą ruchu w internecie i optymalizacją zakupu ruchu na podstawie własnego modelu targetowania użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie pakietu marketingowych narzędzi analitycznych niezbędnych do zbierania i analizy informacji o użytkownikach a także do prowadzenia kampanii internetowych i prowadzenia emisji reklam.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie dostawcy oferującego pakiet marketingowych narzędzi analitycznych niezbędnych do zbierania i analizy informacji o użytkownikach a także do prowadzenia kampanii internetowych i prowadzenia emisji reklam, niezbędnych w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający przeprowadzi projekt badawczo-rozwojowy, który jest związany z analizą ruchu w internecie i optymalizacją zakupu ruchu na podstawie własnego modelu targetowania użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie pakietu marketingowych narzędzi analitycznych niezbędnych do zbierania i analizy informacji o użytkownikach a także do prowadzenia kampanii internetowych i prowadzenia emisji reklam. Szczegółowe wytyczne do pakietu rozwiązań narzędzi analitycznych są następujące (poniższe wymagania obejmują minimalny oczekiwany zakres funkcjonalny narzędzi, zakres który jest obligatoryjny do spełnienia aby oferta była ważna):
1. Narzędzie do analizy zachowań użytkowników:
• możliwość prowadzenia pełnej analityki zachowań klienta z możliwością filtrowania display i video
• integracja z BigQuery
• integracja z narzędziami do zarządzania kampaniami
• tworzenie własnych tabel i atrybutów
• segmentacja klientów wg dowolnych wymiarów i dowolnej ilości atrybutów
• integracja narzędzi remarketingu dla reklamy display i video
• raporty z danych
wraz z zintegrowanym z narzędziem analitycznym narzędziem do prowadzenia kampanii internetowych umożliwiającym:
• zarządzanie kampaniami
• zarządzanie reklamami
• zarządzanie emisją reklam (internet, mobile)
• integracja z segmentami odbiorców
• zarządzanie budżetem reklamowym
• raportowanie prowadzonych działań
• spełnia wymogi RODO w zakresie wykorzystywania danych o klientach
• integracja z danymi zewnętrznymi (3rd party data)
• możliwość podłączenia do „ad exchange” (sieci reklamowych)
• możliwość automatyzacji zarządzania stawkami emisja i terminem emisji reklam
• możliwość zakupu reklamy w modelu programistycznym (aukcje)
Powyższe wytyczne technologiczne do pakietu rozwiązań do analizy aktywności użytkowników w internecie są obligatoryjne do spełnienia, jeśli pakiet narzędzi nie spełnia któregoś z w/w wytycznych – nie może podlegać ocenie i zostanie odrzucone. Spełnienie powyższych wymagań technologicznych dla pakietu narzędzi powinno zostać potwierdzone przez dostawcę w ofercie. Narzędzia powinny być ze sobą zintegrowane więc wymagane jest przedstawienie ofert na obydwa narzędzia w pakiecie.
Poza oferowanymi w/w narzędziami dodatkowym atutem dostawcy będzie możliwość zaoferowania dostępu do własnych zasobów wydawniczych mogących wzbogacić model danych Zamawiającego.
Oferent może przedstawić ofertę na pakiet narzędzi więcej niż jednego dostawcy usług (dotyczy to w szczególności re-sellerów dostawców różnych usług). Dla każdego dostawcy niezależnie należy przedstawić ofertę na pakiet narzędzi wraz z ich wyceną, wraz z kosztami i czasem integracji. Niniejsze zamówienie ma służyć celowi wyboru bezpośrednio dostawców lub ich partnerów do celu zakupu pakietu narzędzi w ramach projektu.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 30.04.2020r. Termin ten może ulec zmianie w zależności od zmian w harmonogramie projektu.
Narzędzia będą zamawiane w okresie od momentu podpisania umowy z dostawcą a szczegółowy harmonogram zamówień ustalony zostanie na etapie podpisywania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Bezpośrednio przed podpisaniem umowy wykonawca obowiązany jest okazać oryginał lub kopię aktualnych dokumentów potwierdzających możliwość reprezentowania firmy przez osobę zawierającą umowę – KRS lub jego odpowiednik, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia, posiadać zdolność do świadczenia usług zgodnie z wymaganiami.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie
z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Warunki zmiany umowy

1. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w szczególności, jeśli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
2. Zmiany, o których mowa w pkt 1 nastąpić mogą w uzasadnionych przypadkach np. zmiana okresu realizacji projektu, przesunięcia w realizacji projektu, zmiany warunków rynkowych oferowanych produktów.
3. Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone jedynie w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie Strony, pod rygorem ich nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru dostawców pakietu narzędzi na podstawie łącznej oceny kryteriów:

1. CENA NETTO NARZĘDZI
WAGA KRYTERIUM – 70%

Punkty w ramach kryterium przydzielone zostaną wg poniższej specyfikacji.

Ocena pakietu narzędzi zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

C= CN/CO * 100*70%

Gdzie:
C – ilość punktów przyznanych za pakiet narzędzi
CN – najniższa cena wśród złożonych ofert za pakiet narzędzi
CO – cena wskazana przez Oferenta za pakiet narzędzi

Ze względu na specyfikę warunków cenowych dla narzędzi należy dokonać wyceny podając koszt:
1. Narzędzie do analizy zachowań użytkowników -> KOSZT miesięczny abonamentu za korzystanie z narzędzia
2. Zintegrowane z narzędziem analitycznych narzędzie do prowadzenia kampanii internetowych: -> KOSZT za volumen impresji 100.000.000 w okresie 1 miesiąca UWAGA: jeśli koszt jest zmienny i zależny od zdefiniowanych progów odsłon, należy podać w ofercie dodatkowo informacje odnośnie progresji odsłon i progresje kosztów w zależności od wykorzystanych odsłon.

2. DOSTĘP DO WŁASNYCH ZASOBÓW WYDAWNICZYCH
WAGA KRYTERUM 20%

Jeśli dostawca ma możliwość zaoferowania dostępu do własnych zasobów wydawniczych i wykorzystania ich przez Beneficjenta do wzbogacenia modelu badanych danych – dostawca może otrzymać za to kryterium 20 PKT.

Ocena kryterium i punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:

ZW= ZW1*20%*100

ZW – ilość punktów przyznana dla kryterium „Dostęp do własnych zasobów wydawniczych”
ZW1 =1, jeśli oferent posiada dostęp do własnych zasobów wydawniczych i Zamawiający otrzyma możliwość ich wykorzystania
ZW1 = 0, jeśli oferent nie posiada dostęp do własnych zasobów wydawniczych

Brak spełnienia tego kryterium nie dyskwalifikuje dostawcy w konkursie, jednak otrzyma on 0 PKT w tej ocenianej kategorii.

3. KOSZT WDROŻENIA / INTEGRACJI
WAGA KRYTERUM 10%

Ocena kryterium i punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:

KW= ZW1*10%*100

KW – ilość punktów przyznana dla kryterium „Koszt wdrożenia/integracji”
ZW1 =1 , jeśli oferent zaoferuje narzędzie, którego koszt wdrożenia wynosi 0 PLN
ZW1 = cena najniższa spośród oferentów za roboczogodzinę wdrożenia/cena oferenta za roboczogodzinę wdrożenia

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. Łączna ocena dla pakietu narzędzi w ofercie zostanie obliczona według poniższego wzoru:

SM=C+ZW+KW

SM – suma punktów oferenta
C - ilość punktów przyznanych za pakiet narzędzi
ZW - ilość punktów przyznana dla kryterium „Dostęp do własnych zasobów wydawniczych”
KW - ilość punktów przyznana dla kryterium „Koszt wdrożenia/integracji”

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców lub więcej, o miejscu i liście rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).
Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia

1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.
2. W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Olkuska 7

02-604 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

602206135

NIP

5213747814

Tytuł projektu

Adaptacyjny System Prognozowania i Scoringu Lotów

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0110/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 110