Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja Projektu pn.: "Tydzień na Mazurach"

Data publikacji: 08.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2019

Numer ogłoszenia

1170884

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może przesłać ofertę za pomocą poczty e-mail na adres: czarterjachtu@gmail.com .
W takim przypadku, Wykonawca winien podpisać ofertę wraz z załącznikami zeskanować i wysłać plik w formacie PDF.
2. W przypadku przesyłki pocztowej/kurierskiej Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie i zaadresowanej na adres:

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Towarowa 9 lok. 101/A,
10 – 416 Olsztyn

i posiadającej następujące oznaczenia:
„TnM/1/19 – Zadanie nr …….” (wpisać nr Zadania(ń), na które składana jest Oferta) oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza osobiste złożenie oferty przez Wykonawcę

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

czarterjachtu@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Kurowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607886865

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych: jachtów żaglowych, - 13 szt. houseboat’ów z silnikami – 2 szt., łodzi motorowych z silnikami – 2 szt., łódek spacerowych – 2 szt., wakeboard – 2 szt., kół do ciągania za motorówką – 2 szt., nart wodnych – 2 kpl., bananów do ciągania za motorówką – 2 szt., rowerów wodnych – 2 szt

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: giżycki Miejscowość: Kruklanki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie na rynku wspólnych usług. Projekt przyczyni się do realizacji celu tematycznego 3 dla Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług Schemat B ujętego w SzOOP RPO WiM 2014-2020 dla Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur tj. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) oraz celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 3b tj. Nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego. W wyniku realizacji projektu polegającego na zaoferowaniu na rynku przez trzy przedsiębiorstwa wspólnych usług związanych z turystyką nastąpi wzmocnienie konkurencyjności tych przedsiębiorstw i dotarcie do większej grupy odbiorców

Przedmiot zamówienia

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych: jachtów żaglowych, - 13 szt. houseboat’ów z silnikami – 2 szt., łodzi motorowych z silnikami – 2 szt., łódek spacerowych – 2 szt., wakeboard – 2 szt., kół do ciągania za motorówką – 2 szt., nart wodnych – 2 kpl., bananów do ciągania za motorówką – 2 szt., rowerów wodnych – 2 szt.
2. Zamawiający podzielił postępowanie na Zadania:
1) Zadanie nr 1 – Jacht żaglowy min. 9,0 m długości – 1 szt.
2) Zadanie nr 2 – Jacht żaglowy min. 7,8 m długości – 1 szt.
3) Zadanie nr 3 – Jacht żaglowy min. 8,2 m długości – 1 szt.
4) Zadanie nr 4 – Jacht żaglowy min. 7,5 m długości – 4 szt.
5) Zadanie nr 5 – Jacht żaglowy min. 6,0 m długości – 6 szt.
6) Zadanie nr 6 – Houseboat min. 6,20 m długości – 1 szt.
7) Zadanie nr 7 – Houseboat min. 7,2 m długości - 1 szt.
8) Zadanie nr 8 – Łódź motorowa min. 5,0 m długości (1 szt.); Łódź motorowa min. 5,5 m długości (1 szt.); Łódka spacerowa (2 szt.); Rower wodny (2 szt.); Koło do ciągania (2 szt.); Narty wodne (2 kpl.); Wakeboard (2 szt.); Banan do ciągania (2 szt.).
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
4. Zamawiający informują, że zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego, umowę(y) z Wykonawcą(ami) w sprawie realizacji Zapytania ofertowego będą zawierane:
1) Lider Projektu:
a) Jacht żaglowy 6m - 2 szt.;
b) Jacht żaglowy 7,5m – 2 szt.;
c) Jacht żaglowy 9 m - 1 szt.;
d) Jach żaglowy 8,2 m - 1 szt.;
2) Partner nr 1 Projektu:
a) Jacht żaglowy 6m - 2 szt.;
b) Jacht żaglowy 7,5m - 1 szt.;
c) jacht żaglowy 7,8 m - 1 szt.;
3) Partner Projektu nr 2:
a) Jacht żaglowy 6m - szt. 2;
b) Jacht żaglowy 7,5m - 1 szt.;
c) Motorówka 5m - 1 szt.;
d) Motorówka 5,5m - 1 szt.;
e) Houseboat 6,2m - 1 szt.;
f) Houseboat 7,2m - 1 szt.;
g) Koła do ciągania - 2 szt.;
h) Narty wodne – 2 kpl.;
i) Weakeboard - 2 szt.;
j) Łódka spacerowa 3,6 m - 2 szt.;
k) Banan do ciągania - 2 szt.;
l) Rower wodny - 2 szt

Kod CPV

34522100-3

Nazwa kodu CPV

Łodzie żaglowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Dla Zadania nr 8 termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2019 r.*
2. Dla Zadania nr 5 termin realizacji zamówienia: do 30 września 2019 r.*
3. Dla Zadania nr 2; 3 i 4 termin realizacji zamówienia: do 30 grudnia 2019 r.*
4. Dla Zadania nr 1;6 i 7 termin realizacji zamówienia: do 31 marca 2020 r.*

*Zamawiający zastrzega, ze termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu, w zależności od Oferty Wykonawcy (dotyczy każdego z Zadań na które zostanie złożona Oferta)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki opisane w Zapytaniu ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis kryteriów którymi Zamawiający będą się kierować przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdego z Zadań 1-6 są zawarte w Zapytaniu ofertowym.
Cena - 50%
Termin realizacji zamówienia - 25%
Termin obowiązywania gwarancji - 25%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ROBERT PIEŃKOSZ CZARTERJACHTU.COM

Adres

Dworcowa 7

11-612 Kruklanki

warmińsko-mazurskie , giżycki

Numer telefonu

606719388

NIP

8451559558

Tytuł projektu

Tydzień na Mazurach

Numer projektu

RPWM.01.04.02-28-0009/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I Zadanie nr 2 – Jacht żaglowy min. 7,8 m długości – 1 szt.
1. ADVENTURE Katarzyna Lewandowska, Tomasz Lewandowski S.C., ul. Poznańska 265,88-100 Inowrocław.
2. Data wpływu oferty: 30 kwietnia 2019 r., godz. 11:30.
3. Cena oferty: 169.740,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100).

II. Zadanie nr 6 – Houseboat min. 6,20 m długości – 1 szt.
1. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "ARGO" ALICJA OLENDER, ul. Magazynowa 7/1, 19-300 Ełk.
2. Data wpływu oferty: 06 maja 2019 r., godz. 10:15.
3. Cena oferty: 162.360,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

III. Zadanie nr 7 – Houseboat min. 7,2 m długości - 1 szt.
1. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "ARGO" ALICJA OLENDER, ul. Magazynowa 7/1, 19-300 Ełk.
2. Data wpływu oferty: 06 maja 2019 r., godz. 10:15.
3. Cena oferty: 185.730,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych 00/100).

IV. Zadanie nr 8 – Łódź motorowa min. 5,0 m długości (1 szt.); Łódź motorowa min. 5,5 m długości (1 szt.); Łódka spacerowa (2 szt.); Rower wodny (2 szt.); Koło do ciągania (2 szt.); Narty wodne (2 kpl.); Wakeboard (2 szt.); Banan do ciągania (2 szt.).
1. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "ARGO" ALICJA OLENDER, ul. Magazynowa 7/1, 19-300 Ełk.
2. Data wpływu oferty: 06 maja 2019 r., godz. 10:15.
3. Cena oferty: 277.807,80 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedem złotych 80/100).

V. Zadanie nr 1 – Jacht żaglowy min. 9,0 m długości – 1 szt. - Unieważnione - Wykonawca nie wpłacił wadium.

VI. Zadanie nr 3 – Jacht żaglowy min. 8,2 m długości – 1 szt. - Unieważnione - nie wpłynęła żadna oferta.

VII. Zadanie nr 4 – Jacht żaglowy min. 7,5 m długości – 4 szt. - Unieważnione - nie wpłynęła żadna oferta.

VIII. Zadanie nr 5 – Jacht żaglowy min. 6,0 m długości – 6 szt. - Unieważnione - nie wpłynęła żadna oferta.
Liczba wyświetleń: 299