Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1 / 2.3.1 POIR / 2019 na dostawę serwera

Data publikacji: 02.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-03-2019

Numer ogłoszenia

1170528

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dn. 06.03.2019 r. opublikowano odpowiedź na pytanie z dn. 06.03.2019 r.. Udzielona odpowiedź nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia.

W dn. 08.03.2019 r. opublikowano odpowiedź na pytanie z dn. 08.03.2019 r.. Udzielona odpowiedź nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 11.03.2019 r.
a. pocztą, kurierem lub osobiście na adres:
FPD Sp. z o.o.
ul. Żurawia 5
25-653 Kielce
w tytule z dopiskiem „Oferta dostawę serwera”

lub

b. drogą e-mail na adres kontakt@fpd.pl (skany podpisanych dokumentów)
przy czym datą złożenia jest data wpływu do Zamawiającego.

1. Oferta powinna zawierać:
a. wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
b. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
c. wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 3 wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymogów;
d. aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę, a każda strona oferty zaparafowana.
7. Kserokopie dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” i podpisem Wykonawcy.
8. Osoby upoważnione do podpisywania oferty, muszą bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost w powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
9. Wykonawca nie spełniający warunków określonych w postępowaniu lub jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo jest wykluczony, a jego oferta podlega odrzuceniu.

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@fpd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Rynk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

794 544 544

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa platforma serwerowa zaktualizowana do najnowszej wersji firmware, o następujących minimalnych parametrach:
Typ platformy: 2U, 8 zatok na dyski, szyny rack do montażu w szafie;
Zasilanie: 2 zasilacze redundantne min 1100W każdy;
Chłodzenie: Aktywne dostosowane do maksymalnej mocy serwera;
Procesor: (2szt.) - Liczba rdzeni min. 10, Liczba wątków min. 20, Bazowa częstotliwość procesora min. 2,80 GHz, Cache min. 25 MB SmartCache, Szybkość magistrali min. 8 GT/s QPI, max. TDP 115 W;
RAM: 128 GB ECC (16GB RDIMM, Dual Rank, x4 Data Width, 8 kości);
Karta graficzna: zewnętrzna, rodzaj złącza PCI-E x16 3.0, Pamięć:4 GB, Rodzaj pamięci: GDDR5, Szyna pamięci: 128-bit, Obsługa technologii obliczeń równoległych, Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.5, Typ chłodzenia: aktywne, Rodzaje wyjść: DisplayPort – 4 szt.;
Dyski: 4 dyski SSD serwer – min. 500 GB pojemności każdy;
Karta sieciowa: 4xKarta LAN (2x10Gbit/s + 2x1Gbit/s), wifi;
Karta Raid: Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache, minimum osiem portów wewnętrznych, minimum dwurdzeniowy typ procesora zastosowany w kontrolerze;
Oprogramowanie: Windows 2016 serwer lub równoważny;
Dostępne funkcje: zdalne zarządzanie serwerem (IPMI), zdalny monitoring serwera (stan podzespołów, temperatura, zużycie energii) lub równoważne;
Platforma serwerowa: zaktualizowana do najnowszej wersji firmware;
Bios: z opcją ustawiania trybu pracy procesorów i pamięci (power, balance, user def) lub równoważny;
Montaż: w siedzibie zamawiającego w szafie;
Okres gwarancji: min. 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od dnia przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie Beneficjenta w serwer umożliwiający świadczenie usług rozwijanych w ramach projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa platforma serwerowa zaktualizowana do najnowszej wersji firmware, o następujących minimalnych parametrach:
Typ platformy: 2U, 8 zatok na dyski, szyny rack do montażu w szafie;
Zasilanie: 2 zasilacze redundantne min 1100W każdy;
Chłodzenie: Aktywne dostosowane do maksymalnej mocy serwera;
Procesor: (2szt.) - Liczba rdzeni min. 10, Liczba wątków min. 20, Bazowa częstotliwość procesora min. 2,80 GHz, Cache min. 25 MB SmartCache, Szybkość magistrali min. 8 GT/s QPI, max. TDP 115 W;
RAM: 128 GB ECC (16GB RDIMM, Dual Rank, x4 Data Width, 8 kości);
Karta graficzna: zewnętrzna, rodzaj złącza PCI-E x16 3.0, Pamięć:4 GB, Rodzaj pamięci: GDDR5, Szyna pamięci: 128-bit, Obsługa technologii obliczeń równoległych, Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.5, Typ chłodzenia: aktywne, Rodzaje wyjść: DisplayPort – 4 szt.;
Dyski: 4 dyski SSD serwer – min. 500 GB pojemności każdy;
Karta sieciowa: 4xKarta LAN (2x10Gbit/s + 2x1Gbit/s), wifi;
Karta Raid: Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache, minimum osiem portów wewnętrznych, minimum dwurdzeniowy typ procesora zastosowany w kontrolerze;
Oprogramowanie: Windows 2016 serwer lub równoważny;
Dostępne funkcje: zdalne zarządzanie serwerem (IPMI), zdalny monitoring serwera (stan podzespołów, temperatura, zużycie energii) lub równoważne;
Platforma serwerowa: zaktualizowana do najnowszej wersji firmware;
Bios: z opcją ustawiania trybu pracy procesorów i pamięci (power, balance, user def) lub równoważny;
Montaż: w siedzibie zamawiającego w szafie;
Okres gwarancji: min. 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od dnia przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu.

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Kod CPV

48820000-2

Nazwa kodu CPV

Serwery

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji: maksymalnie 30 dni od podpisania umowy. Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:

Posiadają, wymagane przepisami prawa, uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym Zamówieniem.

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie gwarantujące wykonanie Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego warunku zamawiający ustala, że w postępowaniu mogą wziąć udział podmioty legitymujące się doświadczeniem w realizacji podobnych zamówień, tj. dostawą min. 1 serwera o wartości co najmniej 20 000,00 zł netto.

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Potencjał techniczny

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:

Posiadają potencjał organizacyjno-techniczny gwarantujący wykonanie Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego warunku zamawiający ustala, że w postępowaniu mogą wziąć udział podmioty legitymujące się doświadczeniem w realizacji podobnych zamówień, tj. dostawą min. 1 serwera o wartości co najmniej 20 000,00 zł netto.

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Dodatkowe warunki

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:

Nie są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
a. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi,
b. nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
c. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,
d. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
e. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
f. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania,
g. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji w granicach dopuszczalnych Rozdziałem 6.5.2 pkt 22) Wytycznych, tj.:
1/ w przypadku gdy łącznie spełnione są warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, i
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2/ w przypadku gdy łącznie spełnione są warunki:
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest
mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi.

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena - 70%
Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:
C = (Najniższa cena spośród złożonych ofert / Cena badanej oferty) x 70%
gdzie: C – wartość punktowa za kryterium cena
Zamawiający do oceny kryterium „Cena” pobierze dane z Formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę (formularz stanowi Załącznik nr 1).

2. Termin realizacji - 10%
Za każdy dzień skrócenia terminu realizacji – 1 pkt., max. 10 pkt.
Zamawiający do oceny kryterium „Termin realizacji” pobierze dane z Formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę (formularz stanowi Załącznik nr 1).

3. Długość okresu gwarancji - 20%
Za przedłużenie okresu gwarancji do co najmniej 36 miesięcy – 20 pkt.
Zamawiający do oceny kryterium „Długość okresu gwarancji” pobierze dane z Formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę (formularz stanowi Załącznik nr 1).

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żurawia 5

25-653 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

794544544

NIP

6572837794

Tytuł projektu

Rozwój firmy FPD Sp. z o.o. w oparciu o inwestycje i pakiet usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w celu stworzenia nowej, innowacyjnej usługi „CyberKsięgowy”.

Numer projektu

POIR.02.03.01-26-0004/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Digital Media Technology Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 15/4
31/524 Kraków

Data wpłynięcia oferty: 11.03.2019 r.

Łączna cena oferty netto: 38 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 288