Strona główna
Logo unii europejskiej

Zestaw mieszadeł

Data publikacji: 06.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2019

Numer ogłoszenia

1170068

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono zapis w punkcie Przedmiot Zamówienia dotyczący parametrów mieszadeł mechanicznych, wirówki i wytrząsarki.
W związku ze zmianą przesunięto termin składania ofert do 20.06.2019.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście, listownie na adres Zamawiającego lub na adres e-mail tj.:

Helioenergia Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 68
44-238 Czerwionka-Leszczyny
email: zakupy@helioenergia.com

2. Termin składania ofert rozpoczyna się w dniu 6.06.2019
3. Termin składania ofert upływa wraz z dniem 13.06.2019
4. W przypadku ofert wysłanych pocztą/kurierem decyduje data i godzina wpływu do siedziby
Zamawiającego
5. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) pełną nazwę Oferenta,
b) dane teleadresowe Oferenta,
c) informacje techniczne o oferowanym materiale zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. Przedmiot zamówienia
d) cenę,
e) warunki płatności
f) przewidywany termin dostawy: nie dłuższy niż 30 dni od daty zamówienia
g) termin ważności oferty, minimalny wymagany termin: 30 dni od daty przesłania oferty
h) oferta musi być sporządzona i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w
obrocie prawnym w imieniu oferenta.
i) dopuszcza się oferty sporządzone w walucie PLN,
j) zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych.
6. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skan
oferty przygotowanej zgodnie z pkt. 5.
7. Zmiana albo wycofanie oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert jest
dopuszczalna.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zakupy@helioenergia.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Pawłowski - w sprawach technicznych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 667 733 707

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: 2 mieszadła mechaniczne z zestawem trzpieni, 5 mieszadeł magnetycznych, w tym 3 z opcją grzania, 2 zestawy dipoli powlekanych, wytrząsarka do próbek, wirówka laboratoryjna, myjka ultradźwiękowa oraz 4 dozowniki butelkowe z PTFE, opisane w punkcie Przemiot Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Opracowanie kompozytu do wytwarzania warstw przewodzących na elementach styków elektroenergetycznych metodą termicznego srebrzenia z dodatkiem ultradrobnych cząstek miedzi, tlenku miedzi lub cząstek miedzi pokrytych srebrem". Mieszadła są potrzebne do wykonania odpowiednich prób.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: 2 mieszadła mechaniczne z zestawem trzpieni, 5 mieszadeł magnetycznych, w tym 3 z opcją grzania, 2 zestawy dipoli powlekanych, wytrząsarka do próbek, wirówka laboratoryjna, myjka ultradźwiękowa oraz 4 dozowniki butelkowe z PTFE.
Mieszadła mechaniczne powinny charakteryzować się prędkością obrotową mieszczącą się w przedziale 10-2000obr/min, mocą do 200W, cichym napędem. Prędkość powinna być kontrolowana elektronicznie lub mechanicznie, opcja bezpieczny start i stop, maksymalna objętość mieszania 3l. W zestawie ze statywem, możliwość regulacji wysokości mieszadła.
Do mieszadeł mechanicznych mają być dołączone zestawy trzpieni mieszających o zróżnicowanych kształtach i rozmiarach, kompatybilnych z mieszadłem mechanicznym. Trzpienie, metalowe pręty i nakładki mieszające– łopatkowe i śmigiełkowe, o wymiarach łopatek/śmigieł 50, 70, 80 i 90mm, w ilości 8 sztuk (po jednej z każdego wymiaru i rodzaju). Długość w przedziale 200-300mm.
2 mieszadła magnetyczne o obrotach w zakresie 100-1500obr/min. Maksymalna objętość mieszania 3l, sterowane i regulowane elektronicznie, o mocy powyżej 20W.
3 mieszadła magnetyczne z grzaniem o obrotach w zakresie 100-1500obr/min. Moc powyżej 500W. Maksymalna objętość mieszania 3l, sterowane i regulowane elektronicznie, z wyświetlaczem. Zakres temperatury grzania mieszadła do 250°C. Regulacja temperatury grzania co 1°C. Regulacja ustawienia czasu grzania.
Zestawy dipoli magnetycznych kompatybilnych z mieszadłami magnetycznymi. Dipole powlekane, pokryte teflonem, o podłużnym kształcie, o długościach: 10mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, w ilości po 3 sztuki z każdego rozmiaru, łącznie 18 sztuk.
Wytrząsarka platformowa do płaskodennych naczyń laboratoryjnych z regulacją obrotów i czasu pracy, wraz z osprzętem, w tym umożliwiającym ustawianie/ mocowanie próbek. Możliwość pracy ciągłej lub z timerem. Zakres obrotów mieszczący się przedziale 0-500obr/min. Ruch orbitalny.
Wirówka laboratoryjna o prędkości maksymalnej do 7000 obr/min, z timerem, rotorem wraz z adapterami.
Myjka ultradźwiękowa o pojemności nie mniejszej niż 10L z grzaniem i czasem pracy. Częstotliwość ultradźwięków 40kHz, zbiornik i pokrywa ze stali nierdzewnej, regulacja czasu i temperatury pracy.
4 dozowniki butelkowe odpowiednie do dozowania odczynników, wykonane z PTFE, posiadające lekko poruszający się tłok, podziałkę, suwak do nastawiania żądanej pojemności. Możliwość kalibracji i blokowania nastawy. Dozowniki 5ml, 10ml, 25ml, 100ml. Komplet adapterów do różnych gwintów: GL 45, S40, GL32, GL38, GL25 i GL28. Podziałki: 0,1ml, 0,5ml, 1ml.
Dodatkowo w skład zamówienia wchodzą wszystkie części składowe urządzeń niezbędne do prawidłowego działania całości zestawu.

Kod CPV

42996400-8

Nazwa kodu CPV

Mieszadła

Harmonogram realizacji zamówienia

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w ciągu 24 godzin od upłynięcia terminu składania ofert. Zamówienie zostanie złożone w ciągu 30 dni od daty opublikowania wyników postępowania. Ostateczny termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty opublikowania wyników postępowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych w przypadku, gdy oferty będą zawierały cenę przekraczającą budżet dla zamówienia. Dla zachowania równego dostępu do zamówienia, negocjacje będą wówczas przeprowadzone z wszystkimi oferentami.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, na które żadne ze stron postępowania nie ma wpływu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w innych okolicznościach, których nie można było przewidzieć na moment publikacji ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie Podmiotu, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z Załącznikiem 1 Oświadczenie_brak_wykluczenia.
2. Karty katalogowe oferowanych produktów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do oceny zostaną dopuszczone oferty pełne, spełniające wymogi formalne przedstawione w pkt. Miejsce i sposób składania ofert oraz wymogi przedstawione w pkt. Przedmiot zamówienia. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Najkorzystniejszą ofertą zostanie ogłoszona ta, która otrzyma największą liczbę punktów zgodnie z przedstawioną poniżej metodologią. Rozpatrywane będą oferty na dostarczenie towaru przedstawionego w pkt PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę w postępowaniu.
Maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów wynosi 100 pkt.
Postępowanie dopuszcza oferty w walucie PLN.

1.1. Cena (C) maksymalnie do uzyskania jest 90 pkt.
1.2. Termin dostawy (T) maksymalnie do uzyskania jest 10 pkt.
2. Punkty zostaną wyliczone w oparciu o poniższy wzór:
S = C + T
Gdzie:
S – suma punktów
C – liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie:
C = (Cn/Co) x 90
Cn – najniższa cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT), ze wszystkich zakwalifikowanych ofert
złożonych w ramach zapytania
Co – cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT) danej oferty.
T – liczba punktów za za termin realizacji przyznanych danej ofercie:
T = (Tn/To) x 10
To - zaoferowany termin dostawy rozpatrywanej ofercie
Tn – najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich zakwalifikowanych ofert.
Liczba punktów przyznawana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Postępowanie dopuszcza oferty w walucie PLN.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone będą oferty:
a) niepełne
b) niespełniające wymagań formalnych przedstawionych w pkt. Miejsce i sposób składania ofert
c) niespełniające wymagań przedstawionych w pkt. Przedmiot zamówienia

2. Ponadto w postępowaniu nie może brać udziału podmiot powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
Zamawiający (beneficjent) .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HELIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Rybnicka 68

44-238 Czerwionka-Leszczyny

śląskie , rybnicki

Numer telefonu

+48 667157852

NIP

6423080104

Tytuł projektu

Opracowanie kompozytu do wytwarzania warstw przewodzących na elementach styków elektroenergetycznych metodą termicznego srebrzenia z dodatkiem ultradrobnych cząstek miedzi, tlenku miedzi lub cząstek miedzi pokrytych srebrem

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0093/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe"CHEMLAND" Zbigniew Bartczak
Ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard
Oferta z dnia 19.06.2019
Cena netto: 17006,94 PLN
Liczba wyświetleń: 261