Strona główna
Logo unii europejskiej

Tester przyczepności

Data publikacji: 06.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1170032

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście, listownie na adres Zamawiającego lub na adres e-mail tj.:

Helioenergia Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 68
44-238 Czerwionka-Leszczyny
email: zakupy@helioenergia.com

2. Termin składania ofert rozpoczyna się w dniu 6.06.2019
3. Termin składania ofert upływa wraz z dniem 13.06.2019
4. W przypadku ofert wysłanych pocztą/kurierem decyduje data i godzina wpływu do siedziby
Zamawiającego
5. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) pełną nazwę Oferenta,
b) dane teleadresowe Oferenta,
c) informacje techniczne o oferowanym materiale zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. Przedmiot zamówienia
d) cenę,
e) warunki płatności
f) przewidywany termin dostawy: nie dłuższy niż 30 dni od daty zamówienia
g) termin ważności oferty, minimalny wymagany termin: 30 dni od daty przesłania oferty
h) oferta musi być sporządzona i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w
obrocie prawnym w imieniu oferenta.
i) dopuszcza się oferty sporządzone w walucie PLN,
j) zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych.
6. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skan
oferty przygotowanej zgodnie z pkt. 5.
7. Zmiana albo wycofanie oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert jest
dopuszczalna.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zakupy@helioenergia.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Pawłowski - w sprawach technicznych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 667 733 707

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: tester przyczepności metodą odrywową „pull-off”, zestaw do badania adhezji metodą siatki nacięć oraz cyfrowy wielokanałowy termometr z zestawem sond, opisane dokładniej w punkcie Przedmiot Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Opracowanie kompozytu do wytwarzania warstw przewodzących na elementach styków elektroenergetycznych metodą termicznego srebrzenia z dodatkiem ultradrobnych cząstek miedzi, tlenku miedzi lub cząstek miedzi pokrytych srebrem". Tester przyczepności jest potrzebny do wykonania odpowiednich prób.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: tester przyczepności metodą odrywową „pull-off”, zestaw do badania adhezji metodą siatki nacięć oraz cyfrowy wielokanałowy termometr z zestawem sond.
Zestaw do testowania przyczepności metodą odrywową „pull-off” powinien być zautomatyzowany, z elektronicznie kontrolowaną prasą hydrauliczną oraz powinien wyświetlać wyniki w jednostkach PSI lub MPa. Tester powinien być skalibrowany i certyfikowany, wyposażony w ładowalny akumulator. Dodatkowo urządzenie powinno być wyposażone w oprogramowanie w celu transferu danych do komputera. Do zestawu mają być dołączone tłoczki samonaprowadzające w rozmiarach od 20 do 50mm oraz komplet jednorazowych tłoczków w rozmiarach 10, 20 i 50mm w ilości 30 sztuk każdego rozmiaru. W skład zestawu powinna wchodzić również wycinarka dla powierzchni testowanej.
Zestaw do badania andhezji metodą siatki nacięć powinien być zgodny z normą ISO 2409. W skład zestawu powinien wchodzić nóż wieloostrzowy o 6 ostrzach oraz taśma adhezyjna ISO 2409 w ilości 4 sztuk. Warstwy przeznaczone do badań mają poniżej 60um, a zatem rozstaw ostrzy powinien wynosić 1mm.
Uniwersalny termometr cyfrowy powinien nadawać się do pomiaru temperatury za pomocą 4 dołączonych sond w przedziale od -50°C do 250°C. Temperatura powinna być wyświetlana na wyświetlaczu w jednostkach °C. 4 sondy dołączone do zestawu powinny być zamontowane na przewodzie o długości ok. 1m.
Dodatkowo w skład zamówienia wchodzą wszystkie części składowe urządzeń niezbędne do prawidłowego działania całości zestawu.

Kod CPV

38300000-8

Nazwa kodu CPV

Przyrządy do pomiaru

Harmonogram realizacji zamówienia

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w ciągu 24 godzin od upłynięcia terminu składania ofert. Zamówienie zostanie złożone w ciągu 30 dni od daty opublikowania wyników postępowania. Ostateczny termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty opublikowania wyników postępowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych w przypadku, gdy oferty będą zawierały cenę przekraczającą budżet dla zamówienia. Dla zachowania równego dostępu do zamówienia, negocjacje będą wówczas przeprowadzone z wszystkimi oferentami.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, na które żadne ze stron postępowania nie ma wpływu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w innych okolicznościach, których nie można było przewidzieć na moment publikacji ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Oświadczenie Podmiotu, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z Załącznikiem 1 Oświadczenie_brak_wykluczenia.
2. Karty katalogowe oferowanych produktów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do oceny zostaną dopuszczone oferty pełne, spełniające wymogi formalne przedstawione w pkt.
Miejsce i sposób składania ofert oraz wymogi przedstawione w pkt. Przedmiot zamówienia.
Postępowanie dopuszcza oferty w walutach PLN.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
1.1 Cenę zakupu netto całości zamówienia– 90%
1.2 Termin realizacji - 10%
2. Maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów wynosi 100 pkt.
2.1. Cena za całość zamówienia (C), maksymalnie do uzyskania jest 90 pkt.
2.3. Termin realizacji (T) maksymalnie do uzyskania jest 10 pkt.
2. Punkty zostaną wyliczone w oparciu o poniższy wzór:
S = C + T
Gdzie:
S – suma punktów
C – liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie:
C = (Cn/Co) x 90
Cn – najniższa cena netto za całość zamówienia, ze wszystkich zakwalifikowanych ofert złożonych w ramach zapytania
Co – cena netto za całość zamówienia w danej ofercie.
T – liczba punktów za termin realizacji przyznanych danej ofercie:
T = (Tn/To) x 10
To - zaoferowany termin dostawy w rozpatrywanej ofercie
Tn – najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich zakwalifikowanych ofert.
Termin dostawy liczony jest w pełnych tygodniach.
Punkty będą obliczane i przydzielane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone będą oferty:
a) niepełne
b) niespełniające wymagań formalnych przedstawionych w pkt. Miejsce i sposób składania ofert
c) niespełniające wymagań przedstawionych w pkt. Przedmiot zamówienia

2. Ponadto w postępowaniu nie może brać udziału podmiot powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
Zamawiający (beneficjent) .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HELIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Rybnicka 68

44-238 Czerwionka-Leszczyny

śląskie , rybnicki

Numer telefonu

+48 667157852

NIP

6423080104

Tytuł projektu

Opracowanie kompozytu do wytwarzania warstw przewodzących na elementach styków elektroenergetycznych metodą termicznego srebrzenia z dodatkiem ultradrobnych cząstek miedzi, tlenku miedzi lub cząstek miedzi pokrytych srebrem

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0093/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PTH Eurotom Sp. z o.o.
Ul. Wąwozowa 1 kl. II
02-796 Warszawa
Oferta z dnia 13.06.2019
17102,5 PLN
Liczba wyświetleń: 192