Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup odpadów lub złomów nadstopów zawierających ren; elementy o wymiarach min. 30mm

Data publikacji: 27.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-03-2019

Numer ogłoszenia

1169748

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletna, podpisana oferta powinna być złożona:
- drogą elektroniczną na adres: info@innovator.com.pl lub
- w siedzibie Zamawiającego:
INNOVATOR Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 5
44-101 GLIWICE

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@innovator.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Grabowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 32 2380 245

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odpadów lub złomów nadstopów zawierających ren o
różnym składzie chemicznym (mogą zawierać nikiel, kobalt oraz inne metale); duże elementy o wymiarach powyżej 30mm

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest prawidłowa realizacja projektu pn. "Intensyfikacja odzysku renu i innych metali z odpadów złomów superstopów"

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa odpadów lub złomów nadstopów zawierających ren o różnym składzie chemicznym
(mogą zawierać nikiel, kobalt oraz inne metale); duże elementy o wymiarach powyżej 30mm

Kod CPV

14793000-6

Nazwa kodu CPV

Ren

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa lub powtarzalna na podstawie ustalonego harmonogramu

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy
złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy
złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Potencjał techniczny

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy
złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy
złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy
złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:
1) Oferta techniczno-handlowa
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) Kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dla osoby/osób
podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego
ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium WAGA (%)
1. Cena - 100% (max 100 pkt)
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
1) Kryterium – Cena
P = Cn / Cob x [100]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta,
która otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z
postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ "INNOVATOR" SP. ZO.O.

Adres

Józefa Sowińskiego 5

44-101 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

+48322380245

NIP

6312126323

Tytuł projektu

Intensyfikacja odzysku renu i innych metali z odpadów złomów superstopów

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0075/17-00
Liczba wyświetleń: 71