Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.):Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Ciołka 26 (nr rej. 5). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Data publikacji: 22.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1168712

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć przy użyciu platformy zakupowej poz adresem https://veolia.ezamawiajacy.pl w zakładce oferta

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Szwarocka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 225688454

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.):Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Ciołka 26 (nr rej. 5).
W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych.
W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej.

Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.):Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Ciołka 26 (nr rej. 5).
W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych.
W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.
Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędnowym Unii Europejskiej: 18.02.2019 r.
Termin składania ofert do dnia 08.04.2019 r. do godz. 10:45
SIWZ dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego: http://www.energiadlawarszawy.pl/o-firmie/dostawy
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 PLN

Kod CPV

44163160-9

Nazwa kodu CPV

Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia w dniach: 364 dni od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać kolejne partie towarów w terminie 21 dni od dnia przekazania zamówienia.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.):Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Ciołka 26 (nr rej. 5).
W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych.
W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną
i zawodową - w szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 5 zamówień polegających na dostawie materiałów preizolowanych o łącznej wartości min. 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), przy czym przynajmniej dwa zamówienia dotyczą rurociągów o średnicy min. DN 80.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. W szczególności Wykonawca musi posiadać środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty w
innej walucie.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie, w celu przeliczenia na PLN wartości podanych w innych walutach, średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w walutach obcych. W celu potwierdzenia spełniania tych warunków udziału
w postępowaniu,Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem Zamówienia wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona , do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnej na dzień złożenia, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty / oświadczenia wymagane od wykonawcy - zgodnie z z treścią Rozdziału X SIWZ.
SIWZ dostępny na stronie Internetowej zamawiającego: http://www.energiadlawarszawy.pl/o-firmie/dostawy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium Cena brutto - Waga kryterium - 80%,
Kryterium okres gwarancji na materiały preizolowane - waga kryterium - 20%.

Wykluczenia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Adres

Puławska 2

02-566 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 658 50 95

Fax

22 658 53 85

NIP

5250005656

Tytuł projektu

Likwidacja węzłów grupowych wraz budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza - Węzły Indywidualne dla Warszawy ETAP II

Numer projektu

POIS.01.05.00-00-0034/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 305