Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego do obiektu hospicjum w Żarowie koło Stargardu

Data publikacji: 13.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1168683

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

12.04.2019
1. Zamieszczone zostały pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia (Pytania i odpowiedzi z dnia 12.04.2019_Część II wyposażenie).
2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że odnosząc się w postępowaniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, itp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Należy uznać, że każdemu odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne.

12.04.2019
1. Zamieszczone zostały pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia.

09.04.2019
1. Zamieszczone zostały pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia.
2. Przesunięto termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.04.2019 r. Miejsce oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


03.04.2019
1. Rozszerzono wymagania dla oferentów w sekcji „Dodatkowe warunki”. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia karty katalogowej produktu.
2. W sekcji „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy” dodano pkt 7. Karta katalogowa produktu.

02.04.2019
1. Przesunięto termin składania i otwarcia ofert na dzień 11.04.2019 r. Miejsce oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

29.03.2019
1. Zamieszczone zostały pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia.
3. Przesunięto termin składania ofert na dzień 04.04.2019 r.

26.03.2019
1. Zamieszczone zostały pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia.
2. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik zastąpiono nowym). Zaktualizowano wymagania dotyczące urządzenia SSAK ELEKTRYCZNY (zadanie nr 6).
3. Przesunięto termin składania ofert na dzień 02.04.2019 r.


14.03.2019
1. Zamawiający wycofał dwie pozycje z przedmiotu zamówienia: PODNOŚNIK WANNOWY oraz ZINTEGROWANY SYSTEM DO HIGIENY CIAŁA. Po wprowadzonych zmianach Zapytanie ofertowe składa się z 13 ODRĘBNYCH ZADAŃ!
2. Zmieniono treść Załącznika 1 do ZO formularz oferty (zastąpiono nowym załącznikiem)
3. Zmieniono treść Załącznika 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zastąpiono nowym załącznikiem)
4. Zmieniono treść załącznika „Dodatkowe informacje dotyczące postępowania pn. dostawa wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego do obiektu hospicjum w Żarowie koło Stargardu” (zastąpiono nowym załącznikiem).

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, pod adresem:
WIZART STUDIO Piotr Bujnowski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 28/2a, 73-110 Stargard nie później niż do dnia 16.04.2019 r. do godziny 15:30

z dopiskiem „Oferta na dostawę wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego do obiektu hospicjum w Żarowie koło Stargardu.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019 r. o godz. 15:45 w przy ul. ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 28/2a; 73-110 Stargard.

Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem posłańca.

W przypadku korzystania z usług pocztowych lub posłańca, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Edyta Nowotarska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

530 885 274

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego do obiektu hospicjum w Żarowie koło Stargardu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: stargardzki Miejscowość: Żarowo koło Stargardu

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego do obiektu hospicjum w Żarowie koło Stargardu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego do obiektu hospicjum w Żarowie koło Stargardu.

ZAPYTANIE OFERTOWE SKŁADA SIĘ Z 13 ODRĘBNYCH ZADAŃ!
Oferenci mogą złożyć ofertę na jedno, wybrane przez siebie zadanie lub kilka bądź wszystkie zadania, przy czym oferty będą oceniane oddzielnie tj. w każdym zadaniu zostanie wybrany oferent, którego oferta będzie ważna i najkorzystniejsza.

Przedmiot zamówienia składa się z:
1) Zadanie nr 1. Dostawa koncentratorów tlenu – 10szt.;
2) Zadanie nr 2. Dostawa wózków inwalidzkich – 7 szt. oraz wózków inwalidzkich z wysokim oparciem – 3 szt.;
3) Zadanie nr 3. Dostawa glukometrów – 3szt.;
4) Zadanie nr 4. Dostawa autoklawu – 1 szt.;
5) Zadanie nr 5. Dostawa ciśnieniomierzy – 3 szt.
6) Zadanie nr 6. Dostawa ssaków elektrycznych – 6 szt.;
7) Zadanie nr 7. Dostawa inhalatorów – 3 szt.;
8) Zadanie nr 8. Dostawa aparatów EKG – 2 szt.;
9) Zadanie nr 9. Dostawa drabinki gimnastycznej – 1 szt.;
10) Zadanie nr 10. Dostawa urządzenia ugul przyłóżkowy – 1 szt.;
11) Zadanie nr 11. Dostawa krzesła do pobierania krwi – 1szt.;
12) Zadanie nr 12. Dostawa stołu rehabilitacyjnego – 1 szt.;
13) Zadanie nr 13. Dostawa urządzenie rehabilitacyjnego rotor – 3 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33100000-1 – Urządzenia medyczne
33123210-3 – Urządzenia do monitorowania czynności serca
33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii
33157800-3 – Urządzenia do podawania tlenu
22124100-6 – Urządzenia diagnostyczne
38423100-7 – Ciśnieniomierze
33141300-3 – Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
33191110-9 – Autoklawy
33192000-2 – Meble medyczne
33193120-6 – Wózki inwalidzkie
37440000-4 – Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 6 tygodni od podpisania umowy, nie później niż do dnia 15.06.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/ nie spełnia na postawie złożonego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który udzieli minimum 2 letniego (24 miesięcy) okresu gwarancji na dostarczone produkty.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne wystawione przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora wyposażenia medycznego oraz paszporty techniczne dla wybranych urządzeń.

Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca do składanej oferty dołączył kartę katalogową produktu dla przedmiotu, który zamierza dostarczyć.

W kartach gwarancyjnych Wykonawca zmieści informacje zawierające nazwę, adres i telefon Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny.
Okres gwarancji będzie liczony od dnia protokolarnego odbioru wyposażenia medycznego przez obie strony.

Dla urządzeń: koncentrator tlenu (10 szt.), ssak elektryczny (6 szt.), aparat EKG (2 szt.) oraz stół rehabilitacyjny (1 szt.) Zamawiający wymaga dołączenia paszportów technicznych.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach złożonych przez Oferentów.

Warunki zmiany umowy

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5a lub 5b do zapytania ofertowego.
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub niezależnych od obu Stron, które skutkowały wstrzymaniem wykonywania Przedmiotu Umowy lub opóźnieniem w jej zawarciu,
2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub obniżenie Wynagrodzenia w przypadku:
a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
b) zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej Sprzętu z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,
c) zastąpienie Sprzętu wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie innym/innymi, o analogicznym przeznaczeniu i spełniającym/spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w szczególności taka zmiana jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się Sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego; zmiana taka nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.
3. Zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Dla poszczególnych zadań obowiązują następujące wzory umów:
1) Zadanie nr 1. Dostawa koncentratorów tlenu – 10szt.; - umowa na sprzęt medyczny i pomocniczy (załącznik 5a).
2) Zadanie nr 2. Dostawa wózków inwalidzkich – 7 szt. oraz wózków inwalidzkich z wysokim oparciem – 3 szt.; - umowa na sprzęt medyczny i pomocniczy (załącznik 5a).
3) Zadanie nr 3. Dostawa glukometrów – 3szt.; - umowa na sprzęt medyczny i pomocniczy (załącznik 5a).
4) Zadanie nr 4. Dostawa autoklawu – 1 szt.; - umowa na sprzęt medyczny i pomocniczy (załącznik 5a).
5) Zadanie nr 5. Dostawa ciśnieniomierzy – 3 szt.; - umowa na sprzęt medyczny i pomocniczy (załącznik 5a).
6) Zadanie nr 6. Dostawa ssaków elektrycznych – 6 szt.; - umowa na sprzęt medyczny i pomocniczy (załącznik 5a).
7) Zadanie nr 7. Dostawa inhalatorów – 3 szt.; - umowa na sprzęt medyczny i pomocniczy (załącznik 5a).
8) Zadanie nr 8. Dostawa aparatów EKG – 2 szt.; - umowa na sprzęt medyczny i pomocniczy (załącznik 5a).
9) Zadanie nr 9. Dostawa drabinki gimnastycznej – 1 szt.; umowa na sprzęt rehabilitacyjny (załącznik 5b).
10) Zadanie nr 10. Dostawa urządzenia ugul przyłóżkowy – 1 szt.; umowa na sprzęt rehabilitacyjny (załącznik 5b).
11) Zadanie nr 11. Dostawa krzesła do pobierania krwi – 1szt.; umowa na sprzęt medyczny i pomocniczy (załącznik 5a).
12) Zadanie nr 12. Dostawa stołu rehabilitacyjnego – 1 szt.; umowa na sprzęt rehabilitacyjny (załącznik 5b).
13) Zadanie nr 13. Dostawa urządzenie rehabilitacyjnego rotor – 3 szt.; umowa na sprzęt rehabilitacyjny (załącznik 5b).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1)
Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2. Oświadczenie RODO w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych (załącznik nr 2)
Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3. Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu do realizacji zamówienia (załącznik nr 3)
Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4)
Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
5. Pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy
Oświadczenie należy złożyć formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.
6. Inne dokumenty złożyć formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę wynikające z zapytania lub niezbędne do złożenia prawidłowej oferty.
7. Karta katalogowa produktu.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena oferty [PLN] – waga kryterium 100%

Ocena zostanie przeprowadzona dla każdego z zadań oddzielnie.

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena
C = --------------------------------------------- x 100 pkt.
cena w ofercie ocenianej
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, tj. oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu jeśli:
1. Oferta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
3. Oferta została złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobistych lub kapitałowych.

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) posiadaniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PIOTR BUJNOWSKI "WIZART STUDIO"

Adres

Hetmana Stefana Czarnieckiego 28/2A

73-110 Stargard

zachodniopomorskie , stargardzki

Numer telefonu

91 834 10 91

NIP

8541419039

Tytuł projektu

Wzrost dostępności wysokiej jakości usług hospicyjnych w powiecie stargardzkim - budowa hospicjum stacjonarnego w Żarowie koło Stargardu

Numer projektu

RPZP.09.01.00-32-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Nierozstrzygnięte – postępowanie obarczone wadą prawną niemożliwą do usunięcia.
Liczba wyświetleń: 1050