Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa mebli medycznych - część I: dostawa łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami na potrzeby wypożyczalni sprzętu (przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie) i jako wyposażenie Ośrodka wsparcia (przy Domu Pomocy Społecznej im Matki Teresy z Kalkuty) oraz balkoników i krzeseł toaletowych na potrzeby prowadzenie wypożyczalni sprzętu (przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie) - CZĘŚĆ I

Data publikacji: 06.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2019

Numer ogłoszenia

1168291

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

drogą elektroniczną na adres: monika.klos@lublin.eu
lub pocztą tradycyjną na adres: Wydział Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monika.klos@lublin.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Kłos

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 466 28 53 lub 605 903 522

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

dostawa 15 łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami oraz 10 balkoników i 5 krzeseł toaletowych na potrzeby prowadzenie wypożyczalni sprzętu (przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie).

1. łóżko rehabilitacyjne (w zestawie materac), opuszczane barierki boczne, wysięgnik, regulacja leża sterowana automatycznie, kąt nachylenia części udowej mieszczący się w przedziale 10-30 stopni, kąt nachylenia zagłówka mieszczący się w przedziale od 0 do 85 stopni, maksymalna waga pacjenta określona na więcej niż 120 kg, kółka jezdne w standardzie z hamulcem
Materac do łóżka. Materac medyczny gąbkowy o grubości 12 cm., wykonany ze specjalnej pianki o wysokiej gęstości, odpornej na odkształcenia, pokrowiec z możliwością ściągnięcia i  wyprania/wyczyszczenia. (długość x szerokość x grubość): 200 x 90 x 12.

2. balkonik (lekki, składany. Balkonik ułatwiający wstawanie (stały) jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przy poruszaniu się i pionizacji pacjentów. Regulowana wysokość pozwalająca na dostosowanie do wzrostu użytkownika (w minimalnym zakresie od max. 800 mm do min. 930 mm ) Lekka rama aluminiowa, waga całkowita do 3 kg. Minimum 2 funkcje z 3: krocząca, przestawna lub jako balkonik dwukołowy gdy zostaną zamontowane koła, Nogi balkonika zakończone nasadkami wykonane z antypoślizgowego materiału

3. krzesło toaletowe sanitarne. Regulacja wysokości nóżek pozwalająca na dostosowanie wysokości siedziska do wzrostu użytkownika (wysokość siedziska od podłoża max 440 mm do min. 530 mm); stalowa rama, gumowe nasadki na nóżkach zabezpieczająca przed ślizganiem krzesła, szerokość wewnętrzna krzesła - min. 45 cm, wyjmowany pojemnik sanitarny o pojemności min. 4 litrów

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

dostawa łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami na potrzeby wypożyczalni sprzętu (przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie) i jako wyposażenie Ośrodka wsparcia (przy Domu Pomocy Społecznej im Matki Teresy z Kalkuty) oraz balkoników i krzeseł toaletowych na potrzeby prowadzenie wypożyczalni sprzętu (przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie).

Przedmiot zamówienia

dostawa 15 łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami oraz 10 balkoników i 5 krzeseł toaletowych na potrzeby prowadzenie wypożyczalni sprzętu (przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie).

1. łóżko rehabilitacyjne (w zestawie materac), opuszczane barierki boczne, wysięgnik, regulacja leża sterowana automatycznie, kąt nachylenia części udowej mieszczący się w przedziale 10-30 stopni, kąt nachylenia zagłówka mieszczący się w przedziale od 0 do 85 stopni, maksymalna waga pacjenta określona na więcej niż 120 kg, kółka jezdne w standardzie z hamulcem
Materac do łóżka. Materac medyczny gąbkowy o grubości 12 cm., wykonany ze specjalnej pianki o wysokiej gęstości, odpornej na odkształcenia, pokrowiec z możliwością ściągnięcia i wyprania/wyczyszczenia. (długość x szerokość x grubość): 200 x 90 x 12.

2. balkonik (lekki, składany. Balkonik ułatwiający wstawanie (stały) jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przy poruszaniu się i pionizacji pacjentów. Regulowana wysokość pozwalająca na dostosowanie do wzrostu użytkownika (w minimalnym zakresie od max. 800 mm do min. 930 mm ) Lekka rama aluminiowa, waga całkowita do 3 kg. Minimum 2 funkcje z 3: krocząca, przestawna lub jako balkonik dwukołowy gdy zostaną zamontowane koła, Nogi balkonika zakończone nasadkami wykonane z antypoślizgowego materiału

3. krzesło toaletowe sanitarne. Regulacja wysokości nóżek pozwalająca na dostosowanie wysokości siedziska do wzrostu użytkownika (wysokość siedziska od podłoża max 440 mm do min. 530 mm); stalowa rama, gumowe nasadki na nóżkach zabezpieczająca przed ślizganiem krzesła, szerokość wewnętrzna krzesła - min. 45 cm, wyjmowany pojemnik sanitarny o pojemności min. 4 litrów

Kod CPV

33192000-2

Nazwa kodu CPV

Meble medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

dostawa najpóźniej do 19 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Oferent przed podpisaniem umowy ma prawo wnieść propozycje poprawek, zwłaszcza w zakresie gwarancji oraz terminów przewidzianych na naprawy sprzętu opisanych w § 4 wzoru Umowy.
Po podpisaniu umowy zmiany postanowień treści niniejszej Umowy (za wyjątkiem ceny i terminu dostawy) mogą, pod rygorem nieważności, nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

nie dotyczy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
1. KRYTERIA OCENY:
a) cena brutto – 80 pkt
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty według następującego wzoru:
najniższa cena
---------------------------------- x 80 pkt
cena badanej oferty

Oferta powinna zawierać cenę brutto. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania.
Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

b) czas wykonania dostawy – 20 pkt
Oferta powinna zawierać datę końcową wykonania dostawy.
Za każdy dzień, poprzedzający dzień wskazany w niniejszym zapytaniu tj. 19 kwietnia 2019r oferta uzyska 1 punkt, nie więcej jednak niż 20 punktów łącznie.

Wykluczenia

nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA LUBLIN

Adres

pl. Króla Władysława Łokietka 1

20-109 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

814662000

Fax

814662001

NIP

9462575811

Tytuł projektu

LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0065/18-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mediplus.pl Krzysztof Zubel
ul. Pańska 58
35-213 Rzeszów
16 marca 2019, g. 22:30
Cena brutto: 38594,29
termin dostawy 29.03.2019
Liczba wyświetleń: 295