Strona główna
Logo unii europejskiej

Zorganizowanie oraz przeprowadzenie 2 szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (1 szkolenie) i matematycznych (1 szkolenie) ze szkół biorących udział w projekcie pn. Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia

Data publikacji: 22.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-03-2019

Numer ogłoszenia

1167843

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę (przesyłka pocztowa, kurierska, osobiście) należy złożyć w terminie do dnia 07-03-2019 do godziny 10.00, w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni w Łapczycy, 32-744 Łapczyca 334, (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).
Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy oraz zawierającą formułę:
„Zapytanie ofertowe na zorganizowanie oraz przeprowadzenie 2 szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematycznych ze szkół biorących udział w projekcie pn. Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia - nie otwierać przed dniem 07-03-2019r. godz. 10.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach formalnych: Krzysztof Zięba – dyrektor GZOSiP. W sprawach merytorycznych: Monika Karlińska-Nawara – koordynator projektu.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. (14) 61-00-240 - główny, K. Zięba (602107725), M. Karlińska-Nawara (604294146)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie dwóch szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (jedna grupa 10 - 15 osób) i matematycznych (jedna grupa 10 - 15 osób) ze szkół Gminy Bochnia biorących udział w projekcie Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szkolenia odbędą się w wymiarze 6 godzin zegarowych każde z zapewnieniem wykwalifikowanych wykładowców (2 w przypadku szkolenia przyrodników i 1 w przypadku szkolenia matematyków) z zapewnieniem serwisu kawowego i obiadów dla uczestników. Lokalizacja: szkolne pracownie przedmiotowe wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy. Termin: soboty w okresie marzec - maj 2019r. (do uzgodnienia w umowie). Szczegółowe założenia merytryczne i organizacyjne w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: bocheński Miejscowość: Gmina Bochnia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie pn. Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia w zakresie rozwijania zainteresowań matematyczno-przyrodniczych uczniów oraz ich kompetencji badawczych z zastosowaniem metod takich jak doświadczenia, eksperymenty oraz praca w terenie, a także wzmocnienie warsztatu pracy nauczyciela w nowoczesne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze.
Projekt Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia ma na celu rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.

Przedmiot zamówienia

Do zadań Wykonawcy należeć będzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze szczegółowym ich opisem, znajdującym się w załączniku Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy, wg. założenia, że szkolenia mają odbywać się w soboty w miesiącach marzec-maj 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania wymogów w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Od Wykonawcy, który będzie świadczył usługę będącą przedmiotem zamówienia wymaga się spełnienia wymogów minimalnych tj.: zapewnienie wykładowców (szkoleniowców) posiadających co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli o podobnej tematyce w wymiarze co najmniej 30 godzin zajęć.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca w ofercie wskaże Osoby, które będą prowadziły zajęcia (wg. wzoru w załączniku Nr 3 do niniejszego ogłoszenia)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania wymogów w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji planowanych szkoleń i warsztatów (wraz z ich programem), opracowanego na podstawie szczegółowego opisu szkoleń znajdującego się w załączniku Nr 4 do niniejszego ogłoszenia - w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu – najpóźniej w dniu przedstawienia faktury – następujące dokumenty:
 listę obecności z potwierdzeniem odbioru materiałów ze szkolenia (wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego),
 ankiety ewaluacyjne, wypełnione anonimowo przez uczestników warsztatów, badające: przydatność odbytych warsztatów w ich praktyce szkolnej oraz poziom podniesienia własnych umiejętności - w ocenie nauczycieli – wraz z raportem ewaluacyjnym (jedna strona) opracowanym na podstawie ankiet,
 certyfikaty (świadectwa) z zaliczenia warsztatów wydane w 2 egzemplarzach, z których jeden Zamawiający przekaże nauczycielom, a drugi zachowa w archiwum
 dokumentację fotograficzną z przebiegu warsztatów (na nośniku elektronicznym i po uzyskaniu zgody uczestników na utrwalenie i przetwarzanie ich wizerunku).
3. Wykonawca poinformuje uczestników i wykładowców, że warsztaty odbywają się w ramach realizacji projektu pn. „NAUKOWA EKSPEDYCJA W GMINIE BOCHNIA” (Umowa o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr RPMP.10.01.03-12-0312/16-00, zawarta w dniu 26.04.2017 r. pomiędzy Gminą Bochnia a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w ramach 10. osi priorytetowej „Rozwój kształcenia ogólnego”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020). Okres realizacji Projektu od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.
4. Wykonawca umieści plakat informacyjny o projekcie w miejscu realizacji szkoleń i warsztatów (np. na drzwiach sali wykładowej). Zamawiający dostarczy plakat.

Warunki zmiany umowy

1) Zmiana innych niż istotne postanowienia umowy w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jest dopuszczalna w każdym czasie za zgodą obu stron;
2) Zmiana istotnych postanowień umowy jest możliwa za zgodą obu stron w każdym czasie na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3) Dodatkowe przypadki, w których możliwa będzie zmiana umowy:
- zmiana wskazanej w ofercie osoby zdolnej do realizacji zamówienia – co do zasady zmiana takiej osoby jest niedopuszczalna. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy konieczność zmiany osoby wskazanej przez Wykonawcę wyniknie z siły wyższej (np. śmierć tej osoby, sytuacja zdrowotna). W przypadku spełnienia wskazanych wyżej warunków zmiana osoby wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego i jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy kolejna wskazana przez Wykonawcę osoba spełnia warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz dodatkowe warunki, które uzasadniały przyznanie Wykonawcy punktów w kryteriach pozacenowych. Obowiązek wykazania, że ziściły się warunki do zmiany osoby wskazanej w ofercie spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli warunki opisane wyżej nie zostaną zachowane Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w formie przedłużenia terminu wykonania zakresu umowy maksymalnie do 14 dni roboczych wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wraz z oświadczeniami i załącznikami wymienionymi w formularzu ofertowym.
Szczegółowy program realizacji planowanych zajęć uwzględniający wytyczne znajdujące się w załączniku Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Cena – wartość kryterium 70 %
2) Wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie wykraczającym poza minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu (dot. osób prowadzących szkolenia)
– wartość kryterium 25%
3) Publikacje (dot. osób prowadzących szkolenia) w obszarze tematycznym związanym z tematyką szkoleń – wartość kryterium 5%

SPOSÓB OCENY OFERT:
1) KRYTERIUM CENA (C):
Cena (C) obliczona:
C = cena najniższa spośród złożonych ofert podzielona przez cenę badanej oferty pomnożona przez 70
Maksymalna liczba punktów 70:

2) KWALIFIKACJE - (K=W+D) - WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKŁADOWCÓW (SZKOLENIOWCÓW)

a) Wykształcenie wykładowców (szkoleniowców) - (W)
- spełnienie minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia – 0 pkt.
- 90% prowadzących posiada wykształcenie wyższe magisterskie – 5 pkt.
- przynajmniej jeden prowadzący ma tytuł naukowy (powyżej mgr) – 5 pkt.

b) Doświadczenie wykładowców (szkoleniowców) – (D)
- spełnienie minimalnych wymogów w zakresie doświadczenia – 0 pkt.
- przeprowadzenie przez każdego wykładowcę (szkoleniowca) szkoleń dla nauczycieli o podobnej tematyce w wymiarze powyżej 30 godzin – 15 pkt.
Maksymalna liczba punktów 25:

3) PUBLIKACJA (N) wykładowców (szkoleniowców) w obszarze tematycznym związanym ze szkoleniami:
- brak publikacji – 0 pkt.
- co najmniej jedna publikacja w obszarze tematycznym - 5 pkt.
Maksymalna liczba punktów 5

SPOSÓB OCENY OFERT:
Oferta zostaną przyznane punkty według wzoru:
P = C+K+N
Gdzie:
P = łączna liczba punktów
C = liczba punktów w kryterium cena
K = liczba punktów w kryterium kwalifikacje, stanowiąca sumę punktów w kryterium wykształcenie (W) i doświadczenie (D)
N = liczba punktów w kryterium publikacje

Spełnienie warunków uzasadniających przyznanie punktów w kryteriach 2-3 będzie badane na podstawie oświadczenia (oświadczenie składane w ofercie) Wykonawcy składanego wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, przed zawarciem umowy z Wykonawcą, deklarowanego przez Wykonawcę wykształcenia i doświadczenia zawodowego wykładowców (szkoleniowców) w szczególności poprzez wezwanie do złożenia CV, złożenie referencji, zaświadczeń lub dokumentów o podobnym charakterze, wskazania numerów ISBN publikacji.
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu i uzyska najwięcej punktów.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który:
- nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie złożył wymaganych oświadczeń albo którego doświadczenia i wykształcenia nie udało się zweryfikować przed podpisaniem umowy.
- złożył ofertę niezgodną z treścią ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BOCHNIA - GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Adres

Kazimierza Wielkiego 26

32-700 Bochnia

małopolskie , bocheński

Numer telefonu

146123333

Fax

14 611 99 22

NIP

8681021271

Tytuł projektu

Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia

Numer projektu

RPMP.10.01.03-12-0312/16-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Nauki LEKTIKON Radosław Świergosz, ul. Juliusza Słowackiego 15, 32-640 Zator,
Oferta wpłynęła 07.03.2019r.
cena: 12 500 zł brutto
Liczba wyświetleń: 124