Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI nr 4/PSZP/2019/ZK – DORADZTWO ORGANIZACYJNE (ZARZĄDCZE)

Data publikacji: 14.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2019

Numer ogłoszenia

1167005

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na adres: PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 4/2, 30-094 Kraków, biuro@pmdg.pl.
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „zapytania ofertowego” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@pmdg.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć́ w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta – odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 4/PSZP/2019/ZK”.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej wymaga się aby:
a) dokumenty oraz załączniki były przesłane w formacie z rozszerzeniem .pdf;
b) każdy dokument wielostronicowy był zapisany w jednym pliku;
c) każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę̨ własną.
4. W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e- maila, spowodowanych niezastosowaniem się̨ do powyższych zaleceń (pkt 3 powyżej) konsekwencje powyższego obciążają̨ Wykonawcę, który oświadcza, iż̇ nie będzie z tego tytułu wysuwał jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.
5. Oferta wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami musi być złożona do końca dnia 16 marca 2019 roku (termin składania ofert). Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą̨ rozpatrywane.
6. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę̨ podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
7. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
8. Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 60 dni.

9. Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania ofertowego jest Pan Marian Kulig (tel.: 12 395 74 00).
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia postępowania ofertowego bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnienia zarówno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.
11. Każdy Wykonawca może zgłosić jednego lub więcej doradców, którzy będą świadczyli usługi. Istotnym jest, że:
a. każdy ze zgłoszonych doradców powinien samodzielnie spełniać wymogi udziału w postępowaniu oraz będzie podlegał odrębnej ocenie i zostanie odrębnie umieszczony na liście rankingowej;
b. za każdego ze zgłoszonych doradców należy złożyć osobne wadium.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@pmdg.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marian Kulig

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

123957400

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania ofert cenowych na świadczenie usług doradczych (doradztwo organizacyjne / zarządcze) na rzecz Beneficjentów Ostatecznych (dalej także: „BO”) projektu „Przez sukcesję z przewodnikiem”, nr wniosku o dofinansowanie POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18 (dalej: „Projekt”), realizowanego przez firmę PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. – lidera projektu (dalej: „Zamawiający” lub „Lider Projektu”) oraz Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan – partnera projektu (dalej: „Partner Projektu”). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawców - doradców organizacyjnych (zarządczych) świadczących usługi doradcze (doradztwo organizacyjne / zarządcze) na rzecz Beneficjentów Ostatecznych Projektu (BO).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem tego zamówienia jest świadczenie usług doradczych (doradztwo organizacyjne) na rzecz Beneficjentów Ostatecznych Projektu (kod CPV: 79411100-9 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej [1]) w maksymalnym wymiarze 4.169,6 godzin. Doradztwo organizacyjne (zarządcze) ma stanowić jeden z czterech obszarów doradztwa w Projekcie.
Zamawiający zamierza zaangażować do realizacji Projektu zespół ekspertów (doradców) posiadających doświadczenie z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych. Zespół powinien liczyć minimum 8 doradców z różnych obszarów tematycznych (prawo, finanse, organizacja/zarządzanie, psychologia), w tym minimum 2 doradców z obszaru tematycznego doradztwa organizacyjnego (zarządczego).
Usługi doradcze będą świadczone w następujących etapach:
1. ETAP I - Usługi doradztwa (prawo, organizacja / zarządzanie, finanse, psychologia) prowadzące do diagnozy potrzeb wsparcia w procesie sukcesji Firm rodzinnych dla 160 Beneficjentów Ostatecznych (firm rodzinnych) – średnio 23,75 godziny / BO, tj. łącznie nie więcej niż 3.800 godzin
2. ETAP II - Usługi doradztwa (prawo, organizacja / zarządzanie, finanse, psychologia) wynikające z diagnozy potrzeb, prowadzące do opracowania i zatwierdzenia strategii sukcesji dla 144 Beneficjentów Ostatecznych (firm rodzinnych) – średnio 40 godzin / BO, tj. łącznie nie więcej niż 5.760 godzin
3. ETAP III - Usługi doradztwa (prawo, organizacja / zarządzanie, finanse, psychologia) w procesie wdrażania strategii sukcesji dla 144 Beneficjentów Ostatecznych (firm rodzinnych) – maksymalnie 6 godzin / BO, tj. łącznie nie więcej niż 864 godziny

Łączna liczba godzin doradczych (licząc doradztwo w ramach wszystkich 4 obszarów tematycznych łącznie) przewidzianych w Projekcie wynosi 3.800 h + 5.760 h + 864 h, tj. 10.424 h. Na etapie wyboru Wykonawcy, Zamawiający nie ma pełnej wiedzy odnośnie zapotrzebowania Beneficjentów Ostatecznych w poszczególnych obszarach doradztwa w Projekcie (diagnoza potrzeb wsparcia jest jednym z elementów doradztwa). Przewiduje się jednak, że nie będzie miała miejsce sytuacja, w której wszystkie 4 obszary doradztwa będą cieszyły się tą samą popularnością (tj. po 25% godzin doradczych dla każdego z obszarów tematycznych). Zamawiający bezpiecznie przyjmuje, że doradztwo w każdym z obszarów tematycznych nie będzie poniżej 10% (10% * 10.424 h = 1042,4 h) i nie przekroczy 40% łącznej puli godzin doradztwa przewidzianych w projekcie (40% * 10.424 h = 4.169,6 h). Zamawiający wskazuje, że minimalna wartość niniejszego zamówienia obejmuje 1042,4 godziny doradztwa organizacyjnego (zarządczego), a maksymalna wartość niniejszego zamówienia obejmuje 4.169,6 godzin doradztwa organizacyjnego (zarządczego).
Jeden Wykonawca (jeżeli będzie świadczył usługi osobiście) oraz każdy z doradców zgłoszonych przez Wykonawcę może złożyć ofertę tylko na jeden z obszarów tematycznych. Przykładowo - jeżeli Wykonawca, który będzie świadczył usługi osobiście złożył ofertę na usługi doradztwa prawnego, nie będzie mógł złożyć swojej oferty na usługi doradcze z zakresu organizacji (zarządzania). Jeżeli ujawni się, że ten sam Wykonawca (świadczący osobiście usługi) złożył ofertę na więcej niż jedno doradztwo - Zamawiający wykluczy go ze wszystkich postępowań.
Wykonawcy nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym. Usługi doradcze wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia realizowane będą sukcesywnie, partiami w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego (na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Beneficjentów Ostatecznych).

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia i zakresu usług znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Kod CPV

79411100-9

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi będą świadczone przez Wykonawcę od podpisania umowy, aż do zakończenia doradztwa w Projekcie, nie później jednak niż do 30 czerwca 2023 roku. Intensywność przebiegu procesu doradczego będzie zależała od prowadzonej przez Partnera Projektu rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. Wykonawca powinien dysponować niezbędnym czasem do wykonania zamówienia w całym okresie realizacji Projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

UPRAWNIENIA DO WYKONANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe i spółki kapitałowe dysponujące (osobiście, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) osobą spełniającą niżej określone warunki. Istotnym jest, że każdy doradca powinien spełniać wszystkie niżej opisane wymagania. Powyższe oznacza, że jeżeli Wykonawca wskazuje więcej niż jednego doradcę - każdy z nich powinien legitymować się poniższymi uprawnieniami / kompetencjami.
1. Wykształcenie wyższe. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie.
2. Odpowiednia wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego zamówieniem, w tym w szczególności znajomość specyfiki pracy firm rodzinnych, co będzie weryfikowane:
a) na podstawie wykazów stanowiących Załącznik nr 1 i nr 2 do części ofertowej niniejszego zapytania oraz załączonych referencji lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie;
b) przez przygotowanie i prezentację przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca zgłasza doradców innych niż Wykonawca - przez każdego z doradców) studium przypadku (case study), tj. analizę - szczegółowy opis, rzeczywistego, przypadku wdrożenia doradztwa sukcesyjnego.
3. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.

Wiedza i doświadczenie

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają osobiście lub którzy dysponują doradcami posiadającymi doświadczenie jak poniżej. Istotnym jest, że każdy doradca powinien spełniać wszystkie wyżej opisane wymagania. Powyższe oznacza, że jeżeli Wykonawca wskazuje więcej niż jednego doradcę - każdy z nich powinien legitymować się takim doświadczeniem.
Każdy z doradców biorących udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać:
1. doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług doradczych (doradztwo organizacyjne / zarządcze) na rzecz przedsiębiorców z grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), potwierdzone realizacją minimum 600 godzin usług doradczych (doradztwo organizacyjne / zarządcze) na rzecz przedsiębiorców MŚP w ciągu 5 ostatnich lat przed złożeniem oferty, a jeżeli okres świadczenia usług lub prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie;
2. doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej 80 godzin doradczych z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych w obszarze tematycznym organizacja i zarządzanie w przeciągu 5 lat przed złożeniem oferty, a jeżeli okres świadczenia usług lub prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
Zamawiający oczekuje szczegółowego udokumentowania spełnienia powyższych warunków poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także poprzez wykazanie przez Wykonawcę (lub osobę, którą dysponuje) wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług doradczych w obszarze organizacyjno-zarządczym (Załącznik nr 1) oraz z zakresu doradztwa sukcesyjnego (Załącznik nr 2). Do oferty należy dołączyć referencje lub inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie. W przypadku kryterium nr 2 - z przedłożonych dokumentów musi wprost wynikać, że doradztwo dotyczyło obszaru sukcesji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanego doświadczenia przez osobisty kontakt ze wskazanym w dokumentacji klientem. W przypadku negatywnej weryfikacji powyższego – Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający informuje, iż̇ każdy Wykonawca ubiegający się̨ o realizację usługi zobowiązany będzie przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 0/100) za każdego doradcę wskazanego w ofercie na wskazany przez Zamawiającego rachunek BZ WBK SA 77 1090 2053 0000 0001 0220 3266 (za moment wpłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego). Przykładowo: w przypadku gdy Wykonawca zgłasza tylko jednego doradcę - wadium wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 0/100), a w przypadku, gdy Wykonawca zgłasza trzech doradców mogących wykonać przedmiot zamówienia - powinien wnieść wadium w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć́ do oferty potwierdzenie wpłaty wadium (tytuł przelewu powinien zawierać co najmniej hasło „wadium”, numer zapytania – 4/PSZP/2019/ZK, nazwę̨ Projektu – „Przez Sukcesję z Przewodnikiem” oraz liczbę zgłoszonych doradców). Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się̨ od zawarcia umowy na realizację usługi na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zwraca wniesione wadium:
● Wykonawcy - niezwłocznie po podpisaniu umowy na realizację usługi;
● Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane - niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej;
● wszystkim Wykonawcom - gdy z jakiegokolwiek powodu niniejsze postępowanie zostanie anulowane.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy z wykonawcą stanowi załącznik nr 3. do niniejszego zapytania ofertowego. Wzór umowy nie podlega negocjacji, a wybrany Wykonawca podpisze umowę w kształcie zasadniczo zgodnym z treścią załącznika.
Po podpisaniu umowy dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Modyfikacje nie mogą prowadzić do zmian charakteru umowy. Warunkiem dokonania istotnych zmian umowy z Wykonawcą jest zachowanie formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
Dopuszczalne będą zmiany dotyczące:
● okoliczności wynikających ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów, wytycznych, umowy o dofinansowanie Projektu i innych dokumentów mających wpływ na realizację umowy
● zmiany okresu realizacji zamówienia,
● zmiany liczby godzin doradztwa i związanej z tym zmiany łącznej wartości zamówienia,
● zmiany terminu płatności,
● zmiany miejsca realizacji doradztwa,
● aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego wynikających ze zmiany nazwy firmy, zmiany adresu i/lub siedziby, zmiany formy prawnej itp.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy – doradztwo zarządcze
2. Załącznik nr 1 – wykaz doświadczenia zawodowego
3. Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia z zakresu sukcesji
4. Załącznik nr 3 – pisemne opracowanie studium przypadku (case study)
5. Załącznik nr 4 - referencje / inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie Wykonawcy / każdego z doradców

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Mając na uwadze, że intencją Zamawiającego jest wybór doradców o najwyższych kompetencjach i doświadczeniu, Zamawiający dokona oceny złożonych ofert przez pryzmat kwalifikacji i profesjonalizmu doradców. Zamawiający będzie oceniał każdego doradcę osobno. Powyższe oznacza, że wybór dotyczyć będzie doradców, a nie Wykonawców, chyba, że Wykonawca jest jednocześnie doradcą. W praktyce może wystąpić sytuacja, że doradcy zgłoszeni przez jednego Wykonawcę mogą uzyskać różne oceny, a to skutkować będzie tym, że Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy, ale jedynie odnośnie tych z doradców, którzy uzyskali najwyższe oceny.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującym zestawem kryteriów:
1. 20% (20 punktów) - cena;
2. 30% (30 punktów) - doświadczenie;
3. 20% (20 punktów) - pisemne opracowanie studium przypadku (case study);
4. 30% (30 punktów) - ustna prezentacja opracowania studium przypadku (case study).

Szczegółowy opis kryteriów i sposobu przyznawania punktacji znajduje się w Załączniku "Zapytanie ofertowe"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PM DORADZTWO GOSPODARCZE

Adres

Bolesława Wallek-Walewskiego 4/2

30-094 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

123957400

Fax

123957411

NIP

6831781842

Tytuł projektu

Przez sukcesję z Przewodnikiem

Numer projektu

POWR.02.21.00-00-0028/18-00

Inne źródła finansowania

budżet państwa,
prywatne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Doradca: Andrzej Bocheński
Adres: Giebułtów, ul. Wiśniowa 3B, 32-085 Modlnica

Oferta dostarczona mailowo wpłynęła w dniu 14 marca 2019

Ocena oferty:
Cena (waga 20%): 10 punktów
Doświadczenie (waga 30%) 30 punktów
Studium przypadku (waga 20%) 18 punktów
Prezentacja (waga 30 %) 28 punkty

RAZEM 86 punktów

2. Doradca: Jakub Słupiński
Firma: PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.
Adres: ul. Wallek – Walewskiego 4/2, 30-094 Kraków

Kandydat zatrudniony przez Zamawiającego, oddelegowany jako doradca do realizacji projektu. Kandydat spełnił kryteria dostępu dokumentując duże doświadczenie sukcesyjne w obszarze organizacyjnym i zgodnie z regulaminem jako personel projektu nie podlegał ocenie.
Liczba wyświetleń: 207