Strona główna
Logo unii europejskiej

RPG Designer

Data publikacji: 14.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-03-2019

Numer ogłoszenia

1166822

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
4. Oferty można składać osobiście w siedzibie spółki przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania przed upływem wskazanego terminu składania ofert.
5. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową, kurierską lub w inny sposób, oferta zostanie prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do siedziby spółki przed upływem terminu składania ofert.
6. Termin na składanie ofert jest nie mniejszy niż 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego licząc od następnego dnia po dniu upublicznienia zapytania ofertowego. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

recruitment@cdprojekt.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Bartosiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 22 519 69 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

(CDR/02/2018/01)
Opracowywanie oraz implementacja mechaniki systemów RPG

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie podwykonawcy usług w charakterze RPG Designer (Nr ref. CDR/02/2019/01) współpracującego na umowie o dzieło lub umowie o współpracę w związku z realizacją Projektu pn "City Creation - kompleksowa technologia służąca do kreacji "żywego", grywalnego w czasie rzeczywistym, miasta o wielkiej skali, która bazuje na zasadach, sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz uwzględnia opracowanie innowacyjnych procesów i narzędzi wspierających tworzenie najwyższej jakości gier z otwartym światem. “, opisanego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0105/16 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Program sektorowy GAMEINN Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020 1. Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Przedmiot zamówienia

1. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:
Opracowywanie oraz implementacja mechaniki systemów RPG. Bieżącą redukcję ilości feature'ów RPG w celu zachowania terminów dostarczenia projektu, odpowiedzialność za osiągnięcie milestonów w terminach ustalonych przez produkcję w celu zamknięcia projektu na czas.

2. Zgodnie z regulaminem Programu sektorowego GAMEINN prace nie mogą być zrealizowane w terminie dłuższym niż 36 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu.

3. Prace, o których mowa w pkt. 1 muszą zostać zrealizowane do dnia okreslonego w umowie zawartej między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu pt. „City Creation - kompleksowa technologia służąca do kreacji "żywego", grywalnego w czasie rzeczywistym, miasta o wielkiej skali, która bazuje na zasadach, sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz uwzględnia opracowanie innowacyjnych procesów i narzędzi wspierających tworzenie najwyższej jakości gier z otwartym światem. “, zawartej między Zamawiającym a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przewidziany okres realizacji projektu: 02.01.2017 – 31.12.2019 r.

4. Zatrzegamy, że Zamawiający może wystąpić o zgodę do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i w przypadku jej uzyskania wydłużyć termin realizacji zlecenia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji projektu: 02.01.2017 – 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Minimum rok doświadczenia w tworzeniu gier wideo lub branży informatycznej.
Doświadczenie z edytorami gier oraz narzędziami projektantów rozgrywki.

Potencjał techniczny

Dobra znajomość języka angielskiego.
Umiejętności myślenia analitycznego i kreatywnego.
Rozbudowana wiedza na temat gier wideo i rynku gier wideo.
Świetne umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy w zespole.

Dodatkowe warunki

1. Warunki udziału w postępowaniu (tzw. kryteria dostępu) o udzielenie zamówienia określone zostały w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, nie zawężają one konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji potencjalnych Wykonawców.

2. Wszyscy potencjalni Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego i żaden potencjalny Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, postepowanie przeprowadzane jest w sposób transparentny.

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają łącznie poniższe warunki:
A) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania;
B) posiadają doświadczenie w produkcji co najmniej jednej multiplatformowej (PS4, XBO, PC), wysokobudżetowej gry typu AAA, open-world, non-linear RPG opartej na autorskiej technologii, którą Zamawiający będzie w stanie zweryfikować dzięki złożonym przez Oferenta dokumentom lub odwołując się bezpośrednio do wskazanej przez niego w formularzu ofertowym produkcji (np. wzmianka w napisach końcowych);
C) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie określone w niniejszym zapytaniu ofertowym;
D) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym punkcie zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

5. W przypadku, gdy liczba Oferentów przekroczy liczbę planowanych na realizację niniejszego działania Wykonawców, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym przez siebie terminie rozmowę kwalifikacyjną w celu weryfikacji deklarowanego doświadczenia i niezbędnej wiedzy kandydatów.

6. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia;
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego wysłania lub dostarczenia oferty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu;
3) Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego;
4) O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą lub kurierem, decyduje data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego;
5) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenie.
6) Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez Zamawiającego.
7) W przypadku jakichkolwiek niezgodności tłumaczeń z wersją angielską, tekst w języku polskim uznaje się za obowiązujący.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo sformułowania dodatkowych zamówień uzupełniających podczas realizacji zlecenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium oceny oferty jest cena.
Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w niniejszym ogłoszeniu (opisanym w pkt. III) i która została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru:

L.p. Nazwa Maksymalna ilość punktów Ilość przyznanych punktów
1) Cena 100
Razem 100

Cena podana w ofercie powinna mieć charakter ryczałtowy i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przyznawania punktów za spełnienie powyższych kryteriów:
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według wzoru:
Pi = [C min / C i ] x 100 pkt,

gdzie:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
C min– najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
C i - cena całkowita oferty nr „i”

Oferty zostaną otwarte w dzień następujący po upłynięciu terminu nadsyłania zgłoszeń w siedzibie CD PROJEKT S.A. przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie.

Ocena ofert zostanie dokonana z zachowaniem zasad jawności, konkurencyjności i przejrzystości przez zamawiającego w oparciu o kryteria przedstawione w niniejszym ogłoszeniu. Zamawiający uprawniony jest do skontaktowania się z Oferentem w celu wyjaśnienia proponowanych w ofercie warunków lub ich uściślenia.

2. Sposób powiadomienia o wyborze, warunki podpisania umowy, zastrzeżenia Zamawiającego:
1) O wynikach przeprowadzonego naboru ofert (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert oraz prawo do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie na realizację niniejszego działania;
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania innych prac Wykonawcy, których zakres nie będzie obejmował zakresu opisanego w powyższym zapytaniu ofertowym.
4) Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego;
5) Zamawiający oświadcza, iż płatności w ramach zawartej umowy będą uiszczane w miesięcznych transzach na podstawie podpisanych protokołów odbioru potwierdzających wykonanie i odbiór części zrealizowanego przedmiotu zamówienia wyrażonego w procentach;
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania potrąceń (powstałych ze zobowiązań innych niż wynikających z obowiązujących przepisów prawa) od kwoty umowy za dodatkowe świadczenia na rzecz Wykonawcy w przypadku wyrażenia przez niego zgody;
7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nie przekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania;
8) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa realizacji usług, która będzie uzależniona od akceptacji Wykonawcy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z zasadami Sektorowego programu B+R, GameINN.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
A) z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane;
B) z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 501 318 31

NIP

7342867148

Tytuł projektu

City Creation - kompleksowa technologia służąca do kreacji "żywego", grywalnego w czasie rzeczywistym, miasta o wielkiej skali, która bazuje na zasadach, sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz uwzględnia opracowanie innowacyjnych procesów i narzędzi wspierających tworzenie najwyższej jakości gier z otwartym światem.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0105/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 180