Strona główna
Logo unii europejskiej

wyłonienie dostawcy bramowego plotera przemysłowego wraz ze szkoleniem z obsługi sztuk 3

Data publikacji: 13.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1166611

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 15 marca 2019 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiści lub za pomocą poczty/kuriera/ posłańca w siedzibie firmy:
Mar-Bud Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k., ul. Pawła Włodkowica 2 C, 03-262 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: barbara.pietrzak@mar-bud.pl.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Barbara Pietrzak, email barbara.pietrzak@mar-bud.pl.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Wszelkie oświadczenia, pytania, zawiadomienia i informacje Zamawiający będzie przekazywać drogą elektronicznie (adres mailowy Zamawiającego: barbara.pietrzak@mar-bud.pl). Osobą upoważnioną do kontaktowania się Oferentami jest Pani Barbara Pietrzak.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

barbara.pietrzak@mar-bud.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Pietrzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691203035

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bramowego plotera przemysłowego wraz ze szkoleniem
z obsługi sztuk 3 wg poniższej specyfikacji:

Plotery powinny posiadać system sterowania z dynamiczną analizą wektorów.
System musi analizować 15000 wektorów do przodu i przekształcać je na mniejszą ilość krzywych.
System z wbudowanym modułem CAD/CAM – system sterowania, z wbudowanymi modułami CAD i CAM.
Zdalna diagnostyka systemu przez Internet – warunek konieczny.
Elektroniczna korekcja kąta bramy - warunek konieczny.
Częstotliwość regulatorów pozycji 20 kHz – warunek konieczny.
Komunikacja z serwonapędami za pomocą Ethernetu RTE.
Bezpośrednia obsługa przez system plików dxf, dwg – możliwość wczytywania projektów w najpopularniejszych formatach, bezpośrednio do sytemu sterowania, bez konieczności wcześniejszego generowania ścieżki narzędzia w odrębnym programie – warunek konieczny.
Sprzętowy interpolator HSM.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Łazy działka nr 632/17 gm. Łuków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy bramowego plotera przemysłowego wraz ze szkoleniem z obsługi sztuk 3

Przedmiot zamówienia

trzy bramowe plotery przemysłowe wraz ze szkoleniem z obsługi

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: lipiec 2019 r.
Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu realizacji zamówienia w uzgodnieniu z wybranym wykonawcą. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wybranym wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego prokurenta, pełnomocnika
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku z małżeńskim albo we wspólnym pożyciu lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki.
a. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia
w zakresie przedstawionym w zapytaniu.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań oraz oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia według wzorów stanowiących Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia w zakresie przedstawionym w zapytaniu.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki.
Posiadają potencjał techniczny niezbędny do należytego wykonania zamówienia w zakresie przedstawionym w zapytaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
4. Podana cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się przedmiotu zamówienia.
5. Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta. Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również dołączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji, przedstawionych w ofertach.
7. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokości ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Wymagany okres ważności oferty wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.
9. Oferent będzie zobowiązany wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia, aktualne wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, autoryzację producenta dla sprzedaży i serwisu, deklarację zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa, szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, innych dokumentów jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polski. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i inne dokumenty będące załącznikiem do składanej oferty powinny zostać złożone w języku polskim. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z Zapytaniem Ofertowym, chyba że zgodność
11. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z Zapytaniem Ofertowym, chyba, że niezgodność ta ma charakter wyłącznie formalny i nie rodzi wątpliwości w zakresie merytorycznej poprawności oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie, w przypadkach poniżej wskazanych tj. co potwierdzi aneksem do umowy.
1. W przypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia do aktualnej stawki.
2. W przypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione aby osiągnąć zgodność z umową Z Instytucją Pośredniczącą.
3. Przedmiotu Umowy – w sytuacji konieczności zmiany specyfikacji lub jeśli taka zmiana będzie uzasadniona obiektywnymi warunkami technicznymi lub sytuacją ekonomiczną czy też technologiczną.
4. Wynagrodzenia i warunków płatności – w sytuacji zmiany Przedmiotu Umowy lub jeśli taka zmiana będzie uzasadniona obiektywnymi warunkami technicznymi lub sytuacją ekonomiczną. Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia wykonawcy, w tym wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w transzach.
5. Nieistotnych zmian umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik postępowania ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny oferty:
a. Cena netto – waga punktowa – 75 pkt (75 %)
b. Gwarancja – waga punktowa – 12 pkt (12 %)
c. Czas reakcji serwisu – waga punktowa – 13 pkt (13%)
2. Liczba punktów w poszczególnym kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

a. Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert
----------------------------------------------------------------------------------------- x 75
Wartość netto wskazana w badanej ofercie

b. Ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą
----------------------------------------------------------------------------------------- x 12
Najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium gwarancja

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „gwarancja” w następujący sposób: Gwarancja udzielona na okres 24 m-ce - 0 pkt, Za każde dodatkowe 6-mcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 2 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „gwarancja” wynosi 12.

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „gwarancja” w następujący sposób: Gwarancja udzielona na okres 24 m-ce - 0 pkt, Za każde dodatkowe 6-mcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 2 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „gwarancja” wynosi 1

c. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach) – ocenianej oferty
----------------------------------------------------------------------------------------- x 13
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach) – najdłuższy wśród ocenianych ofert.

3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
5. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, która spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty , do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
7. Zamawiający ogłosi wybór najkorzystniejszej oferty na stronie bazy konkurencyjności.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego prokurenta, pełnomocnika
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku z małżeńskim albo we wspólnym pożyciu lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki.
a. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia
w zakresie przedstawionym w zapytaniu.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań oraz oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia według wzorów stanowiących Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUDOWNICTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Pawła Włodkowica 2c

03-262 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

698634802

Fax

+48 22 4316733

NIP

1132808811

Tytuł projektu

Budowa nowego zakładu produkcyjnego innowacyjnych Akumulatorów Energii Chłodu i ich wdrożenie na rynek

Numer projektu

POIR.03.02.01-06-0015/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

POLCOM PRZEMYSŁAW KIMLA, ul. Bałtycka 30,k 42-202 Częstochowa, NIP 573-132-96-45

Data wpłynięcia 13 marca 2019 r.

cena: 746 700,00 zł netto za trzy sztuki + 23% VAT
Liczba wyświetleń: 156