Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/1.3

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1166445

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się również przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail.

1. Adres do korespondencji:
MACACCINO Sp. z o. o.
Brzozowa Gać 145
24-170 Kurów

2. Adres e-mail:
chroscinski@ach-solar.de

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

chroscinski@ach-solar.de

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Chrościński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

49 172 1412511

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji:
• Licencja na wielowymiarową analizę strukturalno - obrazową (obrazowanie multi spektralne) - 1 sztuka.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Brzozowa Gać

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup licencji:
• Licencja na wielowymiarową analizę strukturalno - obrazową (obrazowanie multi spektralne) - 1 sztuka.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji:
• Licencja na wielowymiarową analizę strukturalno - obrazową (obrazowanie multi spektralne) - 1 sztuka.

Minimalne parametry techniczne:
• Licencja służąca do przeprowadzania pomiarów multispektralnych polegających na rejestracji transmisji i absorpcji kanałów światła w zakresie światła widzialnego, a także mikrofal, dalekiej i bliskiej podczerwieni oraz ultrafioletu.
• Uogólniona analiza składu chemicznego badanego medium.
• Określenie parametrów, a w szczególności jakości badanego czynnika.

Oferta powinna być zgodna z wymienionymi powyżej bądź lepszymi parametrami.
Wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez oferenta uzasadnione pod kątem lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kod CPV

48461000-7

Nazwa kodu CPV

Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): maksymalnie do dnia 30/04/2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 80%.
b) Okres gwarancji: 20%.

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty za kryterium: CENA - zostaną obliczone według następującego wzoru:
Cena netto oferty najtańszej x 80 = _______ pkt.
Cena netto oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium: OKRES GWARANCJI - zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów - Okres gwarancji:
5 - do 12 miesięcy włącznie.
10 - powyżej 12 do 24 miesięcy włącznie.
20 - powyżej 24 miesięcy.

3. Opis oceny ofert:
Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) i b). Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie(wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego).Z Oferentem, który, spełni wszystkie kryteria oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MACACCINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Adres

24-170 Brzozowa Gać

lubelskie , puławski

Numer telefonu

+49 171 9934955

NIP

7162819722

Tytuł projektu

Laboratorium B+R MACACCINO

Numer projektu

RPLU.01.03.00-06-0003/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EC Rent & Service GmbH
Langenzeil 4
D-87463 Dietmannsried

13/03/2019

894 000, 00 PLN
Liczba wyświetleń: 173