Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby Instalacji Pilotażowej – Część 4

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1166437

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

15/03/2019
Szanowni Państwo
w SIWZie była nieścisłość część V punkt 5, treść punktu poprawiono na:

"5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych z następującym podziałem na części A, B, C, D i E.
Dany pakiet oferty częściowej musi zawierać wszystkie wchodzące w jego skład elementy."

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie wskazanym na Platformie Zakupowej 15/03/2019 do godziny 12:00
w formie elektronicznej https://zakupy.pcc.pl/ pod numerem przetargu KF/0006/19

Składając ofertę w formie elektronicznej, należy wpisać wartości w polach wymaganych przez Platformę Zakupową oraz załączając druk oferty oraz wszelkie niezbędne dokumenty wymagane i opisane w
SIWZ w formie kopii (*.jpg, *.pdf, itp.) wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji (ust. 4
powyżej) wraz ze skanami wszystkich wymaganych przez SIWZ dokumentów.

Wszystkie niezbędne informacje i załączniki dotyczące postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej pod linkiem
https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/453/details

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pola Sosnowska handlowo, Bartosz Mazany technicznie

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

P.Sosnowska 667 650 512; B Mazany 667 650 198

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. W zakresie realizacji zadania jest zakup i dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej wg załączonej dokumentacji:

A. Przetworników ciśnień, różnicy ciśnień – 3 szt.,
B. Analizator pH – 1 szt.,
C. Przepływomierze – 24szt.,
D. Poziomowskaz – 1 szt.,
E. Automatycznych grzybkowych zaworów regulacyjnych, naprawialne ( armatura, którą można rozebrać i wymienić części zużywające się) – 6szt.,

2. W zakresie realizacji zadania jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury wg załączonej dokumentacji:
F. Układu wagowego – 1kpl.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wołowski Miejscowość: Brzeg Dolny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na zakup i dostawę armatury wg załączonej dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe Weyer Polska Sp. z o.o. stanowiącej załączniki nr 7 do SIWZ oraz wytycznych umieszczonych w SIWZ.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa armatury wg załączonej dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe Weyer Polska Sp. z o.o. stanowiącej załączniki nr 7 do SIWZ oraz wytycznych umieszczonych w SIWZ. Wszystkie składowe wchodzące w zakres załącznika nr 7 do SIWZ muszą być dostarczone i oznaczone znakiem CE co oznacza, że powinny spełniać wymogi znakowania CE oraz posiadać na to wszystkie niezbędne dokumenty. Zamawiający zastrzega sobie możliwości odbycia wizji lokalnej u Oferenta, w miejscu prefabrykowania, magazynowania przedmiotów zamówienia w celu weryfikacji statusu realizacji umowy.
Oferent udzieli 24 miesięcznej gwarancji na zaoferowane produkty liczonej od momentu uruchomienia instalacji.

1. W zakresie realizacji zadania jest zakup i dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej wg załączonej dokumentacji:

A. Przetworników ciśnień, różnicy ciśnień – 3 szt.,
B. Analizator pH – 1 szt.,
C. Przepływomierze – 24szt.,
D. Poziomowskaz – 1 szt.,
E. Automatycznych grzybkowych zaworów regulacyjnych, naprawialne ( armatura, którą można rozebrać i wymienić części zużywające się) – 6szt.,

2. W zakresie realizacji zadania jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury wg załączonej dokumentacji:
F. Układu wagowego – 1kpl.
Układ wagowy musi zostać dostarczony wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do uruchomienia. W zakresie oferty należy uwzględnić kalibrację, pełen montaż, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania układu wagowego przy udziale wewnątrzzakładowych służb oraz szkolenie obsługi. Do obowiązków dostawcy układu wagowego są uzgodnienia z Wykonawcami/Dostawcami Generalnymi.

Kody główne CPV :
42000000-6;
38000000-5;
Kody szczegółowe CPV :
42131140-9;
38310000-1;
38420000-5;
38416000-4;

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

W zakresie dostawy przedmiotu zamówienia liczonych od daty podpisania umowy:
- część A: 10 tygodni,
- część B: 14 tygodni,
- część C: 11 tygodni,
- część D: 10 tygodni,
- część E 10 tygodni,
- część F: 6 tygodni, w zakresie dostawy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z pkt. IV SIWZ

Potencjał techniczny

Zgodnie z pkt. IV SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z pkt. IV SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z pkt. IV SIWZ

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWIZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z pkt. V i VII SIWZ

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z pkt. V ppkt.6 SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Niezmiennymi przez cały czas postępowania kryteriami oceny ofert są:
a) cena: 99%
b) gwarancja 1%

Oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

Dla kryterium cena* ilość punktów liczona będzie ze wzoru:

Najkorzystniejsza oferta
------------------------------- * 100 * procent przeznaczony dla kryterium
Rozpatrywana oferta

* Cena – wartość zostanie wyliczona po przeprowadzonej aukcji lub negocjacjach indywidualnych, którą Zamawiający przeprowadzić może z Oferentami, którzy spełnią wszystkie warunki określone w SIWZ.

Dla kryterium gwarancja* ilość punktów liczona będzie ze wzoru:

Rozpatrywana oferta
------------------------------- * 100 * procent przeznaczony dla kryterium
Najkorzystniejsza oferta

* Gwarancja – z zastrzeżeniem że długość gwarancji nie może być krótsza niż minimalny okres wskazany w SIWZ.

Wykluczenia

Oferent nie jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Henryka Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

dolnośląskie , wołowski

Numer telefonu

717942336

Fax

717943957

NIP

9170000015

Tytuł projektu

Stworzenie linii pilotażowej, w celu walidacji w skali półtechnicznej technologii wytwarzania wysoce specjalistycznych trudnopalnych płynów hydraulicznych oraz innowacyjnych dodatków poprawiających właściwości użytkowe tworzyw sztucznych i lubrykantów

Numer projektu

POIR.01.01.02-00-0141/16-00
Liczba wyświetleń: 116