Strona główna
Logo unii europejskiej

”Wyposażenie eksperymentatorium – część 2”

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1166407

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.03.2019 do godziny 9:00

1) w formie pisemnej na adres:
ul. Tomaszowska 52, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski,
pocztą, kurierem lub osobiście.
Decyduje data wpływu - oferty wysyłane pocztą lub kurierem bez względu na operatora powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny wskazanej powyżej.
(za datę złożenia oferty uznaje się wówczas datę potwierdzonego odbioru listu/przesyłki w terminie wyznaczonym na składanie ofert – oferty wysłane w terminie ale bez potwierdzonego w tym terminie odbioru listu/przesyłki nie będą rozpatrywane)
Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinny być opieczętowane pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego,
Ponadto Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opatrzona napisem: „Oferta na dostawę w ramach zadania pn.: ”Wyposażenie eksperymentatorium – część 2”, Nr postępowania 3/2019 - nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

LUB
2) poprzez wiadomość e-mail, na adres: arbudy@op.pl
– w postaci dołączonych do wiadomości załączników zawierających skany dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami zapytania

UWAGA!
W przypadku składania oferty drogą e-mail z jednoczesnym wnoszeniem wadium w formie innej niż
pieniądz, należy dostarczyć dokument wadium w formie oryginału na adres: ul. Tomaszowska 52,
Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski, zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu w części V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU) OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIANIA, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW,
a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem w formie skanu załączyć jako integralną część oferty
e-mail.
OFERTY Z NIEPRAWIDŁOWO DOSTARCZONYM DOKUMENTEM WADIUM LUB DOSTARCZONYM PO
UPŁYWIE TERMINU SKŁADANIA OFERT zostaną odrzucone, jako niezabezpieczone wadium zgodnie z
wymogami opisanymi w zapytaniu w części V.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

arbudy@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

HENRYK DOLANOWSKI

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 773 018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy obejmująca dostarczenie, montaż i uruchomienie wyposażenia eksperymentatorium - część 2, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: tomaszowski Miejscowość: Budy Dzierążyńskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa w ramach zadania pn.: ”Wyposażenie eksperymentatorium – część 2”
realizowanego W RAMACH PROJEKTU „ Archipelag Roztocze” Działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy obejmująca dostarczenie, montaż i uruchomienie wyposażenia eksperymentatorium - część 2, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Kod CPV

37500000-3

Nazwa kodu CPV

Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 31.10.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają dodatkowy warunek – wniosą wadium zgodnie z poniższym (wymagania dotyczące wadium):

1) Wykonawca przystępujący do postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
13 000,00 zł (słownie trzynaście tysięcy złotych 00/100),
przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 17 9639 0009 2001 0009 3565 0001 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu pn.: ”Wyposażenie eksperymentatorium – część 2” Nr postępowania: 3/2019. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4) W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty.
5) Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
6) Warunki zwrotu i zatrzymania wadium:
a) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. d;
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu umowy w sprawie zamówienia;
c) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
d) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub do zawarcia umowy nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
7) Oferta Wykonawcy, niezabezpieczona akceptowaną formą wadium lub niezabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą lub zawierająca dokument wadium o treści niezgodnej z pkt 5) lub o treści niegwarantującej zatrzymania wadium w okolicznościach wskazanych w pkt. 6), zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Warunki zmiany umowy

1. Dokonanie istotnych zmian postanowień umowy może nastąpić za obustronną zgodą, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:

1) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy – przedłużenie terminu wykonania, w przypadkach:
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków – o okres trwania tych okoliczności;
b) gdy wystąpią zdarzenia losowe uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w szczególności: działanie siły wyższej, klęska, akt terroru, katastrofa - o okres trwania tych okoliczności;
2) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadkach:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT; w tej sytuacji do kwoty netto zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów (zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie dostaw wykonanych po dacie podpisania aneksu);
3) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla realizacji przedmiotu zamówienia.
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz oferty - wzór – załącznik nr 2 do zapytania – wypełnione przez Wykonawcę
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - wzór – załącznik nr 3 do zapytania – wypełnione przez Wykonawcę
3) Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 4 do zapytania – wypełnione przez Wykonawcę
4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy– jeżeli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższym:
Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto* – waga 80%,
2) Czas reakcji serwisowej** - waga 15%
3) Okres gwarancji *** – waga 5%

Szczegółowy opis kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykluczenia

Wykluczenia
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

Wykluczenia
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy znajdujący się w stanie upadłości lub likwidacji na moment składania oferty.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tomaszowska 52

22-600 Łaszczówka

lubelskie , tomaszowski

Numer telefonu

602773018

NIP

9212031369

Tytuł projektu

"Archipelag Roztocze"

Numer projektu

POPW.01.03.02-06-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tom-net spółka cywilna Dariusz Koper Radosław Koper
nip: 9212026351
Liczba wyświetleń: 159