Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa piły taśmowej do cięcia rur i profili

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1166355

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z uwagi na stwierdzone nieścisłości w załączniku nr 3 Specyfikacja zamówienia, Zamawiający dokonał korekty treści specyfikacji przedmiotu zamówienia w ramach niniejszego załącznika. Dodatkowo, dokonano zmiany warunków udziału w postępowaniu w zakresie "Wiedzy i doświadczenia" potencjalnych Dostawców. Do zapytania ofertowego dołączono aktualne wersje załączników, tj.:
- Załącznik nr 3. Specyfikacja zamówienia,
- Załącznik nr 4. Wykaz dostaw.

Ze względu na wprowadzone istotne modyfikacje w treści ogłoszenia, Zamawiający wydłużył termin składania ofert w ramach niniejszego postępowania.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 16.04.2019 r. do godz. 10:00.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
4. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) oraz zostać złożona w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego: Orawka 149A, 34-480 Jabłonka (liczy się data wpływu). Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.
5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.
6. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na firmowy adres e-mail: finanse@kolton.pl. Osobą uprawnioną do kontaktu z Dostawcami jest Pan Krzysztof Kołton.
7. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni).
8. Podstawą określenia ceny ofertowej Dostawcy jest zakres zamówienia wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznik nr 3 do zapytania, tj. Specyfikacja zamówienia.
9. W przypadku oczywistych braków lub omyłek w złożonej ofercie Zamawiający może wezwać Dostawcę do poprawy lub uzupełnienia oferty. Dostawca zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji ofertowej w terminie do 48 godzin. Sposób przekazywania dokumentów uzupełniających/poprawionych odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zamawiający będzie komunikował się z oferentami za pomocą adresu email Dostawcy, wskazanego w Formularzu oferty. W sytuacjach kiedy:
- pomimo wezwania do uzupełnienia/poprawy Dostawca nie złoży uzupełnionej/poprawionej oferty,
- złożona dokumentacja ofertowa w dalszym ciągu będzie zawierała braki lub omyłki,
wówczas oferta zostanie odrzucona, a Dostawca wykluczony z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
11. W ramach zamówienia nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
12. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w przypadku, gdy wartość zwycięskiej oferty znacznie przekroczy cenę rynkową.
14. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania wymaga od Dostawców wniesienia wadium. Więcej szczegółowych informacji w tym zakresie znajduje się w polu "Dodatkowe warunki".
15. Zamawiający po otrzymaniu ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
16. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie portalu Baza Konkurencyjności.
17. Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Dostawcą w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku nie podpisania umowy z Dostawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania (z winy Dostawcy), Zamawiający zastrzega, iż umowa zostanie zaproponowana Dostawcy, którego oferta była kolejną pod względem liczby uzyskanych punktów.
18. Zamawiający zastrzega, iż w umowie z Dostawcą wybranym w niniejszym postępowaniu może zastosować zapisy dotyczące kar finansowych z tytułu niewywiązywania się z warunków gwarancji lub też czasu reakcji serwisu, deklarowanych w złożonej ofercie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Kołton

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa piły taśmowej do cięcia rur i profili

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowotarski Miejscowość: Jabłonka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. "Budowa i doposażenie zakładu produkcyjnego w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych i ekologicznych urządzeń grzewczych firmy Kołton s.c." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP oraz obowiązkiem dokonywania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma P.P.H.U. KOŁTON S.C. składa zapytanie ofertowe dotyczące dostawy piły taśmowej do cięcia rur i profili.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej piły taśmowej do cięcia rur i profili.

Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, tj. Specyfikacja zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę urządzenia do obiektu Zamawiającego, zlokalizowanego na działkach o numerach 9008/2, 9009/2, 9010/1, 9010/2, 9010/3 w miejscowości Jabłonka, województwo małopolskie, powiat nowotarski. Ceny deklarowane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinny uwzględniać całkowite koszty dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia oraz konieczność przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. W ramach zamówienia nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Zamówienie obejmuje następujące kody CPV:
- 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali.

Kod CPV

42630000-1

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki metali

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 45 dni od dnia podpisania umowy na dostawę.
2. Ostateczny termin realizacji dostawy zostanie określony na podstawie terminu deklarowanego przez wybranego Dostawcę oraz z uwzględnieniem terminu wskazanego w pkt 1.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Dostawca, który posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, którego przedmiot spełnia wymogi bezpieczeństwa, normy i dyrektywy obowiązujące na terenie UE. Warunek ten zostanie zachowany, jeśli Dostawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dostarczył zautomatyzowane piły taśmowe o sterowaniu mikroprocesorowym CNC do co najmniej 2 różnych podmiotów na obszarze krajów Unii Europejskiej.

Wykonawca winien posiadać protokoły odbiorcze lub inne dokumenty referencyjne potwierdzające poprawne i rzetelne wykonanie dostaw. Dokumenty te (w formie kopii) należy złożyć wraz z ofertą Dostawcy. Ocena spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zostanie przeprowadzona na podstawie Wykazu dostaw, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Warunki płatności - Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, w tym płatności zaliczkowe, przy czym przedpłata/zadatek nie może być wyższa niż 30% wartości ceny netto wskazanej w ofercie Dostawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnej weryfikacji prawdziwości danych wskazanych w złożonych ofertach, a w szczególności faktu realizacji dostaw urządzeń w okresie 3 lat poprzedzających złożenie ofert. Dlatego też, Zamawiający będzie wymagał podania w Wykazie dostaw (załącznik nr 4) danych adresowych i kontaktowych podmiotów, będących dotychczasowymi odbiorcami (zamawiającymi) urządzenia oferowanego przez Dostawców. Nieumieszczenie danych adresowych i kontaktowych odbiorców w Wykazie dostaw (załącznik nr 4), podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwiających bezpośredni kontakt Zamawiającego z odbiorcami, negatywna weryfikacja prawdziwości dokumentów potwierdzających rzetelne wykonanie dostaw, skutkować będzie odrzuceniem oferty oraz wykluczeniem Dostawcy z postępowania.

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

4. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 53 8798 0002 0000 0012 6191 0001, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Jabłonce, tytułem „Wadium – ogłoszenie nr 1166355”. Potwierdzenie realizacji przelewu należy złożyć wraz z ofertą.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - oryginał gwarancji należy złożyć wraz z ofertą.

7. Brak wniesienia wadium wraz ze składaną ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty oraz wykluczeniem Dostawcy z postępowania.

8. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem odrzucenia Dostawcy):
1) ustalać beneficjenta gwarancji,
2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w zapytaniu ofertowym),
3) określać termin ważności – gwarancja musi być udzielona na okres nie krótszy aniżeli okres związania ofertą wskazany w Formularzu oferty. W przypadku, gdy zajdzie konieczność wydłużenia terminu związania, Dostawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia oferty wadium w okresie dłuższym poprzez przedłożenie nowego wadium lub wydłużenie okresu danej formy wadium (gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). W przypadku niezabezpieczenia ofert wadium oferta taka zostanie uznana za niespełniająca warunków udziału w postępowaniu, co spowoduje jej odrzucenie i nieuwzględnienie przy ocenie ofert,
4) określać przedmiot gwarancji,
5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:
a) gdy Dostawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.

9. Zamawiający zwróci wadium:
1) Wszystkim Dostawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej (lub unieważnieniu postępowania) z wyjątkiem Dostawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Dostawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie.
3) Niezwłocznie, na wniosek Dostawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę.

11. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Dostawca, którego oferta zostanie wybrana:
1) Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.

12. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zadeklarowanie przez Dostawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty bez możliwości poprawy. Okres gwarancji dotyczy bezpłatnej gwarancji udzielonej przez Dostawcę na terenie Polski na wszelkie wady ukryte oferowanego przedmiotu zamówienia oraz na usterki wynikłe z tytułu nienależytej jego instalacji.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
- zmiany zakresu dostawy,
- ustawowej zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług - w takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian, a należny podatek VAT zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT,
b. zmiany terminu realizacji dostaw w przypadku:
- zaistnienia okoliczności siły wyższej,
- działań osób trzecich uniemożliwiających realizację dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy Zamawiającego i Dostawcy,
- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie podpisywania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości terminowej realizacji dostaw,
c. wszelkich zamian wynikających z otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów ich realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
d. rozwiązania umowy z Dostawcą w przypadku, gdy Dostawca nie wywiązuje się z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia, lub gdy przedmiot zamówienia nie spełnia wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub nie spełnia wymogów wskazanych w ofercie Dostawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy dołączyć:
- Oświadczenie o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego Dostawcy z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (Specyfikacja zamówienia), zawierający oświadczenie Dostawcy, iż przedmiot dostaw spełnia minimalne wymagania i parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego,
- Wykaz dostaw (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zrealizowanie,
- Potwierdzenie wniesienia wadium w postaci: potwierdzenia przelewu (wadium w formie pieniężnej) lub oryginału gwarancji bankowej lub oryginału gwarancji ubezpieczeniowej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt., w oparciu o następujące kryteria:
- Cena – max liczba punktów 70,
- Gwarancja – max liczba punktów 15,
- Serwis – max liczba punktów 15.

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty - Cena:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 70
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych (wartość wynagrodzenia netto)
- Cof - cena podana w ofercie badanej (wartość wynagrodzenia netto)

3. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty – Gwarancja:

Ocena w kryterium "Gwarancja" będzie dokonywana według deklaracji Dostawcy oraz wypełnionego formularza ofertowego, zgodnie z poniższymi progami punktowymi:
- okres gwarancji = 12 miesięcy - 0 pkt,
- okres gwarancji w przedziale > 12 miesięcy i <24 miesiące - 5 pkt,
- okres gwarancji w przedziale => 24 miesięcy i <36 miesięcy - 10 pkt,
- okres gwarancji w przedziale => 36 miesięcy - 15 pkt.

Okres gwarancji dotyczy bezpłatnej gwarancji udzielonej przez Dostawcę na terenie Polski na wszelkie wady ukryte oferowanego urządzenia lub usterek będących wynikiem nieprawidłowej instalacji. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty bez możliwości poprawy.

4. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty - Serwis:

Ocena w kryterium "Serwis" będzie dokonywana według deklaracji Dostawcy oraz wypełnionego formularza ofertowego, zgodnie z poniższymi progami punktowymi:

Czas reakcji serwisu (w godzinach obejmujących dni robocze):
- w przedziale <= 24h - 15 pkt,
- w przedziale > 24h do <= 36h - 10 pkt,
- w przedziale > 36h do <= 48h - 5 pkt
- w przedziale > 48h - 0 pkt.

Czas reakcji serwisu - Zamawiający wymaga podania w ofercie czasu reakcji serwisu na zgłoszony przez Zamawiającego problem w działaniu urządzeń stanowiących przedmiot oferty. Przez czas reakcji należy rozumieć okres, od momentu otrzymania przez Dostawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Dostawcę. Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się:
- wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez Dostawcę w miejscu zainstalowania urządzenia (bezpośrednio albo poprzez podmiot współpracujący np. serwis zewnętrzny).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

Suma punktów oferty = punkty w kryterium "cena" + punkty w kryterium "gwarancja" + punkty w kryterium "serwis"

5. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KOŁTON S.C. WOJCIECH KOŁTON, KRZYSZTOF KOŁTON

Adres

34-480 Orawka

małopolskie , nowotarski

Numer telefonu

182642667

Fax

18 264 26 86

NIP

7352749054

Tytuł projektu

Budowa i doposażenie zakładu produkcyjnego w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych i ekologicznych urządzeń grzewczych firmy Kołton s.c.

Numer projektu

RPMP.03.04.04-12-0448/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„RYWAL-RHC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - data wpływu oferty 12.03.2019 r.
Liczba wyświetleń: 361