Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu chłodzenia wody technologicznej dla linii do produkcji folii

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1166144

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1 Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, pod adresem ul. Wojciecha z Brudzewa 44, 62-800 Kalisz, w terminie do dnia 15.03.2019 r., do godz. 15:00.
2 Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 10.1. ZiS, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chłodzenia wody technologicznej dla linii do produkcji folii, dla Kraus Folie Spółka Jawna z siedzibą w Kaliszu, ul. Wojciecha z Brudzewa 44, 62-800 Kalisz; Znak sprawy: 5/02/KF/2019 - nie otwierać przed dniem 15.03.2019 r. godz. 15:05" oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Kraus, email: oferty@krausfolie.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. kom. /+48/ 600 883 764

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chłodzenia wody technologicznej dla linii do produkcji folii, dla Kraus Folie Spółka Jawna z siedzibą w Kaliszu, ul. Wojciecha z Brudzewa 44, 62-800 Kalisz.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Kalisz Miejscowość: Kalisz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie systemu chłodzenia wody technologicznej dla linii do produkcji folii. Sprzęt nabywany jest w ramach projektu "Wprowadzenie innowacji produktowej w Kraus Folie Spółka Jawna".

Przedmiot zamówienia

I. Charakterystyka ogólna

Linia technologiczna do produkcji folii wymaga dostarczenia dwóch obiegów wody technologicznej. Pierwszy obieg to woda używana do chłodzenia powietrza, którym rozdmuchiwany jest balon folii. W tym obiegu dostarczana jest woda o temperaturze około 8°C. Drugi obieg, to woda używana do chłodzenia kalandrów, wytłaczarek oraz elementów elektroniki, takich jak falowniki. W tym wypadku temperatura wody to ok. 17°C.
W skład dostawy wchodzi kompletny system chłodzenia o wskazanej poniżej charakterystyce.

II. Charakterystyka szczegółowa:

1. Wymagane parametry techniczne
System może składać z 2 rozdzielonych obiegów z niezależnymi urządzeniami dla obu wymaganych temperatur lub z jednego obiegu głównego z pojedynczymi urządzeniami chłodniczymi i wyprowadzeniem na linie 2 temperatur.

Wymagane parametry minimalne:
1.1 Obieg 8°C +/-1°C, przepływ min. 28,7 m3/h; wydajność chłodzenia minimum 154 kW,
1.2. Obieg 17°C +/-2°C, przepływ min. 39,4 m3/h; wydajność chłodzenia minimum 241,2 kW,
1.3. System przystosowany do pracy z glikolem,
1.4. Urządzenia systemu przystosowane do pracy na zewnątrz, urządzenia zainstalowane zostaną na dachu hali produkcyjnej,
1.5. Zastosowanie chłodni wentylatorowej dla obiegu 17°C +/-2, w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej,
1.6. Sterowanie systemu dostępne z pozycji operatora, wewnątrz hali produkcyjnej,
1.7. Możliwość podglądu zdalnego do systemu, pod kątem operacyjnym i serwisowym,
1.8. Dostarczenie schematu systemu zawierającego wrysowane urządzenia, odpowiednie przekroje rur,
1.9. Uruchomienie systemu chłodzenia wraz z instruktażem stanowiskowym.

Kod CPV

42943400-2

Nazwa kodu CPV

Układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do 90 dni, liczonym od daty zawarcia umowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej jego realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 1. zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 5 formularza).

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Warunki wymienione w punkcie 2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 6 formularza).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Warunki wymienione w punkcie 2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 6 formularza).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Warunki wymienione w punkcie 2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 6 formularza).

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a ponadto w przypadkach:
1 w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
2 zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
3 gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;
4 w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany parametrów Urządzeń lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
4.1 możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
4.2 konieczności zmiany miejsc dostaw oraz świadczeń w ramach gwarancji jakości w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz oferty
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
- Specyfikacja techniczna

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Zamawiający będzie oceniał oferty dla poszczególnych części zamówienia według następujących kryteriów:
1 Cena – 90 pkt
2 Gwarancja – 10 pkt
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie wszystkich w/w kryteriów wynosi 100.

1) Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Co) x 90
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „cena”, wynosi 90.

2) Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja” dla całości zamówienia będą liczone wg następującego wzoru:
G = ((Go-12)/12) x 5
gdzie:
G - ilość punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję,
Go - gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Okres gwarancji na całość zamówienia udzielony ponad 36 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 36.
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „gwarancja”, wynosi 10.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAUS FOLIE SPÓŁKA JAWNA

Adres

Wojciecha z Brudzewa 44

62-800 Kalisz

wielkopolskie , Kalisz

Numer telefonu

62 768 04 83

Fax

62 768 04 84

NIP

6182142742

Tytuł projektu

Wprowadzenie innowacji produktowej w Kraus Folie Spółka Jawna

Numer projektu

POIR.03.02.01-30-0004/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informujemy, że Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy Spółka Jawna został wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.
Siedziba Wykonawcy znajduje się przy ul. Patriotów 341, 04-760 Warszawa.
Oferta wpłynęła w dniu 15.02.2019 r. o godzinie 7:50.
Zaoferowana cena: 73 000,00 EUR netto.
Liczba wyświetleń: 216