Strona główna
Logo unii europejskiej

„Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” , kolokacja w Kielcach, kolokacja w Olsztynie

Data publikacji: 07.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1165520

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Zgodnie z rozdziałem VII pkt 9 Zapytania ofertowego, Zamawiający dokonał zmian treści Zapytania ofertowego - pismo z dnia 06.03.2019 r. (zmiana terminu składania ofert). Skan pisma znajduje się w pozycji "Pytania i wyjaśnienia". W wyniku zmiany treści Zapytania ofertowego nastąpiło wydłużenie terminu składania ofert do dnia 12.03.2019r.
2. Zgodnie z rozdziałem VII pkt 7 i pkt 10 Zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia treści Zapytania ofertowego jak również wprowadza zmiany treści Zapytania ofertowego - pismo z dnia 08.03.2019 r. Skan pisma znajduje się w pozycji "Pytania i wyjaśnienia". Ponadto w wyniku zmiany treści Zapytania ofertowego nastąpiło wydłużenie terminu składania ofert do 15.03.2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, ul.Kolska 12, 01-045 Warszawa.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana i oznaczona następująco:
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy ul. Kolska 12, 01- 045 Warszawa
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.:
„Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
nie otwierać przed dniem 15.03.2019., godz. 12:00
znak postępowania: ZZ.2131.51.2019.RST [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S]
oraz wskazywać dane Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert. Powyższa zmiana oferty lub złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana oferty oraz oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub wycofaniu zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie rozpatrzona oraz zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Kiełbus, email: zakupy.ose@nask.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048223808200

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup Usług kolokacyjnych, polegających na udostępnieniu powierzchni kolokacyjnej, wraz z szafami teleinformatycznymi oraz zapewnieniem niezbędnej infrastruktury teletechnicznej i informatycznej, z systemami zasilania, systemami bezpieczeństwa, wsparciem technicznym oraz na zapewnieniu usług zgodnie z opisanym poniżej zakresem oraz zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowania o udzielanie zamówień na potrzeby realizacji Projektu OSE. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Przedmiot zamówienia

1. W ramach Usługi kolokacji i wynagrodzenia z tytułu świadczenia tej Usługi Wykonawca jest zobowiązany do:
a) udostępnienia i utrzymywania w stanie czynnym pomieszczenia lub jego części i infrastruktury technicznej Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby umieszczenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania węzłów telekomunikacyjnych i systemów należących do Zamawiającego, udostępnienia infrastruktury kablowej oraz zapewnienia wymaganych warunków lokalowych i technicznych dla eksploatacji urządzeń Zamawiającego w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku;
b) przekazania na wyłączny użytek Zamawiającego zainstalowanych dedykowanych szaf teleinformatycznych, w ilościach wskazanych w Tabeli 1 Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego - SOPZ. Pod pojęciem szafy teleinformatycznej (zwana dalej „Szafa”) Zamawiający rozumie szafę telekomunikacyjną rackowaną, udostępnioną przez Wykonawcę Zamawiającemu i dedykowaną do wyłącznego użytku Zamawiającego, przeznaczoną do montażu urządzeń i osprzętu niezbędnego do funkcjonowania węzła OSE, który będzie w takiej Szafie zainstalowany. Wymagane parametry Szaf zostały wskazane w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego;
c) dostarczenia zasilania w energię elektryczną;
d) zestawiania łączy światłowodowych, bądź wykorzystania istniejących, pomiędzy Szafami a infrastrukturą operatorów świadczących usługi na rzecz OSE, obecnych w Centrum Przetwarzania Danych;
e) wydawania pozytywnych Warunków technicznych na wniosek Zamawiającego w zakresie wprowadzania kabli światłowodowych do Centrum Przetwarzania Danych;
f) zapewnienia możliwości wprowadzenia przez Zamawiającego do Centrum Przetwarzania Danych kabla światłowodowego, zgodnie ze sposobem opisanym przez Zamawiającego we wniosku o wydanie Warunków Technicznych i w terminie wskazanym w Rozdziale II pkt 5.6 Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego - SOPZ ;
g) zapewnienia dostępu do węzła służbom technicznym Zamawiającego lub podwykonawcom Zamawiającego;
h) świadczenia usług asysty, o ile występuje taka konieczność, podczas prac prowadzonych na terenie Centrum Przetwarzania Danych przez Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane;
i) świadczenia Usługi zdalnych rąk.
2. W ramach budowy OSE Zamawiający planuje budowę w ramach niniejszego Zapytania ofertowego w roku 2019 węzłów w 2 miastach wojewódzkich. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:
• Część nr 1 – kolokacja w Kielcach,
• Część nr 2 – kolokacja w Olsztynie.
3. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Kod CPV

72720000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego,
• 72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu,
• 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa,
• 72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa kolokacji świadczona będzie przez Wykonawcę nieprzerwanie przez okres 10 lat od daty udostępnienia Usługi, potwierdzonej Protokołem przekazania Usługi, przy czym Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy, po upływie 48 miesięcy od daty podpisania Protokołu przekazania Usługi, z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacji ekonomiczna tj. wykażą, iż roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres jest nie mniejszy niż:
a) dla Części nr 1: 500 000,00 PLN. (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy);
b) dla Części nr 2: 500 000,00 PLN. (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy);

Dodatkowe warunki

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część nr 1 - 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy).
Część nr 2 - 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
83 1750 0009 0000 0000 3999 8394. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany rachunek najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem Umowy.
6. Wartość zabezpieczenia wynosi 2% wartości ceny oferty brutto podanej w ofercie.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
2. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
3. Istotne zmiany treści Umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 Umowy, mogą wynikać z następujących okoliczności:
1) w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
a) stawki podatku VAT,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
4) gdy Wykonawcę, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w preambule oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
5) gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwota 209 000 euro i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
4. Zmiany postanowień umownych, o których mowa w ust. 9, nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty składającej się z:
1) Wypełnionego i podpisanego Formularza „Oferta” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2) Wypełnionego i podpisanego Formularza Cenowego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
3) Wypełnionego i podpisanego „Oświadczenia Wykonawcy dot. obrotu Wykonawcy” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – złożonego w celu potwierdzania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1) Zapytania ofertowego.
4) Wypełnionego i podpisanego „Formularza zgodności z wymaganiami Zamawiającego”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego, który stanowi potwierdzenie zgodności z wymaganiami technicznymi zawartymi w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego - SOPZ. Formularz ten stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu.
5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub Wykonawca składa w pkt 8 Formularza „Oferta” oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 4 ppkt 3) Zapytania ofertowego.
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt powyżej, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Zobowiązania innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z rozdziałem IV pkt 10 - 14 Zapytania ofertowego, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami - w przypadku gdy Wykonawca polega na sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7) Wypełnionego i podpisanego „Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego – złożonego w celu potwierdzania braku podstawy do wykluczenia, o którym mowa w rozdziale IV pkt 3 ppkt 3) Zapytania ofertowego.
2. W terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe informacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 7 Zapytania ofertowego, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale IV pkt 3 ppkt. 6) Zapytania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz. U. 2018 r., poz. 419 z późn. zm.).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena oferty brutto - 100%

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).
2) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 powyżej.
3) W celu uniknięcia konfliktów interesów, niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres

Kolska 12

01-045 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223808200

Fax

223808201

NIP

5210417157

Tytuł projektu

Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Numer projektu

POPC.01.01.00-00-0002/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Część nr 1 – kolokacja w Kielcach
I. Unieważnienie postępowania:
Działając na podstawie Rozdziału XV pkt 3 Zapytania ofertowego, Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowej części postępowania.
Uzasadnienie:
Zgodnie z Rozdziałem XV pkt 1 ppkt 1) Zapytania ofertowego: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.

Część nr 2 – kolokacja w Olsztynie
I. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:
W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
II. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
Oferta nr 1
Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn
Uzasadnienie:
Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 9 ppkt 1) Zapytania ofertowego: „Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt 3) powyżej”.

Oferta nr 2
EmiTel S.A., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Uzasadnienie:
Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 9 ppkt. 1) Zapytania ofertowego: „Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt 3) powyżej”.

Oferta nr 3
T-MOBILE S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Uzasadnienie:
Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 9 ppkt 9) Zapytania ofertowego: „Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy: (…) Wykonawca nie wniósł wadium, o którym mowa w rozdziale XI Zapytania ofertowego”.

III. Unieważnienie postępowania:
Działając na podstawie Rozdziału XV pkt 3 Zapytania ofertowego, Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowej części postępowania.
Uzasadnienie:
Zgodnie z Rozdziałem XV pkt 1 ppkt. 1) Zapytania ofertowego: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.
Liczba wyświetleń: 160