Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa prowadzenia zajęć - indywidualnego usprawniania czynności życia codziennego dla maksymalnie 24 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne)

Data publikacji: 31.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-02-2019

Numer ogłoszenia

1164150

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 08 luty 2019r. w formie elektronicznej lub papierowej na adres:

Fundacja "Stella" im. Agaty Orłowskiej, ul. Cicha 27, 21-100 Lubartów - ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na usługę prowadzenia zajęć Panel indywidualnego usprawniania czynności życia codziennego "
fundacja@stella.com.pl - w tytule należy podać: „Oferta na usługę prowadzenia zajęć Panel indywidualnego usprawniania czynności życia codziennego"

Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja@stella.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Wasilewska - Puchacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605039779

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć Panel indywidualnego usprawniania czynności życia codziennego dla maksymalnie 24 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące: Wykonawcy, liczby godzin, programu zajęć, harmonogramu zajęć terapeutycznych, terminu realizacji, miejsca realizacji, formy zaangażowania, osoby przeprowadzającej terapię (wymagań niezbędnych), Zamawiający określił w warunkach realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubartowski Miejscowość: Lubartów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na usługę prowadzenia zajęć w Panel indywidualnego usprawniania czynności życia codziennego za pomocą zadań: Integracja Sensoryczna z elementami terapii behawioralnej (SI), Trening Samodzielności (TS), Trening Umiejętności Komputerowych (TUK) dla maksymalnie 24 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące: Wykonawcy, liczby godzin, programu zajęć, harmonogramu zajęć terapeutycznych, terminu realizacji, miejsca realizacji, formy zaangażowania, osoby przeprowadzającej terapię (wymagań niezbędnych), Zamawiający określił w warunkach realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć w Panel indywidualnego usprawniania czynności życia codziennego za pomocą zadań: Integracja Sensoryczna z elementami terapii behawioralnej (SI), Trening Samodzielności (TS), Trening Umiejętności Komputerowych (TUK) dla maksymalnie 24 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące: Wykonawcy, liczby godzin, programu zajęć, harmonogramu zajęć terapeutycznych, terminu realizacji, miejsca realizacji, formy zaangażowania, osoby przeprowadzającej terapię (wymagań niezbędnych), Zamawiający określił w warunkach realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
Zamawiający wyraża zgodę na częściową realizację liczby zajęć terapii z jednoczesnym uwzględnieniem jej z zakresu terapii za pomocą zadań: Integracja Sensoryczna z elementami terapii behawioralnej (SI), Trening Samodzielności (TS), Trening Umiejętności Komputerowych (TUK) przez Wykonawcę niniejszego przedmiotu zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2021 roku, która obejmuje:
• Całość realizacji zamówienia tj. 2784 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 87 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia tj. nie mniej niż 1392 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 44 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia tj. nie mniej niż 696 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 22 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia tj. nie mniej niż 348 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 11 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia w oferowanej, dowolnej liczbie godzin w okresie realizacji projektu wskazanej przez Oferenta, jednak nie mniej niż 150 godzin, co daje średniomiesięcznie 5 godzin w miesiącu i nie więcej niż liczba godzin przeznaczona na realizację całości zamówienia tj 2784 godzin.


Oferent zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty deklarowanej liczby zajęć terapii w Panelu indywidualnej rehabilitacji intelektualnej za pomocą zadań: Integracja Sensoryczna z elementami terapii behawioralnej (SI), Trening Samodzielności (TS), Trening Umiejętności Komputerowych (TUK), które zobowiąże się wykonać w okresie realizacji projektu. Liczba godzin terapii może się różnić w poszczególnych miesiącach w zakresie +/- 50 % zadeklarowanej liczby godzin z zastrzeżeniem, iż łączna ilość wykonanych godzin będzie zgodna z zadeklarowaną w formularzu ofertowym.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, by zadeklarowana w Formularzu oferty liczba zajęć terapii w Panel indywidualnego usprawniania czynności życia codziennego za pomocą zadań: Integracja Sensoryczna z elementami terapii behawioralnej (SI), Trening Samodzielności (TS), Trening Umiejętności Komputerowych (TUK) dla maksymalnie 24 uczestników projektu przez Wykonawcę niniejszego przedmiotu zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2021 roku obejmowała:
• Całość realizacji zamówienia tj. 2784 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 87 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia tj. nie mniej niż 1392 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 44 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia tj. nie mniej niż 696 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 22 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia tj. nie mniej niż 348 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 11 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia w oferowanej, dowolnej liczbie godzin w okresie realizacji projektu wskazanej przez Oferenta, jednak nie mniej niż 150 godzin, co daje średniomiesięcznie 5 godzin w miesiącu i nie więcej niż liczba godzin przeznaczona na realizację całości zamówienia tj 2784 godzin.


Oferent zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty deklarowanej liczby zajęć terapii w Panelu indywidualnej rehabilitacji Panel indywidualnego usprawniania czynności życia codziennego za pomocą zadań: Integracja Sensoryczna z elementami terapii behawioralnej (SI), Trening Samodzielności (TS), Trening Umiejętności Komputerowych (TUK), które zobowiąże się wykonać w okresie realizacji projektu. Liczba godzin terapii może się różnić w poszczególnych miesiącach w zakresie +/- 50 % zadeklarowanej liczby godzin z zastrzeżeniem, iż łączna ilość wykonanych godzin będzie zgodna z zadeklarowaną w formularzu ofertowym.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach otwarcia placówki tj. w godz. 7.00-21.00 od poniedziałku do soboty, w dniach i godzinach dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb Uczestników projektu.
Zamawiający zapewnia lokal oraz niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.10.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w czasie realizacji zamówienia zlecenie wykona osobiście lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz że osoby wykonujące zlecenie w zakresie usługi prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnego usprawniania czynności życia codziennego za pomocą zadań: Integracja Sensoryczna z elementami terapii behawioralnej (SI), Trening Samodzielności (TS), Trening Umiejętności Komputerowych (TUK) dla maksymalnie 24 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne), spełniają następujące kryteria:


a. posiada/posiadają kwalifikacje do wykonania usługi prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnego usprawniania czynności życia codziennego za pomocą zadań: Integracja Sensoryczna z elementami terapii behawioralnej (SI) i/lub Trening Samodzielności (TS) i/lub Trening Umiejętności Komputerowych (TUK) potwierdzone dyplomami lub certyfikatami lub zaświadczeniami lub innym dokumentem uprawniającym go do wykonania realizacji zadań oferty, w tym:
1. dyplomy potwierdzające: wykształcenie kierunkowe lub inne uprawniające do prowadzenia zajęć z zakresu
- Integracja Sensoryczna z elementami terapii behawioralnej (SI)
- Trening Samodzielności (TS)
- Trening Umiejętności Komputerowych (TUK)
2. Certyfikatami, zaświadczeniami lub innym dokumentem uprawniającym go do wykonania realizacji zadań tj. prowadzenia:
a) Integracji Sensorycznej z elementami terapii behawioralnej (SI)
b)Trening Samodzielności (TS) - z zakresu Treningu Umiejętności życiowych, Treningu Umiejętności Społecznych, Terapii ręki, Terapii dzieci o zachowaniach agresywnych lub podobne, Wczesnego wspomagania; zaświadczenia potwierdzające zdobyte doświadczenie w obszarze prowadzenia zajęć Treningu samodzielności;
c) Trening Umiejętności Komputerowych (TUK) - z zakresu grafiki komputerowej i/lub robotyki i/lub programowania.

Wiedza i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w czasie realizacji zamówienia zlecenie wykona osobiście lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz że osoby wykonujące zlecenie w zakresie usługi prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnego usprawniania czynności życia codziennego za pomocą zadań: Integracja Sensoryczna z elementami terapii behawioralnej (SI), Trening Samodzielności (TS), Trening Umiejętności Komputerowych (TUK) dla maksymalnie 24 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne), spełniają następujące kryteria:
b. posiada/posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym w szczególności w pracy z osobami cierpiącymi na schorzenia: autyzm, Zespół Downa, DMP, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, z wadami mowy i słuchu. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami ze schorzeniem rzadkimi (wadami genetycznymi), w tym w szczególności chorobą pęcherzowego oddzielania się naskórka oraz z osobami po przebytych udarach mózgu.

Potencjał techniczny

Zapewnia Zleceniodawca

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają możliwość osobistego wykonania zamówienia lub dysponują osobami zdolnymi do wykonania usługi prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnego usprawniania czynności życia codziennego za pomocą zadań: Integracja Sensoryczna z elementami terapii behawioralnej (SI), Trening Samodzielności (TS), Trening Umiejętności Komputerowych (TUK) dla maksymalnie 24 uczestników (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne) bezwzględnie posiadających uprawnienia i doświadczenie opisane w warunkach udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej, nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań wobec Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznej, nie znajdują się w likwidacji ani przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Negocjacje z Oferentami:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oraz prawo do odstąpienia od zlecenia zamówienia, w przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji;
- Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówi wykonania zlecenia lub gdy podpisanie zlecenia z takim oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Odrzucenie Oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego Ogłoszenia o naborze;
- została złożona po terminie ustalonym w niniejszym Zapytaniu, jako termin końcowy składania Ofert.
Pozostałe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zapytania przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny;
- Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta wybrana zostanie, jako najkorzystniejsza, o fakcie wyboru Oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
1. Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie, w tym, jeżeli umowa o dofinansowanie została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
2. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje zmniejszenie wartości zamówienia);
3. Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
4. Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
5. Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
6. Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
7. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
8. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
9. Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, z zastrzeżeniem, że kwota brutto nie ulegnie zmianie.
10. Zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy lub utraty uprawnień do wykonania zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Druk OFERTA – załącznik nr 1 ;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 ;
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 ;
4. Wykaz osób – załącznik nr 4 ;
5. Warunki realizacji zamówienia – załącznik nr 5 ;
6. Klauzula informacyjna - załącznik nr 6 ;
7. Oświadczenie odnośnie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art.14 RODO – załącznik nr 7;
8. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej - załącznik nr 8 .

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy 50%, gdzie:

2. Cena: 50 %

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:

1. punkty za kryterium "Doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy osoby/osób wykazanych w załączniku nr 4" zostaną przyznane:
a) za każdy rok doświadczenia zostanie przyznany 1pkt - maksymalna liczba punktów 20,
b) za doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym w szczególności w pracy z osobami cierpiącymi na schorzenia: autyzm, Zespół Downa, DMP, rozszczep kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową, stwardnieniem guzowatym, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, z wadami mowy i słuchu zostanie przyznany 2 pkt za każde z wymienionych schorzeń - maksymalna liczba punktów 16,
c) za doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym w szczególności w pracy z osobami cierpiącymi na schorzenie pęcherzowego oddzielania się naskórka zostanie przyznane 12 pkt oraz z osobami po przebytych udarach mózgu zostanie przyznane 4 pkt za każde z wymienionych schorzeń - maksymalna liczba punktów 16.
Maksymalna łączna liczba punktów tego kryterium, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 50 pkt.

2. punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę brutto określoną w ofercie, według
następującego wzoru:

C = (Cn/Co) x 100 x 50%
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 1% = 1 pkt
Cn - cena brutto najtańszej z oferty
Co - cena brutto ocenianej ofert
Maksymalna łączna liczba punktów tego kryterium, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 50 pkt.

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

Wykluczenia

Zamawiający (beneficjent) wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA "STELLA" IM. AGATY ORŁOWSKIEJ

Adres

Cicha 27

21-100 Lubartów

lubelskie , lubartowski

Numer telefonu

605505607

NIP

7142044011

Tytuł projektu

Dom pod Gwiazdą

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0028/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Gabinet Rehabilitacji i Masażu Marcin Sikora
ul. Głęboka 7B/12, 24-100 Puławy
Data wpłynięcia oferty: 08.02.2019r.
Cena: 60,00 zł/h
2. Agnieszka Folusz
ul. Ks. Stanisława Brzózki, 24A, 22-100 Chełm
Data wpłynięcia oferty: 05.02.2019r.
Cena: 60,00 zł/h
3. SensoTerapia Ewelina Nadziakiewicz
ul. Grunwaldzka 8B, 38-480 Rymanów
Data wpłynięcia oferty: 08.02.2019r.
Cena: 60,00 zł/h
Liczba wyświetleń: 197