Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa prowadzenia zajęć - Panel indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej za pomocą metodami: PNF, Terapia Manualna, NDT Bobath, Vojta i innych (Inne metody: Trójpłaszczyznowa terapia stóp; masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające - w odciążeniu i obciążeniu itp.) dla maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne).

Data publikacji: 31.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-02-2019

Numer ogłoszenia

1164136

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Miejsce i sposób składania ofert
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zmiana załączników

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 08 luty 2019r. w formie elektronicznej lub papierowej na adres:

Fundacja "Stella" im. Agaty Orłowskiej, ul. Cicha 27, 21-100 Lubartów - ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na usługę prowadzenia zajęć Panel indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej"
fundacja@stella.com.pl - w tytule należy podać: „Oferta na usługę prowadzenia zajęć Panel indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej"

Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja@stella.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Wasilewska - Puchacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605039779

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na usługę prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej za pomocą metodami: PNF, Terapia Manualna, NDT Bobath, Vojta i innych (Inne metody: Trójpłaszczyznowa terapia stóp; masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające - w odciążeniu i obciążeniu itp.) dla maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące: Wykonawcy, liczby godzin, programu zajęć, harmonogramu zajęć terapeutycznych, terminu realizacji, miejsca realizacji, formy zaangażowania, osoby przeprowadzającej terapię (wymagań niezbędnych), Zamawiający określił w warunkach realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubartowski Miejscowość: Lubartów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na usługę prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej za pomocą metodami: PNF, Terapia Manualna, NDT Bobath, Vojta i innych (Inne metody: Trójpłaszczyznowa terapia stóp; masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające-w odciążeniu i obciążeniu itp.) dla maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące: Wykonawcy, liczby godzin, programu zajęć, harmonogramu zajęć terapeutycznych, terminu realizacji, miejsca realizacji, formy zaangażowania, osoby przeprowadzającej terapię (wymagań niezbędnych), Zamawiający określił w warunkach realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć w Panelu indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej za pomocą metodami: PNF, Terapia Manualna, NDT Bobath, Vojta i innych (Inne metody: Trójpłaszczyznowa terapia stóp; masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające - w odciążeniu i obciążeniu itp.) dla maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące: Wykonawcy, liczby godzin, programu zajęć, harmonogramu zajęć terapeutycznych, terminu realizacji, miejsca realizacji, formy zaangażowania, osoby przeprowadzającej terapię (wymagań niezbędnych), Zamawiający określił w warunkach realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.
Zamawiający wyraża zgodę na częściową realizację liczby zajęć terapii z jednoczesnym uwzględnieniem jej zakresu tj. terapii za pomocą metodami: PNF, Terapia Manualna, NDT Bobath, Vojta i innych (Inne metody: Trójpłaszczyznowa terapia stóp; masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające - w odciążeniu i obciążeniu itp.) przez Wykonawcę niniejszego przedmiotu zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2021 roku, która obejmuje:
• Całość realizacji zamówienia tj. 3480 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 110 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia tj. nie mniej niż 1740 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 55 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia tj. nie mniej niż 870 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 30 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia tj. nie mniej niż 435 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 15 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia w oferowanej, dowolnej liczbie godzin w okresie realizacji projektu wskazanej przez Oferenta, jednak nie mniej niż 200 godzin, co daje średniomiesięcznie 6 godzin w miesiącu i nie więcej niż liczba godzin przeznaczona na realizację całości zamówienia tj 3480 godzin.

Oferent zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty deklarowanej liczby zajęć terapii w Panelu indywidualnej rehabilitacji intelektualnej za pomocą metodami: PNF, Terapia Manualna, NDT Bobath, Vojta i innych (Inne metody: Trójpłaszczyznowa terapia stóp; masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające - w odciążeniu i obciążeniu itp.), które zobowiąże się wykonać w okresie realizacji projektu. Liczba godzin terapii może się różnić w poszczególnych miesiącach w zakresie +/- 50 % zadeklarowanej liczby godzin z zastrzeżeniem, iż łączna ilość wykonanych godzin będzie zgodna z zadeklarowaną w formularzu ofertowym.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, by zadeklarowana w Formularzu oferty liczba zajęć terapii w Panelu indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej za pomocą metodami: PNF, Terapia Manualna, NDT Bobath, Vojta i innych (Inne metody: Trójpłaszczyznowa terapia stóp; masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające-w odciążeniu i obciążeniu itp.) dla maksymalnie 30 uczestników projektu przez Wykonawcę niniejszego przedmiotu zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2021 roku obejmowała:
• Całość realizacji zamówienia tj. 3480 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 110 godzin w miesiącu.
• Częściową realizację zamówienia tj. nie mniej niż 1740 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 55 godzin w miesiącu.
• Częściową realizację zamówienia tj. nie mniej niż 870 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 30 godzin w miesiącu.
• Częściową realizację zamówienia tj. nie mniej niż 435 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średniomiesięcznie 15 godzin w miesiącu.
• Częściową realizację zamówienia w oferowanej, dowolnej liczbie godzin w okresie realizacji projektu wskazanej przez Oferenta, jednak nie mniej niż 200 godzin, co daje średniomiesięcznie 6 godzin w miesiącu i nie więcej niż liczba godzin przeznaczona na realizację całości zamówienia tj 3480 godzin.

Oferent zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty deklarowanej liczby zajęć terapii w Panelu indywidualnej rehabilitacji Panelu indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej za pomocą metodami: PNF, Terapia Manualna, NDT Bobath, Vojta i innych (Inne metody: Trójpłaszczyznowa terapia stóp; masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające-w odciążeniu i obciążeniu itp.), które zobowiąże się wykonać w okresie realizacji projektu. Liczba godzin terapii może się różnić w poszczególnych miesiącach w zakresie +/- 50 % zadeklarowanej liczby godzin z zastrzeżeniem, iż łączna ilość wykonanych godzin będzie zgodna z zadeklarowaną w formularzu ofertowym.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach otwarcia placówki tj. w godz. 7.00-21.00 od poniedziałku do soboty, w dniach i godzinach dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb Uczestników projektu.
Zamawiający zapewnia lokal oraz niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.10.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w czasie realizacji zamówienia zlecenie wykona osobiście lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz że osoby wykonujące zlecenie w zakresie usługi prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej za pomocą metodami: PNF, Terapia Manualna, NDT Bobath, Vojta i innych (Inne metody: Trójpłaszczyznowa terapia stóp; masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające-w odciążeniu i obciążeniu itp.) dla maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne), spełniają następujące kryteria:

a. posiada/posiadają kwalifikacje do wykonania usługi prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej za pomocą metodami: PNF i/lub Terapia Manualna i/lub NDT Bobath i/lub Vojta i/lub innymi (Inne metody: Trójpłaszczyznowa terapia stóp; masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające-w odciążeniu i obciążeniu itp.) potwierdzone dyplomami lub certyfikatami lub zaświadczeniami lub innym dokumentem uprawniającym go do wykonania realizacji zadań oferty, w tym:
1. dyplomy potwierdzające: wykształcenie kierunkowe lub inne uprawniające do prowadzenia
rehabilitacji zdrowotnej
2. Certyfikatami, zaświadczeniami lub innym dokumentem uprawniającym go do wykonania realizacji zadań tj. prowadzenia:
a) PNF - mile widziane uprawnienia II stopnia i wyższe;
b) Terapia Manualna
c) NDT Bobath
d) Vojta
e) Inne metody np.: Trójpłaszczyznowa terapia stóp; masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające -w odciążeniu i obciążeniu itp.

Wiedza i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w czasie realizacji zamówienia zlecenie wykona osobiście lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz że osoby wykonujące zlecenie w zakresie usługi prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej za pomocą metodami: PNF, Terapia Manualna, NDT Bobath, Vojta i innych (Inne metody: Trójpłaszczyznowa terapia stóp; masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające-w odciążeniu i obciążeniu itp.) dla maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne), spełniają następujące kryteria:
b. posiada/posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym w szczególności w pracy z osobami cierpiącymi na schorzenia: autyzm, Zespół Downa, DMP, rozszczep kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową, stwardnieniem guzowatym, opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami ze schorzeniami rzadkimi (wadami genetycznymi) w tym w szczególności chorobą pęcherzowego oddzielania się naskórka oraz z osobami po przebytych udarach mózgu.

Potencjał techniczny

Zapewnia Zleceniodawca

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają możliwość osobistego wykonania zamówienia lub dysponują osobami zdolnymi do wykonania usługi prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej za pomocą metodami: PNF, Terapia Manualna, NDT Bobath, Vojta i innymi (Inne metody: Trójpłaszczyznowa terapia stóp; masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające-w odciążeniu i obciążeniu itp.) maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne) bezwzględnie posiadających uprawnienia i doświadczenie opisane w warunkach udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej, nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań wobec Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznej, nie znajdują się w likwidacji ani przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Negocjacje z Oferentami:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oraz prawo do odstąpienia od zlecenia zamówienia, w przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji;
- Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówi wykonania zlecenia lub gdy podpisanie zlecenia z takim oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Odrzucenie Oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego Ogłoszenia o naborze;
- została złożona po terminie ustalonym w niniejszym Zapytaniu, jako termin końcowy składania Ofert.
Pozostałe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zapytania przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny;
- Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta wybrana zostanie, jako najkorzystniejsza, o fakcie wyboru Oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
1. Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie, w tym, jeżeli umowa o dofinansowanie została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
2. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje zmniejszenie wartości zamówienia);
3. Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
4. Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
5. Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
6. Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
7. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
8. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
9. Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, z zastrzeżeniem, że kwota brutto nie ulegnie zmianie.
10. Zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy lub utraty uprawnień do wykonania zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Druk OFERTA – załącznik nr 1 ;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 ;
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 ;
4. Wykaz osób – załącznik nr 4 ;
5. Warunki realizacji zamówienia – załącznik nr 5 ;
6. Klauzula informacyjna - załącznik nr 6 ;
7. Oświadczenie odnośnie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art.14 RODO – załącznik nr 7;
8. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej - załącznik nr 8 .

Zamówienia uzupełniające

W przypadku wygenerowania oszczędności wynikających z różnicy pomiędzy kwotą z budżetu projektu a faktyczną kwotą udzielonego zamówienia Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdziale 6.5 pkt. 8 lit. „h” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 polegającego na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy 50%, gdzie:

2. Cena: 50 %

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:

1. punkty za kryterium " Doświadczenie i kwalifikacje osoby/osób wykazanych w załączniku nr 4" zostaną przyznane:
a za każdy rok doświadczenia w pracy zgodnej z założeniami przedmiotu niniejszego zamówienia zostanie przyznany 1pkt - maksymalna liczba punktów 20,
b) za doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym w szczególności w pracy z osobami cierpiącymi na schorzenia: autyzm, Zespół Downa, DMP, rozszczep kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową, stwardnieniem guzowatym, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zostanie przyznany 2 pkt za każde z wymienionych schorzeń - maksymalna liczba punktów 14,
c) za doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym w szczególności w pracy z osobami cierpiącymi na schorzenia rzadkie (wady genetyczne), w tym w szczególności pęcherzowego oddzielania się naskórka zostanie przyznane 12 pkt oraz z osobami po przebytych udarach mózgu zostanie przyznane 4 pkt za każde z wymienionych schorzeń - maksymalna liczba punktów 16.
Maksymalna łączna liczba punktów tego kryterium, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 50 pkt z zastrzeżeniem, że w każdym z tych kryteriów Wykonawca musi uzyskać minimum
2 pkt. oraz, że nie sumuje się punktów wszystkich osób wykazanych w załączniku nr 4,
a jedynie przyjmuje się najwyższą punktację, jaką uzyskała osoba wykazana w tym załączniku.


2. punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę brutto określoną w ofercie, według
następującego wzoru:

C = (Cn/Co) x 100 x 50%
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 1% = 1 pkt
Cn - cena brutto najtańszej z oferty
Co - cena brutto ocenianej ofert
Maksymalna łączna liczba punktów tego kryterium, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 50 pkt.

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

Wykluczenia

Zamawiający (beneficjent) wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA "STELLA" IM. AGATY ORŁOWSKIEJ

Adres

Cicha 27

21-100 Lubartów

lubelskie , lubartowski

Numer telefonu

605505607

NIP

7142044011

Tytuł projektu

Dom pod Gwiazdą

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0028/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Fizjoterapia "RESURGO" Hanna Zabielska
ul. Kalinowszczyzna 12 lok. 21, 20-129 Lublin
Data wpłynięcia oferty: 07.02.2019r.
Cena 60,00zł/h
2. Fizjoterapia Magdalena Kolibska
ul. Pana Balcera 8/95, 20-631 Lublin
Data wpłynięcia oferty: 06.02.2019r.
Cena 60,00zł/h
3. Gabinet Rehabilitacji i Masażu Marcin Sikora
ul. Głęboka 7B/12, 24-100 Puławy
Data wpłynięcia oferty: 08.02.2019r.
Cena 60,00zł/h
4. Łukasz Rubin
ul. Dziewanny 7/89, 20-539 Lublin
Data wpłynięcia oferty: 08.02.2019r.
Cena 60,00zł/h
5. Rehabilitacja Przemysław Pogorzelski
ul. Nowy Świat 5E/16, 20-418 Lublin
Data wpłynięcia oferty: 08.02.2019r.
Cena 60,00zł/h
6. Agnieszka Kusyk
Łukuwiec 116, 21-136 Firlej
Data wpłynięcia oferty: 08.02.2019r.
Cena 60,00zł/h
Liczba wyświetleń: 198