Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa przełączników sieciowych wraz z osprzętem.

Data publikacji: 04.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-03-2019

Numer ogłoszenia

1164111

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z pojawieniem się pytań do niniejszego zapytania ofertowego, poniżej załączamy dokument z odpowiedzią.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać :
a) w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – dostawa przełączników sieciowych wraz z osprzętem” osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w godzinach pracy firmy: od 9.00 do 17.00, w dniach: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, pod adresem:
PLAST-COM S.C. Marcin Skucha, Monika Skucha
ul. C.K. Norwida 47
84-240 Reda
b) drogą elektroniczną całodobowo na adres e – mail: marcin@plastcom.pl. Oferty składane drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) winny posiadać tytuł wiadomości: „Oferta – dostawa przełączników sieciowych wraz z osprzętem”.
Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty znajduje się w załączniku: "Zapytanie ofertowe" - pkt.12.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin@plastcom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Skucha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 7405052

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dwa rodzaje przełączników sieciowych (po 25 szt. każdy) wraz z osprzętem (po 1 szt. Modułu typ I oraz po 1szt. Modułu typ II do każdego przełącznika) o parametrach technicznych wskazanych w Załączniku nr 5 : Rozszerzony przedmiot zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Reda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa przełączników sieciowych wraz z osprzętem, stanowiących infrastrukturę aktywną sieci telekomunikacyjnej, planowany jest w związku z realizacją projektu (nr RPPM.02.02.01-22-0096/17-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lata 2014-2020, Poddziałania 2.1.1. „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dwa rodzaje przełączników sieciowych (po 25 szt. każdy) wraz z osprzętem (po 1 szt. Modułu typ I oraz po 1szt. Modułu typ II do każdego przełącznika) o parametrach technicznych wskazanych w Załączniku nr 5 : Rozszerzony przedmiot zamówienia. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany.

Kod CPV

32420000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia sieciowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie później niż w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia postępowania nastąpi podpisanie umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.
Dostawa przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
Rozstrzygnięcie postępowania, polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty, nastąpi w dniu następnym po upływie terminu składania ofert, tj. 8 marca 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
1) Nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 2]
2) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. [weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
4) Nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności, wobec Wykonawcy nie została ogłoszona decyzja o upadłości lub Wykonawca nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa.[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
5) Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
Oferenci niespełniający powyższych warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

Dodatkowe warunki

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zrealizował) co najmniej jedną dostawę, to jest jedną lub więcej dostaw urządzeń – przełączników sieciowych o łącznej wartości wszystkich dostaw co najmniej 80 000 PLN netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) na nie mniej niż 40 szt. dostarczonych przełączników sieciowych.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi wykaz dostarczonych urządzeń według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Na dostarczone urządzenia – przełączniki sieciowe- Wykonawca musi udzielić dożywotniej gwarancji sprzętowej oraz dodatkowo- minimum 5 lat gwarancji po zakończeniu produkcji tych urządzeń, a także minimum 36 miesięcy gwarancji na osprzęt.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne w wysokości:
a) 0,5 % wartości zamówienia brutto, z tytułu niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, jeśli opóźnienie nie wynika z winy Zamawiającego,
b) 10 % wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- załącznik nr 1: Formularz ofertowy
- załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
- załącznik nr 3: Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zamówienia
- załącznik nr 4: Oświadczenie – wykaz wykonanych dostaw
- załącznik nr 5: Rozszerzony przedmiot zamówienia -potwierdzenie zgodności z przedmiotem zamówienia poprzez wpisanie odpowiednio: TAK lub NIE

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W ramach niniejszego Zapytania Ofertowego planowany jest wybór Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.
Kryterium wyboru oferty będzie cena netto w PLN.
Najniższa oferta cenowa otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną na podstawie następującego wzoru:
Kc=(Cn/Co)x100
gdzie:
Kc – liczba punktów przyznana badanej ofercie
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że dwóch lub więcej oferentów uzyskało tyle samo punktów, Zamawiający wzywa wszystkich Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków gorszych, niż zaoferowane w złożonych ofertach (cena nie może być wyższa).

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Wykonawcy), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PLAST-COM S.C. MARCIN SKUCHA, MONIKA SKUCHA

Adres

84-240 Reda

pomorskie , wejherowski

Numer telefonu

501490482

NIP

5882312795

Tytuł projektu

Rozwój potencjału rynkowego przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych na rynku regionalnym i krajowym.

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0096/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Veracomp SA ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków, oferta wpłynęła 28.02.2019 godz. 14:28, kwota netto: 108141,75 PLN
Liczba wyświetleń: 464