Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Podwykonawcy części prac merytorycznych projektu pt. „Opracowanie autonomicznego bezzałogowego statku powietrznego do inspekcji termowizyjnych dużych obiektów inżynieryjnych w oparciu o technologię sterowania rozmytego”

Data publikacji: 31.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-02-2019

Numer ogłoszenia

1163918

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego w dniach od 31 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r. do godziny 18.00:
● elektronicznie za pomocą poczty e-mail: biuro@skytronic.com.pl,
● w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego (ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław) w godzinach od 10:00 -18:00.
1. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (tj. do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty).
3. Termin związania ofertą: 60 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@skytronic.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Gudaszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693354580

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru Podwykonawcy części prac merytorycznych projektu, pt. „Opracowanie autonomicznego bezzałogowego statku powietrznego do inspekcji termowizyjnych dużych obiektów inżynieryjnych w oparciu o technologię sterowania rozmytego”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych i analitycznych niezbędnych do realizacji projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Podwykonawcy części prac merytorycznych projektu, pt. „Opracowanie autonomicznego bezzałogowego statku powietrznego do inspekcji termowizyjnych dużych obiektów inżynieryjnych w oparciu o technologię sterowania rozmytego”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych i analitycznych niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie autonomicznego bezzałogowego statku powietrznego do inspekcji termowizyjnych dużych obiektów inżynieryjnych w oparciu o technologię sterowania rozmytego”
Zakres prac dotyczących przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Analiza i przetwarzanie obrazu wizyjnego, termowizyjnego oraz video
2. Algorytmy rozpoznawania i omijania przeszkód (na podstawie obrazu termowizyjnego)
3. Algorytmy planowania trasy lotu (w celu inspekcji termowizyjnej obiektu technicznego)
4. Fuzja danych pomiarowych i danych z analizy obrazu termowizyjnego
5. System analizy sygnałów pomiarowych, filtracji sygnałów BSP (do inspekcji termowizyjnej)
6. System łączności, transmisji danych między BSP a GCS (do inspekcji termowizyjnej)
7. Szacowanie bezpiecznej przestrzeni lotu na podstawie obrazu wideo (w paśmie termowizji) - analiza i obróbka obrazu do realizacji układu antykolizyjnego
8. Testy układu pomiarowego na platformie BSP (do inspekcji termowizyjnej)
Bezpośrednim efektem realizacji przedmiotu zamówienia będą szczegółowe raporty z wykonania poszczególnych prac badawczych oraz analitycznych.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: z dniem wejścia w życie podpisanej umowy pomiędzy Zamawiającym a wyłonionym w drodze niniejszego konkursu Wykonawcą.
2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zamówienia: do 28 lutego 2020 r.
3. Miejsce wykonania zamówienia: Siedziba Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikami do Zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
● uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
● posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
● pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
● pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta, zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana w/g formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.
2. Oferent powinien posiadać odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych. Oferent powinien zrealizować minimum 2 projekty B+R w ciągu ostatnich 3 lat o wartości zamówienia realizowanego przez Oferenta minimum 250 tys. zł każdy.
Spełnienie tego warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego oświadczenia dotyczącego doświadczenia, stanowiącego element Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
3. Oferent powinien posiadać odpowiednią wiedzą pozwalającą na realizację zamówienia. Oferent powinien posiadać minimum 10 publikacji z listy filadelfijskiej lub punktowanych na liście ministerialnej, związanych z przedmiotem zamówienia z zakresu elektroniki, automatyki, robotyki, w tym dotyczących systemów przetwarzania obrazów za okres ostatnich 5 lat.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego element Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
4. Oferent powinien posiadać odpowiedni potencjał techniczny pozwalający na realizację przedmiotu zamówienia. Minimalne wymagania to laboratorium systemów wizyjnych i teorii sterowania, laboratorium konstrukcji i montażu prototypowych urządzeń elektronicznych oraz budynek pomieszczenia do badania małych BSP do lotów - testowych.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego element Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
5. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii niezbędnych do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego. Powyższe zgodnie m.in. z zasadą zrównoważonego rozwoju. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podawania przyczyn.

Warunki zmiany umowy

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia z Zamawiającym niezwłocznie po wybraniu oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
e) zmian umowy o dofinansowanie projektu, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
f) zmian w projekcie w wyniku decyzji Instytucji zawierającej z Zamawiającym umowę o dofinansowanie projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
2. Do oferty dołącza się oświadczenie ws. spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Oferta musi być podpisana przez Oferenta (upoważnionego przedstawiciela Oferenta), a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
5. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz cenę brutto. Ponadto oferta powinna zawierać: datę sporządzenia, pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, termin ważności oferty, dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
6. Koszty złożenia oferty ponosi składający ofertę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: cena brutto - waga 100%. Punktacja w poszczególnych kategoriach zostanie obliczona w/g następującego wzoru:
Kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)
Sposób oceny ofert: C = (Cn / Cb) x 100, gdzie: Cn - najniższa oferowana cena brutto, Cb - cena brutto oferty badanej
2. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto za całość prac wykonanych w opisie przedmiotu zamówienia wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która zdobędzie najwięcej punktów zgodnie z punktacją wskazaną powyżej.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ze względu na problemy z komunikacją i synchronizacją prac pomiędzy zespołami. Zamawiane tematy badawcze są ściśle ze sobą powiązane.
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców elektronicznie na adres e-mail wskazany w ofercie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykluczenia

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SKY TRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Fabryczna 16H

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

795407401

NIP

8943084919

Tytuł projektu

Opracowanie autonomicznego bezzałogowego statku powietrznego do inspekcji termowizyjnych dużych obiektów inżynieryjnych, w oparciu o technologię sterowania rozmytego.

Numer projektu

RPDS.01.02.01-02-0033/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Wrocławska, data wpłynięcia 07.02.2019r. Cena brutto: 318 570,00 PLN
Liczba wyświetleń: 135