Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa prowadzenia zajęć - Panel indywidualnej rehabilitacji intelektualnej dla maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne)

Data publikacji: 30.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-02-2019

Numer ogłoszenia

1163821

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Załącznik nr 6 - klauzula informacyjna

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 07 luty 2019r. w formie elektronicznej lub papierowej na adres:

Fundacja "Stella" im. Agaty Orłowskiej, ul. Cicha 27, 21-100 Lubartów - ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na usługę prowadzenia zajęć Panel indywidualnej rehabilitacji intelektualnej"
fundacja@stella.com.pl - w tytule należy podać: „Oferta na usługę prowadzenia zajęć Panel indywidualnej rehabilitacji intelektualnej"

Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja@stella.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Wasilewska - Puchacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605039779

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć Panel indywidualnej rehabilitacji intelektualnej dla maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące: Wykonawcy, liczby godzin, programu zajęć, harmonogramu zajęć terapeutycznych, terminu realizacji, miejsca realizacji, formy zaangażowania, osoby przeprowadzającej terapię (wymagań niezbędnych), Zamawiający określił w warunkach realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubartowski Miejscowość: Lubartów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na usługę prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnej rehabilitacji intelektualnej za pomocą terapii: logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, muzycznej dla maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące: Wykonawcy, liczby godzin, programu zajęć, harmonogramu zajęć terapeutycznych, terminu realizacji, miejsca realizacji, formy zaangażowania, osoby przeprowadzającej terapię (wymagań niezbędnych), Zamawiający określił w warunkach realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć w Panelu indywidualnej rehabilitacji intelektualnej za pomocą terapii: logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, muzycznej dla maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące: Wykonawcy, liczby godzin, programu zajęć, harmonogramu zajęć terapeutycznych, terminu realizacji, miejsca realizacji, formy zaangażowania, osoby przeprowadzającej terapię (wymagań niezbędnych), Zamawiający określił w warunkach realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
Zamawiający wyraża zgodę na częściową realizację liczby zajęć terapii z jednoczesnym uwzględnieniem jej zakresu tj. terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, muzycznej przez Wykonawcę niniejszego przedmiotu zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2021 roku, która obejmuje:
• Całość realizacji zamówienia tj. 3480 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średnio miesięcznie 110 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia tj. nie mniej niż 1740 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średnio miesięcznie 55 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia tj. nie mniej niż 870 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średnio miesięcznie 30 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia tj. nie mniej niż 435 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średnio miesięcznie 15 godzin w miesiącu.
• Częściowa realizacja zamówienia w oferowanej, dowolnej liczbie godzin w okresie realizacji projektu wskazanej przez Oferenta, jednak nie mniej niż 200 godzin, co daje średnio miesięcznie 6 godzin w miesiącu i nie więcej niż liczba godzin przeznaczona na realizację całości zamówienia tj 3480 godzin.
Oferent zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty deklarowanej liczby zajęć terapii w Panelu indywidualnej rehabilitacji intelektualnej za pomocą terapii: logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, muzycznej, które zobowiąże się wykonać w okresie realizacji projektu. Liczba godzin terapii może się różnić w poszczególnych miesiącach w zakresie +/- 50 % zadeklarowanej liczby godzin z zastrzeżeniem, iż łączna ilość wykonanych godzin będzie zgodna z zadeklarowaną w formularzu ofertowym.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, by zadeklarowana w Formularzu oferty liczba zajęć terapii w Panelu indywidualnej rehabilitacji intelektualnej za pomocą terapii: logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, muzycznej dla maksymalnie 30 uczestników projektu przez Wykonawcę niniejszego przedmiotu zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2021 roku obejmowała:
• Całość realizacji zamówienia tj. 3480 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średnio miesięcznie 110 godzin w miesiącu.
• Częściową realizację zamówienia tj. nie mniej niż 1740 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średnio miesięcznie 55 godzin w miesiącu.
• Częściową realizację zamówienia tj. nie mniej niż 870 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średnio miesięcznie 30 godzin w miesiącu.
• Częściową realizację zamówienia tj. nie mniej niż 435 godzin w okresie realizacji projektu, co daje średnio miesięcznie 15 godzin w miesiącu.
• Częściową realizację zamówienia w oferowanej, dowolnej liczbie godzin w okresie realizacji projektu wskazanej przez Oferenta, jednak nie mniej niż 200 godzin, co daje średnio miesięcznie 6 godzin w miesiącu i nie więcej niż liczba godzin przeznaczona na realizację całości zamówienia tj 3480 godzin.

Oferent zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty deklarowanej liczby zajęć terapii w Panelu indywidualnej rehabilitacji intelektualnej za pomocą terapii: logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, muzycznej, które zobowiąże się wykonać w okresie realizacji projektu. Liczba godzin terapii może się różnić w poszczególnych miesiącach w zakresie +/- 50 % zadeklarowanej liczby godzin z zastrzeżeniem, iż łączna ilość wykonanych godzin będzie zgodna z zadeklarowaną w formularzu ofertowym.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach otwarcia placówki tj. w godz. 7.00-21.00 od poniedziałku do soboty, w dniach i godzinach dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb Uczestników projektu.
Zamawiający zapewnia lokal oraz niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.10.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w czasie realizacji zamówienia zlecenie wykona osobiście lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz że osoby wykonujące zlecenie w zakresie usługi prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnej rehabilitacji intelektualnej za pomocą terapii: logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, muzycznej dla maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne), spełniają następujące kryteria:
posiada/posiadają kwalifikacje do wykonania usługi prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnej rehabilitacji intelektualnej za pomocą terapii: logopedycznej i/lub pedagogicznej i/lub psychologicznej i/lub muzycznej potwierdzone dyplomami lub certyfikatami lub zaświadczeniami lub innym dokumentem uprawniającym go do wykonania realizacji zadań oferty, w tym:
1. dyplomy potwierdzające: wykształcenie wyższe kierunkowe lub inne uprawniające do prowadzenia terapii logopedycznej - logopedyczne/neurologopedyczne; terapii pedagogicznej - pedagogiczne/pedagogika specjalna; terapii psychologicznej - psychologiczne; terapii muzycznej - muzyczne, szkoła muzyczna I i /lub II stopnia.
2. Certyfikatami, zaświadczeniami lub innym dokumentem uprawniającym go do wykonania realizacji zadań tj. prowadzenia:
a) terapii logopedycznej z osobami z wadami mowy, zaburzeniami słuchu, trudnościami w uczeniu się - komunikowanie się z otoczeniem - uprawnienia o podłożu logopedycznym/neurologopedycznym;
b) terapii pedagogicznej - z osobami z wadami mowy, zaburzeniami słuchu, trudnościami w uczeniu się - komunikowanie się z otoczeniem - uprawnienia o podłożu pedagogicznym;
c) terapii psychologicznej - diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi wywołanymi schorzeniami tj. autyzm, zespół Downa oraz innymi, które mają bezpośredni wpływ na psychikę człowieka, jak również wywołane stresem, konfliktami, agresją, przemocą, molestowaniem i dyskryminacją;
d) terapii muzycznej - muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna.

Wiedza i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w czasie realizacji zamówienia zlecenie wykona osobiście lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz że osoby wykonujące zlecenie w zakresie usługi prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnej rehabilitacji intelektualnej za pomocą terapii: logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, muzycznej dla maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne), spełniają następujące kryteria:
posiada/posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym w szczególności w pracy z osobami cierpiącymi na schorzenia: autyzm, Zespół Downa, DMP, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, z wadami mowy i słuchu. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami ze schorzeniem rzadkimi (wadami genetycznymi), w tym w szczególności chorobą pęcherzowego oddzielania się naskórka oraz z osobami po przebytych udarach mózgu.

Potencjał techniczny

zapewnia Zleceniodawca

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają możliwość osobistego wykonania zamówienia lub dysponują osobami zdolnymi do wykonania usługi prowadzenia zajęć w Panelu indywidualnej rehabilitacji intelektualnej za pomocą terapii: logopedycznej i/lub pedagogicznej i/lub psychologicznej i/lub muzycznej maksymalnie 30 uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłe osoby, w tym niepełnosprawne) bezwzględnie posiadających uprawnienia i doświadczenie opisane w warunkach udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej, nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań wobec Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznej, nie znajdują się w likwidacji ani przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Negocjacje z Oferentami:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oraz prawo do odstąpienia od zlecenia zamówienia, w przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji;
- Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówi wykonania zlecenia lub gdy podpisanie zlecenia z takim oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Odrzucenie Oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego ogłoszenia o naborze;
- została złożona po terminie ustalonym w niniejszym ogłoszeniu, jako termin końcowy składania Ofert.
Pozostałe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszenia przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny;
- Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta wybrana zostanie, jako najkorzystniejsza, o fakcie wyboru Oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
1. Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie, w tym, jeżeli umowa o dofinansowanie została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
2. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje zmniejszenie wartości zamówienia);
3. Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
4. Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
5. Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
6. Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
7. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
8. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
9. Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, z zastrzeżeniem, że kwota brutto nie ulegnie zmianie.
10. Zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy lub utraty uprawnień do wykonania zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Druk OFERTA – załącznik nr 1 ;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 ;
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 ;
4. Wykaz osób – załącznik nr 4 ;
5. Warunki realizacji zamówienia – załącznik nr 5 ;
6. Klauzula informacyjna - załącznik nr 6 ;
7. Oświadczenie odnośnie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art.14 RODO – załącznik nr 7;
8. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej - załącznik nr 8 .

Zamówienia uzupełniające

W przypadku wygenerowania oszczędności wynikających z różnicy pomiędzy kwotą z budżetu projektu a faktyczną kwotą udzielonego zamówienia Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdziale 6.5 pkt. 8 lit. „h” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 polegającego na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Doświadczenie i kwalifikacje osoby/osób wykazanych w załączniku nr 4: 50%

2. Cena: 50 %

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:

1. punkty za kryterium " Doświadczenie i kwalifikacje osoby/osób wykazanych w załączniku nr 4" zostaną przyznane:
a) za każdy rok doświadczenia w pracy zgodnej z założeniami przedmiotu niniejszego zamówienia zostanie przyznany 1pkt - maksymalna liczba punktów 22,
b) za doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym w szczególności w pracy z osobami cierpiącymi na schorzenia: autyzm, Zespół Downa, DMP, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, z wadami mowy i słuchu zostanie przyznany 2 pkt za każde z wymienionych schorzeń - maksymalna liczba punktów 12,
c) za doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym w szczególności w pracy z osobami cierpiącymi na schorzenia rzadkie (wady genetyczne) w tym w szczególności chorobę pęcherzowego oddzielania się naskórka zostanie przyznane 12 pkt oraz pracy z osobami po udarach mózgu zostanie przyznane 4 pkt - maksymalna liczba punktów 16.
Maksymalna łączna liczba punktów tego kryterium, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 50 pkt z zastrzeżeniem, że w każdym z tych kryteriów Wykonawca musi uzyskać minimum
2 pkt. oraz, że nie sumuje się punktów wszystkich osób wykazanych w załączniku nr 4,
a jedynie przyjmuje się najwyższą punktację, jaką uzyskała osoba wykazana w tym załączniku.

2. punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę brutto określoną w ofercie, według
następującego wzoru:

C = (Cn/Co) x 100 x 50%
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 1% = 1 pkt
Cn - cena brutto najtańszej z oferty
Co - cena brutto ocenianej ofert
Maksymalna łączna liczba punktów tego kryterium, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 50 pkt.

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

Wykluczenia

Zamawiający (beneficjent) wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA "STELLA" IM. AGATY ORŁOWSKIEJ

Adres

Cicha 27

21-100 Lubartów

lubelskie , lubartowski

Numer telefonu

605505607

NIP

7142044011

Tytuł projektu

Dom pod Gwiazdą

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0028/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Centrum Rozwoju i Terapii Magdalena Szymczak - Kłoda
Serniki Kolonia 58, 21-107 Serniki
Data wpłynięcia oferty 05.02.2019r.
Cena 60,00 zł/h
2. Neurologopeda Karolina Wieczorek
ul. Długa 48, 27-440 Ćmielów
Data wpłynięcia oferty 05.02.2019r.
Cena 60,00 zł/h
3. Arleta Bielecka
ul. Uściługska 5/2, 22-100 Chełm
Data wpłynięcia oferty 06.02.2019r.
Cena 60,00 zł/h
Liczba wyświetleń: 232