Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 106,34 kW

Data publikacji: 23.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-02-2019

Numer ogłoszenia

1162502

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać, co najmniej:
• datę sporządzenia,
• nazwę i adres Oferenta,
• cenę netto i brutto, obejmującą całość przedmiotu zamówienia,
• termin realizacji zamówienia podany w dniach,
• termin ważności oferty,
• szczegółowy kosztorys ofertowy w formie załącznika do formularza ofertowego, wraz z symulacją pracy instalacji fotowoltaicznej określającą przewidywaną produkcję energii.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składania ofert, oznakowanej w sposób następujący: Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana: PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE SŁAWLAND SP. Z O.O. UL. BYDGOSKA 1, 70-011 Szczecin, oferta w postępowaniu nr 2/2019 - nie otwierać przed terminem otwarcie ofert tj. 07.02.2019 r., godz. 12.00. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów dotyczących zaadresowania koperty; lub na adres e-mail: foto@slawland.com.pl, wówczas w temacie wiadomości należy wpisać oferta w postępowaniu nr 2/2019.
4. Oferent będzie związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
5. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Każdą stronę oferty należy parafować i ponumerować.
6. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

foto@slawland.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Gomółka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 462 34 93

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej (wraz pracami budowlano montażowymi przygotowującymi do zainstalowania instalacji) w ramach projektu „Instalacja fotowoltaiczna odnawialnym źródłem energii dla Przedsiębiorstwa Drzewnego Sławland Sp. z o.o. w Szczecinie” zgodnie z załączonym projektem budowlanym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Planowana inwestycja ma na celu przetworzenie światła słonecznego do produkcji energii elektrycznej w pierwszej kolejności na potrzeby zasilania urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynkach firmy Sławland Sp. z o.o.
Celem wybudowania instalacji fotowoltaicznej, jest chęć zmniejszenia poboru prądu elektrycznego z sieci elektroenergetycznej oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska art. emisji CO2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 106,34 kW przy ulicy Bydgoskiej 1 w Szczecinie (numer działki 3/1 oraz 3/64 obręb 1063) zgodnie z załączonym projektem budowlanym.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
Maksymalny termin zakończenia inwestycji: 19.04.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:

Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienia polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy powyżej 50 kWp wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego (protokół zakończenia prac/ protokół odbioru), że dane zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę oraz przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (protokołów odbioru). W przypadku składania oferty w konsorcjum, wymagane jest aby przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum spełniał ww. warunek.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę. W przypadku składania oferty w konsorcjum, wymagane jest, aby przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum spełniał ww. warunek.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia w terminie.

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:

Dysponują polisą potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD, co najmniej na kwotę 500.000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie polisy przedstawionej przez wykonawcę. W przypadku składania oferty w konsorcjum, wymagane jest, aby przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum spełniał ww. warunek.

Wniosą wadium w pieniądzu kwocie 30 000,00 zł na nr konta 50 1050 1559 1000 0022 7666 7728 z dopiskiem: zapytanie ofertowe nr 2/2019. Potwierdzeniem wniesienia wadium jest kopia dokonania przelewu na ww. konto.

Przedstawią podstawowe parametry instalacji fotowoltaicznej poprzez podanie parametrów według kryteriów wymienionych w przedmiotowym zapytaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze szczegółowymi kosztorysami ofertowymi dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia wykonanymi przez oferenta. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku. W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej budynków, których dotyczy zapytanie ofertowe.
2. Oświadczenie o braku powiązań, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłaty.
5. Wykaz wykonanych robót, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami (tj. protokołami zdawczo – odbiorczymi).
6. Wykaz osób wypełniony, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
7. Karty katalogowe paneli i inwerterów będące przedmiotem oferty w języku polskim.
8. Deklaracja producenta o pokryciu kosztów serwisu i wymiany uszkodzonych paneli w czasie gwarancji (jeśli Oferent posiada)
9. Symulacja pracy instalacji fotowoltaicznej wraz z przewidywaną produkcją energii w okresie 1 roku.
10. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

• Cena netto-60%
• Moc modułów – 20%
• Czas reakcji serwisu rozumianego jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii – 15%
• Deklaracja producenta modułów na pokrycie kosztów serwisu, w tym montażu i demontażu uszkodzonych paneli w czasie trwania gwarancji – 5%


Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty.
Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg. następujących zasad:


1) cena netto - 60%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 60 punktów.

Cena min
Cena = ------------------------- x 60% x 100
Cena badanej oferty

Cena min- najniższa cena spośród ważnych ofert

2) Moc modułów 20%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 20 punktów.
Moduły o mocy od 315W – 20 pkt
Moduły o mocy od 285 W do 314 W – 15 pkt
Moduły o mocy od 265 W do 284 W – 10 pkt
Modły o mocy 260 W – 0 pkt

3) Czas reakcji serwisu rozumianego jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii. - 15% Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 15 punktów.
Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 8 godzin – 15 pkt
Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 12 godzin – 10 pkt
Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 16 godzin – 5 pkt
Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 24 godzin – 0 pkt

4) Deklaracja producenta modułów na pokrycie kosztów serwisu, w tym montażu i demontażu uszkodzonych paneli w czasie trwania gwarancji - 5%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 5 punktów.
Oferent posiada deklarację producenta o pokryciu kosztów serwisu w tym montażu i demontażu uszkodzonych paneli w czasie trwania gwarancji - 5 pkt
Oferent nie posiada deklaracji producenta o pokryciu kosztów serwisu, w tym montażu i demontażu uszkodzonych paneli w czasie trwania gwarancji - 0 pkt

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE SŁAWLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bydgoska 1

70-011 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 462 34 93

NIP

9552078826

Tytuł projektu

Instalacja fotowoltaiczna odnawialnym źródłem energii dla Przedsiębiorstwa Drzewnego Sławland Sp. z o.o. w Szczecinie

Numer projektu

RPZP.02.10.00-32-B165/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie nierozstrzygnięte w związku z wpływem jednej oferty, która przekroczyła budżet przeznaczony na realizację zadania.
Liczba wyświetleń: 285