Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie usługi transportu stoiska wystawowego na miejsce odbywania się targów "Futurebuild" w Londynie, w celu realizacji projektu pt. "Rozwój eksportu prefabrykatów betonowych i innowacyjnych technologii ich łączenia firmy Mabudo", POIR 2014-2020 o Nr 03.03.03-10-0056/17

Data publikacji: 23.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-02-2019

Numer ogłoszenia

1161996

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać złożona na papierze firmowym Oferenta.
2. Oferty należy dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na email: marketing@mabudo.pl,
b) pisemnie na adres: Mabudo Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 8, 98-220 Zduńska Wola,
c) osobiście: Mabudo Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 8, 98-220 Zduńska Wola.

3. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 08.02.2019 r. do godz. 15.30. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marketing@mabudo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Drabik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

662127300

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wybór wykonawcy usługi w zakresie transportu stoiska wystawowego na miejsce odbywania się targów "Futurebuild" w Londynie odbywających się w dniach 05-07.03.2019 r, oraz jego transport powrotny do siedziby firmy Mabudo Sp. z o.o.

Stoisko powinno zostać dostarczone na miejsce odbywania się targów (ExCel) najpóźniej 04.03 w godzinach porannych (9-10 rano) oraz zabrane z miejsca tragów 07.03 około godziny 22-23 (po skończonym załadunku).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi w zakresie transportu stoiska wystawowego Mabudo Sp. z o.o. na międzynarodowe targi "Futurebuild" w Londynie oraz jego transport powrotny z miejsca odbywania się targów do siedziby firmy Mabudo Sp. z o.o. zgodnie z realizowanym projektem: "Rozwój eksportu prefabrykatów betonowych i innowacyjnych technologii ich łączenia firmy Mabudo" w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND, POIR 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje wybór wykonawcy usługi w zakresie transportu stoiska wystawowego na miejsce odbywania się targów "Futurebuild" w hali ExCel mieszczącej się przy Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway w Londynie,w dniach 05-07.03.2019 r, oraz jego transport powrotny do siedziby firmy Mabudo Sp. z o.o. mieszczącej się pod adresem ul. Ceramiczna 8, 98-220 Zduńska Wola. Przez stoisko rozumie się 9 skrzyń z elementami stoiska oraz drobnica (stolik, krzesła, skrzynka narzędziowa, stolik barowy itp.). Łączna waga ładunku ok 1,2 T, objętość ładunku ok. 15m3.

Stoisko musi zostać dostarczone na miejsce odbywania się targów (ExCel) najpóźniej 04.03 w godzinach porannych (9-10 rano) - przy czym wyjazd z Polski powinien się odbyć 01/02.03.2019; oraz zabrane z miejsca tragów 07.03 około godziny 22-23 (po skończonym załadunku) - przy czym zakładając, że załadunek rozpocznie się o godz. 19:00.

Kod CPV

60183000-4

Nazwa kodu CPV

Wynajem furgonów wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Oferta powinna zostać złożona na papierze firmowym Oferenta.
2. Oferty należy dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na email: marketing@mabudo.pl,
b) pisemnie na adres: Mabudo Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 8, 98-220 Zduńska Wola,
c) osobiście: Mabudo Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 8, 98-220 Zduńska Wola.

3. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 08.02.2019 r. do godz. 15:30. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania w ciągu 2 dni roboczych po upłynięciu terminu składania ofert (tj. najpóźniej do 11.02.2019 do godziny 15:30) Oferenci zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania w ciągu 2 dni roboczych (po upłynięciu terminu składania ofert,

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie- forma oświadczenia zgodna z załącznikiem nr 3.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży wykaz zrealizowanych lub realizowanych usług ze wskazaniem wykonanych minimum 3 usług obejmujących wykonanie transportu oraz załączy kserokopie 3 referencji lub innych dokumentów oświadczających prawidłowe wykonanie usług związanych zakresem działań z działaniami wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca nie jest przedmiotem wszczętego postepowania upadłościowego, ani nie jest już ogłoszona jego upadłość, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
Warunki te uważa się za spełnione, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz że nie jest przedmiotem wszczętego postepowania upadłościowego, czy likwidacyjnego – forma oświadczenia zgodna z załącznikiem nr 3.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy będą dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena całkowita netto,
- referencje,

Cena całkowita netto za zamówienie zostanie wzięta z przedstawionej oferty.
Maksymalna ilość punktów za cenę całkowitą netto -75 punktów.

Najniższa cena całkowita netto uzyska 75 punków.

Ilość punktów to suma punktów za poszczególne wartości (A + B):
gdzie:
A - cena całkowita netto badanej oferty,
B – referencje – od 0 do 25 punktów,
gdzie, 3 referencje - 5 punktów,
4 referencje- 10 punktów,
5 referencji- 15 punktów,
6 referencji- 20 punktów,
powyżej 6 referencji- 25 punktów.

Cena całkowita netto ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać usługę. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania bez zbędnej zwłoki - maksymalnie do 2 dni roboczych po upłynięciu terminu składania ofert (tj. najpóźniej do 11.02.2019 do godziny 15:30) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy e-mail osób wskazanych w ofertach. Wyniki postępowania zostaną także upublicznione w siedzibie firmy oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wykluczenia

1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymogów w tym oferty złożone po terminie składania ofert.
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
• Oferent nie może pozostawać z Zamawiającym w sporze, zarówno sądowym jak i przedsądowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"MABUDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ceramiczna 8

99-220 Zduńska Wola

łódzkie , zduńskowolski

Numer telefonu

664-750-199

NIP

8291666072

Tytuł projektu

Rozwój eksportu prefabrykatów betonowych i innowacyjnych technologii ich łączenia firmy Mabudo

Numer projektu

POIR.03.03.03-10-0056/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Donima Transport i Spedycja Sebastian Osowski
Zaproponowana cena netto: 7560 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 24.01.2019
Liczba wyświetleń: 294