Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie”. Postępowanie znak ZO/ZGK/1/2019

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-03-2019

Numer ogłoszenia

1159373

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w sposób następujący:
1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o., ul. Zagrodowa 1, 14-105 Łukta. Oferta w postępowaniu ZO/ZGK/1/2019 na: „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie”- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 11.03.2019r.” godz.11.00.
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów dotyczących zaadresowania koperty.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o., ul. Zagrodowa 1, 14-105 Łukta w terminie do dnia 11.03.2019r. godz.10.30.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o., ul. Zagrodowa 1, 14-105 Łukta w pokoju nr 1 w dniu 11.03.2019r. o godz. 11.00
Sekcja "Dodatkowe warunki"
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 30.000,00 zł w terminie do dnia 11.03.2019 r. do godz. 10.30

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w sposób następujący:
1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o., ul. Zagrodowa 1, 14-105 Łukta. Oferta w postępowaniu ZO/ZGK/1/2019 na: „Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie”- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 04.02.2019r.” godz.11.00.
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów dotyczących zaadresowania koperty.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o., ul. Zagrodowa 1, 14-105 Łukta w terminie do dnia 04.02.2019r. godz.10.30.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o., ul. Zagrodowa 1, 14-105 Łukta w pokoju nr 1 w dniu 04.02.2019r. o godz. 11.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Pampuch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 647-53-25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie” na terenie miejscowości Łukta, jednostka ewidencyjna Łukta, powiat ostródzki, województwo warmińsko –mazurskie, działka o nr geod. 16/34; 16/10; obręb Komorowo; dz. o nr geod. 398/6; obręb Łukta. Wielkość projektowanej oczyszczalni - 9.263 RLM . Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części ZO „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane w szczególności:
1) budowę oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej działającej w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego o wydajności średnio – dobowej Qdśr = 3 ciągi x 422 m3/d =1.266 m3/d, w tym budowę:
a) budynku socjalno – technicznego wraz z instalacjami i urządzeniami,
b) budynku technicznego,
c) budynku mechanicznego oczyszczania ścieków,
d) budynku gospodarki osadowej,
e) wiaty na agregat prądotwórczy,
f) pompowni ścieków,
g) zbiornika retencyjnego,
h) studni zasuw,
i) zbiornika na tłuszcz,
j) reaktorów biologicznych,
k) punktu zlewnego ścieków dowożonych,
l) punktu zlewnego ścieków dowożonych – Taca najazdowa,
m) punkt zlewnego ścieków dowożonych – Separator,
n) zbiornika magazynowego osadu nadmiernego,
o) fundamentu pod silos na wapno.
2) budowę przyłącza elektroenergetycznego,
3) budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ,
a) budowę drogi wewnętrznej ,
b) budowę ogrodzenia,
3. W ramach robót będących przedmiotem postępowania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeprowadzenie przed odbiorem końcowym przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru oraz Zamawiającego nie później niż 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej „STWiORB”), przedmiarach robót - załącznik nr 7 do ZO, wzorze umowy (załącznik nr 6 do ZO) oraz Zapytaniu Ofertowym.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), ZO wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy
7. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz ZO oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej,
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności oraz standardów jakościowych produktów i urządzeń zostały przedstawione w dokumentacji projektowej STWIORB oraz w opracowaniu „Warunki oceny równoważności projektowanych materiałów i urządzeń”.
8. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
9. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.
10. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45252127- 4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczani ścieków, 45232423 – 3 Przepompownie, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45232430- 5 Roboty budowlane w zakresie uzdatniania wody, 45311200 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45331000-6 instalowanie urządzeń wentylacyjnych, 45252200-0 montaż urządzeń technologicznych, 45233140-2 – roboty drogowe
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia opis zamówienia zamówienia znajduje się w sekcji "Cel zamówienia" oraz "Przedmiot zamówienia" a także Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Łukta

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie” na terenie miejscowości Łukta, jednostka ewidencyjna Łukta, powiat ostródzki, województwo warmińsko –mazurskie, działka o nr geod. 16/34; 16/10; obręb Komorowo; dz. o nr geod. 398/6; obręb Łukta. Wielkość projektowanej oczyszczalni - 9.263 RLM . Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części ZO „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane w szczególności:
1) budowę oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej działającej w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego o wydajności średnio – dobowej Qdśr = 3 ciągi x 422 m3/d =1.266 m3/d, w tym budowę:
a) budynku socjalno – technicznego wraz z instalacjami i urządzeniami,
b) budynku technicznego,
c) budynku mechanicznego oczyszczania ścieków,
d) budynku gospodarki osadowej,
e) wiaty na agregat prądotwórczy,
f) pompowni ścieków,
g) zbiornika retencyjnego,
h) studni zasuw,
i) zbiornika na tłuszcz,
j) reaktorów biologicznych,
k) punktu zlewnego ścieków dowożonych,
l) punktu zlewnego ścieków dowożonych – Taca najazdowa,
m) punkt zlewnego ścieków dowożonych – Separator,
n) zbiornika magazynowego osadu nadmiernego,
o) fundamentu pod silos na wapno.
2) budowę przyłącza elektroenergetycznego,
3) budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ,
a) budowę drogi wewnętrznej ,
b) budowę ogrodzenia,
3. W ramach robót będących przedmiotem postępowania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeprowadzenie przed odbiorem końcowym przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru oraz Zamawiającego nie później niż 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej „STWiORB”), przedmiarach robót - załącznik nr 7 do ZO, wzorze umowy (załącznik nr 6 do ZO) oraz Zapytaniu Ofertowym.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), ZO wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia opis zamówienia zamówienia znajduje się w sekcji "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" oraz "Przedmiot zamówienia" a także Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia

7. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz ZO oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej,
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności oraz standardów jakościowych produktów i urządzeń zostały przedstawione w dokumentacji projektowej STWIORB oraz w opracowaniu „Warunki oceny równoważności projektowanych materiałów i urządzeń”.
8. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
9. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.
10. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45252127- 4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczani ścieków, 45232423 – 3 Przepompownie, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45232430- 5 Roboty budowlane w zakresie uzdatniania wody, 45311200 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45331000-6 instalowanie urządzeń wentylacyjnych, 45252200-0 montaż urządzeń technologicznych, 45233140-2 – roboty drogowe
11. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.
12. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd do posesji.
13. Zamawiający żąda wskazania w Ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom w załączniku nr 1 do ZO.
14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty ziemne, roboty w zakresie instalacji i sieci: elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, oraz roboty drogowe i inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w dokumentacji projektowej i STWiORB na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 6 do ZO wzór umowy
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia opis zamówienia zamówienia znajduje się w sekcji "Cel zamówienia" oraz "Przedmiot zamówienia" a także Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

45252127-4

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie do 30.09.2020r. Jest to termin zakończenia wszystkich wykonanych robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.
3. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków UE, a wykonanie i rozliczenie robót musi nastąpić do dnia wskazanego w ust.2 ZO.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” zamawiający rozumie zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o wartości o przepustowości minimum Qdśr = 600 m3/d. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.1) oraz na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.3). Do przedmiotowego wykazu wykonanych robót (załącznika nr 3 do ZO) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj.:
a) Kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
b) Kierownikiem robót w specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
c) Kierownikiem robót w specjalności elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
d) Kierownikiem robót w specjalności inżynieryjnej drogowej Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.1) ZO, oraz na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.4) ZO, (zgodnie z załącznikiem nr 4 do ZO). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dopuszcza pełnienie kierowników robót ww. specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień dla poszczególnych branż. Zamawiający informuje, że wymaga aby osoby wskazane w załączniku nr 4 do ZO brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

3. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków działu w postępowaniu:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia) innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia), pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane
5) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia) podmiotu na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże doświadczenie zawodowe o którym mowa w §V ust. 2 pkt 2) ZO.
7) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 7) należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 30.000,00 zł w terminie do dnia 04.02.2019 r. do godz. 10.30.
5. Wadium może być wniesione w następującej formie:
1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: 24 8857 1012 3001 0000 0215 0001 o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.
2) Gwarancji bankowej
3) Gwarancji ubezpieczeniowej,
6. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które ustala się w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.
2. Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek lub dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia
Szczegółowe wymogi dotyczące wnoszenia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy z uwagi na ograniczoną liczbę znaków ogłoszenia zostały wskazane w Zapytaniu Ofertowym (§XI oraz §XII ZO) oraz wzorze umowy, które stanowi integralny złącznik do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w §14 i §15 wzoru umowy stanowiącego załącznik do ZO opublikowanego w niniejszym ogłoszeniu
§ 14. Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczególności:
1) Wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania.
2) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,
3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) klęski żywiołowe
– fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5) Opóźnienia w przyłączeniu obiektu do sieci ogólno miejskiej przez gestorów mediów, powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
6) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
8) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
9) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
10) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
11) działania siły wyższej , mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
12) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
13) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
14) wystąpienia odmiennych od przyjętych w STWIORB oraz SIWZ warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
15) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w STWIORB oraz SIWZ warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwen¬taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
16) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
17) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §15 niniejszej Umowy
18) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.,
19) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,
20) niedotrzymanie wstępnego przyrzeczenia przez właścicieli nieruchomości , przez którą przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczność przeprojektowania,
21) skrócenia terminu wykonywania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych,
3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku:
1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §15 niniejszej umowy.
2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków ogłoszenia wszystkie zmiany zawarte są w załączniku nr 6 do ZO wzór umowy §14 i §15 , który stanowi integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca składa formularz ofertowy z ceną obejmującą wszystkie elementy zamówienia.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZO,
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu,
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - zgodnie załącznikiem nr 3 do ZO.
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie załącznikiem nr 4 do ZO.
5) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (doświadczeniu zawodowym i/lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia) innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia w szczególności do podpisania i złożenia oferty. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię.
7) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię.
8) Wykaz oferowanych maszyn i urządzeń i wyposażenia - zgodnie załącznikiem nr 5 do ZO.
9) Potwierdzenie wniesienia wadium.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 2.
2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
l.p. Opis kryteriów oceny Waga
1 Cena (C) 60 %
2 Okres gwarancji i rękojmi (Ogr) 30%
3 Aspekt społeczny (As) 10%
3. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
1) C = (Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium „Cena”
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu cenowym” (Załącznik nr 1 do ZO) pkt. 1. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (Ogr) - (waga 30%) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy wg poniższego wzoru:
Ogr =(Gro: Grn) x 30 pkt, gdzie:
Ogr - ilość punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
Gro - okres gwarancji i rękojmi oferty badanej
Grn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi podany w ofertach
2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca określi okres krótszy niż minimalny wymagany do zaoferowania okres (termin) gwarancji i rękojmi (tj. 36 miesięcy), oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
3) Oferta z okresem 60 miesięcy i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 30,00 pkt.
4) UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy
5. Punkty za kryterium „Aspekt społeczny” kryterium społeczne (waga 10%) - (As) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1) Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 3 Formularza Ofertowego (załącznik nr 1 do ZO) dotyczącego liczby etatów na których wykonawca zatrudni (osób nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności do wykonania robót budowlanych na umowę o pracę, osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
2) Zamawiający weźmie pod uwagę zarówno pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat), jak też pracowników zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niż ½ wymiaru czasu pracy (etaty częściowe). Dla celów obliczeniowych Zamawiający dokona zsumowania etatów częściowych. Maksymalna oceniana ilość etatów: 2 etaty. W przypadku podania większej liczby etatów 2 lub więcej oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów.
3) Oferta w kryterium otrzyma zero punktów, jeżeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia w/w pracowników na podstawie umowy o pracę w wymiarze równym lub większym niż ½ etatu.
4) Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Aspekt Społeczny” (As) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
As = (Ob: Ok) x 10 pkt, gdzie
As -liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Aspekt społeczny”
Ob - zadeklarowana w badanej ofercie liczba etatów
Ok - największa zadeklarowana liczba etatów
UWAGA!!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy
7. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogr +As gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Ogr - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
As - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Aspekt społeczny”
Z uwagi na ograniczoną liczę znaków grupy społecznie marginalizowane oraz pełen opis kryteriów znajduje się w Zapytaniu Ofertowym §X ZO , który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia ;

Wykluczenia

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.2) ZO
12. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu o treść ZO w sposób określony §VIII ust. 9 ZO;
2) zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;
3) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w swojej ofercie;
4) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu Zamawiającego;
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6) wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do jego wykluczenia w szczególności: brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2, z zastrzeżeniem pkt. 7).
7) Zamawiający informuje iż wezwie wykonawców do uzupełnień, wyjaśnień lub sprostowań treści oferty (w tym w zakresie dokumentów, oświadczeń, omyłek stwierdzonych w ofercie) z zachowaniem zasady równego traktowania wykonawców. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia treści złożonej oferty Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁUKCIE SPÓŁKA Z O.O.

Adres

Zagrodowa 1

14-105 Łukta

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

896475325

Fax

896475325

NIP

7412140145

Tytuł projektu

Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie.

Numer projektu

RPWM.05.02.00-28-0014/18-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11.03.2019r godz.10.30 zostały złożone następujące oferty:
1. Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „PRZEM-GRI” Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn, oferta złożona w dniu 11.03.2019r., godz. 9:34:
a) oferowana cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia brutto wynosi: 21 871 408,73 zł,
b) oferowany okres rękojmi i gwarancji - 60 miesiące,
c) deklarowana liczba etatów dla zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – 2 etaty dla 2 osób,
2. Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „PEKUM” Sp. z o. o., ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn, oferta złożona w dniu 11.03.2019r., godz. 9:57:
a) oferowana cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia brutto wynosi: 34 869 527,73 zł,
b) oferowany okres rękojmi i gwarancji - 36 miesiące,
c) deklarowana liczba etatów dla zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - 1 etaty dla 2 osób,
Zamawiający w dniu otwarcia ofert stwierdził, iż zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę brutto w wysokości 16.914.331,61 zł. Jak wynika z powyższego zestawienia najniższa kwota oferty za realizację zamówienia przewyższa środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie §XVII ust. 7 pkt 3) ZO, gdyż ceny wszystkich złożonych ofert są wyższe od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Liczba wyświetleń: 1511