Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup komponentów i usługa złożenia urządzeń teleKTG

Data publikacji: 05.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2019

Numer ogłoszenia

1158802

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres: office@nestmedic.com (otrzymanie zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym). Osobą do kontaktu jest Renata Brykner-Ręczkowska (nr tel. 664 346 559). Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 12.01.2019 do godziny 23:59. Jednocześnie informujemy, iż zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@nestmedic.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Brykner-Ręczkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

664346559

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup komponentów niezbędnych do złożenia 20 szt. urządzeń mobilnego teleKTG oraz złożenie 20 szt. urządzeń mobilnego teleKTG

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest zakup niezbędnych komponentów i usługa złożenia urządzeń teleKTG

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a) zakup komponentów niezbędnych do złożenia 20 szt. urządzeń mobilnego teleKTG
b) złożenie 20 szt. urządzeń mobilnego teleKTG

Ze względu na ochronę know-how firmy wszelka niezbędna dokumentacja techniczna zostanie indywidualnie przedstawiona na wniosek Oferenta po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji zamówienia - do 10.dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Termin zakończenia realizacji zgodnie z przedstawioną ofertą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie podpisanej oferty.

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie wymagane do rzetelnej realizacji zamówienia. Posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia wymaganego do realizacji zamówienia zostanie uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca zrealizował:
• podobne zlecenia na kwotę min. 50 000 PLN w przeciągu ostatnich 3 lat.
• minimum 1 projekt medyczny (wykonawstwo urządzeń medycznych) w przeciągu ostatnich
2 lat.

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie podpisanej oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym umożliwiającym wykonanie zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie podpisanej oferty. W zespole oferenta muszą znaleźć się przynajmniej dwie osoby, które na przestrzeni ostatnich dwóch lat projektowały lub pracowały przy tworzeniu urządzeń medycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie podpisanej oferty.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy, nie przysługują mu środki ochrony prawnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. W tym przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta ma być przedstawiona w postaci wypełnionych Załączników nr 1 i 2.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami (Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy);
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w Przedmiocie zamówienia.
2. Kryterium oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a. Cena netto [PLN] – 80 %
b. Czas wykonania [dni] – 20 %

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. a. wartość punktowa kryterium Cena netto (C) będzie wyliczana według wzoru:
(C min: C n) x 100 x 80 %
gdzie: C min - najniższa cena netto spośród ofert nie odrzuconych
C n – cena netto ocenianej oferty,
gdzie 1% =1pkt.

Ad. b. wartość punktowa kryterium Czas realizacji (T) będzie wyliczana według wzoru:
(T min: T n) x 100 x 20 %
gdzie: T min – najkrótszy czas spośród ofert nie odrzuconych
T n – czas ocenianej oferty
gdzie 1% =1pkt.

Ostateczna ocena ofert będzie wyliczana według wzoru O = C + T, gdzie
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium czas realizacji


Wybór Wykonawcy zostanie przeprowadzony na podstawie spełnienia kryterium nr 1 oraz najwyższej wartości dla kryterium nr 2.

Wykluczenia

Do złożenia oferty nie mogą przystąpić Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Nestmedic SA lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań (Załącznik nr 1).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NESTMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Duńska 9

54-472 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

691 611 812

NIP

8943054930

Tytuł projektu

Telemedyczny system Pregnabit nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0018/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GRINN SP. Z O.O.
STRZEGOMSKA 140A, 54-429 WROCŁAW,
DATA: 08.01.2019
CENA NETTO PLN: 65 487,02
Liczba wyświetleń: 129