Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr RPMA 1/2019 (na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczestników kursów z zakresu kosmetologii) (kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Data publikacji: 04.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-01-2019

Numer ogłoszenia

1158737

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro.rpowm@wsiiz.pl– [skan z podpisem], poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Biura Projektu, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 Warszawa do dnia: 13 stycznia 2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr RPMA 1/2019 - Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.rpowm@wsiiz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Okulanis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

226462029

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów dla uczestników kursów z zakresu kosmetologii w ramach projektu Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór odpowiedniej osoby do przeprowadzenie wykładów dla uczestników kursów z zakresu kosmetologii w ramach projektu Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów z zakresu dermatologii estetycznej dla uczestników kursów z zakresu kosmetologii w ramach projektu Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

zjazdy weekendowe sobota – niedziela lub dni w tygodniu od godz. 16:00
wg. szczegółowego harmonogramu począwszy od stycznia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OCENA OFEERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Stawka 80% [co stanowi 80 pkt]
2. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie doświadczenia – 20% - 20 pkt

Ad 1.

Liczba punktów = Najniższa stawka brutto ze wszystkich złożonych ofert x 100 x 80%
stawka brutto badanej ofert

Stawka musi być podana w PLN cyfrowo i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

Ad 2.
20 pkt – ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe zgodne z dziedziną będącą przedmiotem kursu/wskazanym modułem
10 pkt – ponad 6-10 letnie – II-
5 pkt – 3-5 letnie – II-

Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia i doświadczenia – oferty, w których to kryterium nie będzie spełnione nie podlegają ocenie.
Każdy moduł podlegać będzie oddzielnej ocenie.
Liczby punktów otrzymanych za kryterium stawka oraz kwalifikacje, po zsumowaniu stanowią ocenę końcową oferty. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku niemożliwości wybrania najkorzystniejszej oferty z uwagi na identyczny bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą stawką. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA

Adres

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18

02-366 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226462060

Fax

226463418

NIP

5291678903

Tytuł projektu

Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego.

Numer projektu

RPMA.10.03.04-14-6530/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zuzanna Łagun, ochrona danych osobowych, 09.01.2019, 200 zł
Liczba wyświetleń: 141