Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usługi: organizacji poczęstunku podczas seminarium w Goleniowie w dniu 16 stycznia 2019 r. organizowanego przez Stowarzyszenie Horyzont w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI”

Data publikacji: 04.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2019

Numer ogłoszenia

1158571

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapytania ofertowego tj. do dnia 12 stycznia 2019 r., na adres: mazurczakmichal@gmail.com, Oferent zobowiązany jest do złożenia, wraz z ofertą, oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mazurczakmichal@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Czarnecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

534 202 820

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest zorganizowanie poczęstunku podczas seminarium organizowanego w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu” w Goleniowie w dniu 16 stycznia 2019 roku

Poczęstunek dla 20 osób:
- przerwa kawowa z pełnym serwisem
- obiad dwudaniowy: zupa i do wyboru II danie mięsne lub wegetariańskie.
- dowóz na miejsce spotkania (Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wojska Polskiego 28, 72-100 Goleniów)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: goleniowski Miejscowość: Goleniów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Stowarzyszenie Horyzont jako podmiot realizujący projekt pn. „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o wycenę zamówienia polegającego na organizacji poczęstunku podczas seminarium w Goleniowie w dniu
16 stycznia 2019 r, które odbędzie się w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wojska Polskiego 28, 72-100 Goleniów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest zorganizowanie poczęstunku podczas seminarium organizowanego w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu” w Goleniowie w dniu 16 stycznia 2019 roku

Poczęstunek dla 20 osób:
- przerwa kawowa z pełnym serwisem
- obiad dwudaniowy: zupa i do wyboru II danie mięsne lub wegetariańskie.
- dowóz na miejsce spotkania (Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wojska Polskiego 28, 72-100 Goleniów)

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Poczęstunek dla 20 osób:
- przerwa kawowa z pełnym serwisem
- obiad dwudaniowy: zupa i do wyboru II danie mięsne lub wegetariańskie.
- dowóz na miejsce spotkania (Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wojska Polskiego 28, 72-100 Goleniów)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w organizowaniu profesjonalnego poczęstunku,
2. brak powiązań osobowych bądź kapitałowych z Zamawiającym, w szczególności poprzez:
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika Zamawiającego;
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organu zarządzającego Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Horyzont do zawarcia umowy. Stowarzyszenie Horyzont może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria określone w punkcie I. w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena – 100 %
Cena brutto oferty najtańszej
x 100= liczba punktów

Cena brutto oferty badanej


Punkty za poszczególne kryteria przyznane dla danej oferty zostaną zsumowane, zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE HORYZONT

Adres

Pocztowa 13

72-100 Goleniów

zachodniopomorskie , goleniowski

Numer telefonu

534202820

NIP

8561857601

Tytuł projektu

Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-ONI2/18-00
Liczba wyświetleń: 136