Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na laptopy - 7 sztuk - zgodnie ze specyfikacją techniczną

Data publikacji: 05.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-01-2019

Numer ogłoszenia

1158197

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Po zapisaniu wersji roboczej - uzupełnienie pustych pól wymaganych do publikacji ogłoszenia

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z oświadczeniami należy składać:
1. Osobiście bądź listownie na adres:
PEKABEX BET S.A.
ul. Szarych Szeregów 27
60-462 Poznań
LUB
2. Emailem na adresy:
krzysztof.zjawinski@pekabex.pl
monika.brzozowska@pekabex.pl
jaroslaw.soltysiak@pekabex.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.zjawinski@pekabex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Krzysztof Zjawiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609-686-988

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z potrzebą prawidłowego przebiegu prac B+R i realizacji planowanych projektów,
konieczne jest nabycie komputerów (7 laptopów) dla kadry badawczej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu prac B+R i realizacji planowanych projektów spółka zakupi Laptopy - 7 sztuk, które zostaną wykorzystane przy realizacji prac badawczo-rozwojowych, głównie na etapie przygotowawczych do prac projektowych.

Przedmiot zamówienia

Laptop 7 sztuk
Specyfikacja techniczna zamawianych komputerów jest przedstawiona w załączonym pliku.
Warunki udziału – warunki konieczne / dopuszczające. Oferty nie spełniającego tych warunków nie będą brane pod uwagę:
1. Złożenie oferty przed upływem terminu składania ofert.
2. Przedstawienie oferty zgodnej ze specyfikacją techniczną z opisu przedmiotu zamówienia.
3. Zapewnienie w ofercie czasu reakcji serwisu – czas kontaktu serwisanta (mail, telefon) w odpowiedzi na zgłoszone przez Zamawiającego zdarzenie nie powinien być dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zdarzenia.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Patrz opis przedmiotu zamówienia w załączonym pliku - opis przedmiotu zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert: do 13.01.2019 r.

TERMIN REALIZACJI UMOWY:
Termin realizacji umowy: do 13 lutego 2019 roku, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia przez spółkę zamówienia.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału – warunki konieczne / dopuszczające. Oferty nie spełniającego tych warunków
nie będą brane pod uwagę:
1. Złożenie oferty przed upływem terminu składania ofert.
2. Przedstawienie oferty zgodnej ze specyfikacją techniczną z opisu przedmiotu zamówienia.
3. Zapewnienie czasu reakcji serwisu –czas kontaktu serwisanta (mail, telefon) w odpowiedzi na zgłoszone przez Zamawiającego zdarzenie nie powinien być dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zdarzenia.
Oferty mogą składać tylko przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2. Nie spełniają kryteriów przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, określonych w przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej lub nie znajdują się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy
publicznej;
3. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
4. W przypadku osoby fizycznej - nie będącej skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno–skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
5. Nie będącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa
w pkt 4;
6. Nie posiadającym zaległości z tytułu należności publicznoprawnych.

Dodatkowe warunki

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Warunki zmiany umowy

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA , O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY
Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć:
• terminu realizacji zamówienia,
• zakresu zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

a) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
b) dokument oferty w wersji PDF lub papierowej

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Warunki udziału – warunki konieczne / dopuszczające.
1. Złożenie oferty przed upływem terminu składania ofert.
2. Przedstawienie oferty zgodnej ze specyfikacją techniczną z opisu przedmiotu zamówienia.
3. Zapewnienie w ofercie czasu reakcji serwisu –czas kontaktu serwisanta (mail, telefon) w odpowiedzi na zgłoszone przez Zamawiającego zdarzenie nie powinien być dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zdarzenia.
Oferty nie spełniającego powyższych warunków nie będą brane pod uwagę:

Kryterium wyboru ofert
Cena:
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (cena najniższa / cena oferenta) *3
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium ceny wynosi 3 pkt
Łączna liczna punktów do zdobycia – 3 pkt.

Uwzględniając powyższe kryterium oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.

Wykluczenia

Warunki udziału – warunki konieczne / dopuszczające. Oferty nie spełniającego tych warunków nie będą brane pod uwagę:
1. Złożenie oferty przed upływem terminu składania ofert.
2. Przedstawienie oferty zgodnej ze specyfikacją techniczną z opisu przedmiotu zamówienia.
3. Zapewnienie w ofercie czasu reakcji serwisu –czas kontaktu serwisanta (mail, telefon) w odpowiedzi na zgłoszone przez Zamawiającego zdarzenie nie powinien być dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zdarzenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Szarych Szeregów 27

60-462 Poznań

wielkopolskie , Poznań

NIP

7811846303

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w strukturze PEKABEX BET S.A.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0389/16-00

Inne źródła finansowania

wlasne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

M3.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Międzyrzecka 183
43-382 Bielsko-Biała

11.01.2019

93.765,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 211