Strona główna
Logo unii europejskiej

Mieszalnik homogenizujący

Data publikacji: 02.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-01-2019

Numer ogłoszenia

1158168

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej lub mailowej
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: P.T.H. CERTECH Spółka jawna Jan Kuca, Jerzy Motyka ul. Fabryczna 36, 33-132 Niedomice
bądź mailowo na adres ewelina.zaleska@certech.com.pl, w formie skanu oryginalnego dokumentu.
Dla ofert przekazanych osobiście, przesłanych pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Sekretariatu mieszczącego się w siedzibie Firmy CERTECH
Dla ofert wysłanych drogą mailową decyduje data wysłania maila na wskazany powyżej adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ewelina.zaleska@certech.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewelina Załęska, Donata Styczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 14 645 87 03 ... 06

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup urządzenia wchodzącego w skład laboratorium modelowania procesów technologicznych którego celem będzie zwiększenie możliwości działalności badawczo-rozwojowej firmy CERTECH, ukierunkowanej na opracowanie, wytworzenie i wprowadzenie nowych produktów i procesów.
Szczegółowy opis : Przedmiotem zamówienia jest Mieszalnik homogenizujący

Opis w punkcie przedmiot zamówienia i załączniku - pt. Specyfikacja techniczna urządzenia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: Niedomice, ul. Fabryczna 36, 33-132 Niedomice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup urządzenia wchodzącego w skład laboratorium modelowania procesów technologicznych którego celem będzie zwiększenie możliwości działalności badawczo-rozwojowej firmy CERTECH, ukierunkowanej na opracowanie, wytworzenie i wprowadzenie nowych produktów i procesów.
W związku z powyższym przedmiotem zamówienia jest Mieszalnik homogenizujący

Opisana szczegółowo w poniższym punkcie i załączniku - pt. Specyfikacja techniczna urządzenia .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest mobilny trójpłaszczowy próżnioszczelny mieszalnik homogenizujący z pneumatycznym oprzyrządowanie do podnoszenia pokrywy oraz grzaniem elektrycznym , chłodzeniem przepływem wody przeznaczony do sporządzania mieszanin chemicznych dla produktów chemii gospodarczej i kosmetyków.

Urządzenie umożliwia wykonanie próbek wyrobu celem jego oceny wraz z krokową modyfikacją receptury do osiągnięcia optymalnego składu produktu.
Urządzenie powinno zawierać :
1. Zbiornik mieszalnika z pokrywą górną wraz z mieszadłem
2. Ciśnieniowy płaszcz grzewczo-chłodzący /proces grzania -chłodzenia
3. Homogenizator
4. Sterowanie

Wyżej opisane elementy zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego ogłoszenia pod nazwą specyfikacja techniczna urządzenia

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia koniec lipca 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą co zostanie potwierdzone podanym numerem bądź dołączonym do oferty wypisem KRS bądź CEIDG
Wykonawca powinien ponadto złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych z Zamawiającym ( wzór oświadczenia w załączniku )

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie – forma oświadczenia dowolna.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie – forma oświadczenia dowolna.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie – forma oświadczenia dowolna.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie – forma oświadczenia dowolna

Dodatkowe warunki

Cała dokumentacja wraz z ofertą powinna być dostarczona w języku polskim.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnione do reprezentacji osoby.
Serwis oferent powinien posiadać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie – forma oświadczenia dowolna

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa w wyniku jasno wskazanych przyczyn za zgodą obydwóch stron w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń – w takiej sytuacji Wykonawca winien zaproponować odpowiednio materiały lub urządzenia o parametrach nie niższych niż wycofane z produkcji, spełniające wymagania Zamawiającego;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
3) Pozostałe zmiany:
a) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy);
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełniony następujący warunek:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

Ponadto zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zawierająca co najmniej poniższe elementy:
- Nazwę, adres, numer telefonu oraz NIP oferenta
- Nazwę producenta
- Wartość netto oraz brutto przedmiotu zamówienia..
- Specyfikacja techniczna urządzeń mająca odniesienie do parametrów technicznych opisanych w przedmiocie zamówienia
- Warunki płatności oraz dostawy
- Czas realizacji zamówienia ( w miesiącach) w ofercie powinien być podany przyjęty konkrety czas rozpoczęcie i zakończenia realizacji( od mm.rrrr- do mm.rrrr)
- Warunki i okres gwarancji
- Warunki serwisu
- Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia konkursu
- Oferta winna być opatrzona pieczątką firmową wykonawcy,
- Czytelny podpis wykonawcy wraz ze wskazaniem daty sporządzenia
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
3. Wszystkie oświadczenia opisane w warunkach uczestnictw w postępowaniu


Brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych elementów może skutkować odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagania zamawiającego bądź też nieprzyznaniem punktów w danym kryterium wyboru.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty przedstawione przez Oferentów będą oceniane według następujących kryteriów i przypisanych im wag oraz sposobu punktacji

Najniższa cena

Waga : 80 punktów

punktacja dla tego kryterium zostanie obliczona na podstawie niniejszego wzoru :


Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 80 %*100
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercieGwarancja
Waga 20 punktów

Planowane jest użycie następującej metodologii przyznania punktacji dla tego kryterium :

Długość oferowanej gwarancji -Punkty
0-24 miesięcy - 0 punktów
25- 36 miesięcy - 10 punktów
37miesięcy i więcej - 20 punktów

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów po sumowaniu wyżej wymienionych kryteriów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykluczenia

Ocenie nie będą podlegać oferty dostarczone po terminie oraz nie zgodne z zapytaniem
Oferty nie kompletne nie będą podlegać ocenie.
Z oceny zostaną wykluczone oferty częściowe.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE CERTECH SP. JAWNA JAN KUCA, JERZY MOTYKA

Adres

Fabryczna 36

33-132 Niedomice

małopolskie , tarnowski

Numer telefonu

146458703

Fax

146458703

NIP

8731013748

Tytuł projektu

Inwestycja w laboratorium modelowania procesów technologicznych celem zwiększenia możliwości działalności badawczo-rozwojowej firmy CERTECH, ukierunkowana na opracowanie, wytworzenie iwprowadzenie nowych produktów i procesów.

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma URLIŃSKI
Wał Miedzeszyński 172
04-987 Warszawa
wpłynęło 10.01.2019
cena 254 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 171