Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu komunikacji wokalnej i komunikacji z grupą adresowanego do nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.

Data publikacji: 28.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2019

Numer ogłoszenia

1157890

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Przygotowana oferta wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami i innymi dokumentami może zostać dostarczona w wybranej formie spośród:
- skanu wypełnionego i podpisanego dokumentu - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aantosik@pwsz.skierniewice.pl;
- lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice, Biuro Rektora z dopiskiem „Projekt Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach” (w tym przypadku o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego, oferty dostarczone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania);
- lub dostarczona osobiście na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice, Biuro Rektora w godzinach pracy Biura (poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-16.00).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aantosik@pwsz.skierniewice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Antosik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

46 834 40 21

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, składającego się z dwóch modułów: z zakresu komunikacji wokalnej (moduł 1) i komunikacji z grupą (moduł 2) dla wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z024/17 pn. „Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Skierniewice Miejscowość: Skierniewice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji szkolenia w projekcie „Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach” jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, składającego się z dwóch modułów: z zakresu komunikacji wokalnej (moduł 1) i komunikacji z grupą (moduł 2) dla wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z024/17 pn. „Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach”, zadanie 2.: Moduł wsparcia zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego, zadanie szczegółowe: Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonawca zobowiąże się do przygotowania i przeprowadzenia zgodnie z przedłożonym programem:
całego szkolenia (dwa moduły tematyczne)
lub jednego z dwóch modułów tematycznych szkolenia.
Przewidziane moduły tematyczne:
- komunikacja wokalna (moduł 1)
- komunikacja z grupą (moduł 2)
Szkolenie (dwa moduły) adresowane jest do nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Program 3-dniowego szkolenia (łącznie: 24 godziny szkoleniowe) składać się będzie z dwóch modułów tematycznych po 12 godzin szkoleniowych każdy:
a) moduł 1 – komunikacja wokalna- moduł umożliwiający uczestnikom poprawę emisji głosu, świadome komunikowanie, modulowanie głosem, zwrócenie uwagi na fonację, artykulację, dykcję poprzez praktyczne ćwiczenia.
b) moduł 2 komunikacja z grupą – moduł umożliwiający uczestnikom poznanie
i świadome stosowanie metolu Kolba w procesie uczenia dorosłych, uwzględnienie procesu grupowego, wykorzystanie potencjału grupowego, przygotowujący do świadomej autoprezentacji nauczyciela, doskonalenia umiejętności trenerskich niezbędnych do prowadzenia praktycznych zajęć dydaktycznych dla studentów.
Szkolenie (w tym: każdy z jego modułów) musi mieć charakter praktyczny, przez co Zamawiający rozumie, że będzie ono ukierunkowane na kształtowanie i podnoszenie poziomu umiejętności dydaktycznych uczestników poprzez wykorzystanie różnorodnych zadań, ćwiczeń, symulacji itp. Szkolenie (w tym: każdy z jego modułów) ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych w pracy nauczyciela akademickiego w obszarze komunikacji wokalnej i komunikacji z grupą. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia (w całości lub części) zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą programu szkolenia lub programu jednego z modułów tematycznych szkolenia - brak dołączenia programu do oferty skutkować będzie jej odrzuceniem. Wykonawca ma prawo złożyć program jednego lub obu modułów tematycznych.
W 2019 roku przewidywane jest przeszkolenie 2 (około 10-osobowych) grup złożonych z nauczycieli akademickich PWSZ w Skierniewicach.
Czas trwania szkolenia dla jednej grupy: 24 godziny szkoleniowe (3 dni szkoleniowe) w dwóch modułach po 12 godzin szkoleniowych. 1 godzina szkoleniowa rozumiana jest jako 45 minut.
Szczegółowy termin i harmonogram szkoleń a także ostateczna liczebność grup zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a wybranym/-i spośród nadesłanych ofert Wykonawcą/-ami.
Płatność zostanie zrealizowana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę/-ów rachunku/-ów lub faktur/-y wyłącznie za faktycznie zrealizowane szkolenia lub za faktycznie zrealizowany moduł.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowane są 2 edycje szkolenia w 2019 roku (I edycja styczeń-luty 2019 roku, II edycja październik-listopad 2019 roku) dla około 10-osobowych grup złożonych z nauczycieli akademickich PWSZ w Skierniewicach.
Czas trwania szkolenia dla jednej grupy: 24 godziny szkoleniowe (3 dni szkoleniowe) w dwóch modułach po 12 godzin szkoleniowych. 1 godzina szkoleniowa rozumiana jest jako 45 minut.
Szczegółowy termin i harmonogram szkoleń a także ostateczna liczebność grup zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a wybranym/-i spośród nadesłanych ofert Wykonawcą/-ami.
Płatność zostanie zrealizowana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę/-ów rachunku/-ów lub faktur/-y wyłącznie za faktycznie zrealizowane szkolenia lub za faktycznie zrealizowany moduł.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca może złożyć ofertę na przygotowanie i przeprowadzenie całego szkolenia (obejmującego dwa moduły) bądź jednego z dwóch modułów szkolenia. Wykonawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerską do przeprowadzenia obu modułów (w przypadku zgłoszenia oferty na całe szkolenie) lub dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerską do przeprowadzenia jednego z dwóch modułów (w przypadku zgłoszenia oferty na jeden z dwóch modułów) .

Kryteria podstawowe - trener lub trenerzy wyznaczeni do przeprowadzenia szkolenia lub jednego z modułów powinni:
- legitymować się wyższym wykształceniem – Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą załącznika nr 3: Wykaz trenerów wyznaczonych do przeprowadzenia szkolenia (lub modułu) i ich doświadczeń zawodowych oraz dostarczenia kopii dyplomów ukończenia studiów trenera lub trenerów;
- posiadać udokumentowane doświadczenie trenerskie odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. odpowiednio: całego szkolenia lub wybranego modułu (min. 160 przeprowadzonych godzin szkoleniowych w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie oferty z zakresu tematycznego obejmującego całe szkolenie lub wybrany moduł) – wymagane jest wypełnienie i złożenie wraz z ofertą załącznika nr 3: Wykaz trenerów wyznaczonych do przeprowadzenia szkolenia (lub modułu) i ich doświadczeń zawodowych.

Kryteria dodatkowe - dodatkowymi atutami w ocenie proponowanej przez Wykonawcę kadry trenerskiej będą:

w przypadku modułu 1 – komunikacja wokalna:
- dokument (np. dyplom, certyfikat itp.) potwierdzający ukończenie przez trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę szkoły emisji głosu i/lub studiów podyplomowych i/lub min. 24-godzinnego kursu pozwalającego na zdobycie kompetencji związanych z samodzielnym projektowaniem i prowadzeniem szkoleń z zakresu emisji głosu w pracy zawodowej;
- udokumentowane doświadczenie trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę większe niż 160 zrealizowanych godzin szkoleniowych - wypełnienie i złożenie wraz z ofertą załącznika nr 3: Wykaz trenerów wyznaczonych do przeprowadzenia szkolenia (lub modułu) i ich doświadczeń zawodowych;
- co najmniej 3 pisemne rekomendacje i/lub referencje dla trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę poświadczające wysoką jakość prowadzonych przez nich szkoleń;
– udokumentowane doświadczenie trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę w prowadzeniu szkoleń adresowanych do nauczycieli i/lub wykładowców akademickich i/lub pracowników innych instytucji naukowych -wypełnienie i złożenie wraz z ofertą załącznika nr 3: Wykaz trenerów wyznaczonych do przeprowadzenia szkolenia (lub modułu) i ich doświadczeń zawodowych.

w przypadku modułu 2 – komunikacja z grupą:
- dokument (np. dyplom, certyfikat itp.) potwierdzający ukończenie przez trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę szkoły trenerskiej i/lub studiów podyplomowych i/lub min. 70-godzinnego kursu przygotowującego do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń opartych o model Kolba;
- udokumentowane doświadczenie trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę większe niż 160 zrealizowanych godzin szkoleniowych - wypełnienie i złożenie wraz z ofertą załącznika nr 3: Wykaz trenerów wyznaczonych do przeprowadzenia szkolenia (lub modułu) i ich doświadczeń zawodowych;
- co najmniej 3 pisemne rekomendacje i/lub referencje dla trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę poświadczające wysoką jakość prowadzonych przez nich szkoleń;
– udokumentowane doświadczenie trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę w prowadzeniu szkoleń adresowanych do nauczycieli i/lub wykładowców akademickich i/lub pracowników innych instytucji naukowych -wypełnienie i złożenie wraz z ofertą załącznika nr 3: Wykaz trenerów wyznaczonych do przeprowadzenia szkolenia (lub modułu) i ich doświadczeń zawodowych.

Dodatkowe warunki

Wykonawca zapewni, że łączne zaangażowanie każdej z osób wyznaczonych do wykonania zamówienia w realizację zadań projektowych finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz czynności wynikających z innych tytułów zaangażowania zawodowego trenera lub trenerów nie przekracza 276 godzin miesięcznie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wykonawca złoży Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 5).
Z udziału w postępowaniu wykluczone są wszystkie podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiane są wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferty a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, Wykonawca dostarczy wraz z ofertą odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Prawidłowo złożona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: Program szkolenia lub modułu szkolenia
3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego: Wykaz trenerów wyznaczonych do przeprowadzenia szkolenia (lub modułu) i ich doświadczeń zawodowych
4. Kopie dyplomów ukończenia szkoły wyższej przez osoby wyznaczone do przeprowadzenia szkolenia
5. a) W przypadku modułu komunikacja wokalna - ewentualne dodatkowe dokumenty potwierdzające ukończenie przez trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę szkoły emisji głosu i/lub studiów podyplomowych i/lub min. 24-godzinnego kursu pozwalającego na zdobycie kompetencji związanych z samodzielnym projektowaniem i prowadzeniem szkoleń z zakresu emisji głosu w pracy zawodowej
b) W przypadku modułu komunikacja z grupą - ewentualne dodatkowe dokumenty potwierdzające ukończenia szkoły trenerskiej i/lub studiów podyplomowego i/lub min. 70-godzinnego kursu przygotowującego do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń przez osoby wyznaczone do przeprowadzenia szkolenia
c) W przypadku całego szkolenia – ewentualne dodatkowe dokumenty opisane w punkcie 5a) i 5b)
6. Ewentualne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie – pisemne referencje i/lub rekomendacje poświadczające wysoką jakość szkoleń prowadzonych przez trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę
7. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego: Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym trenerów
8. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego: Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
9. Aktualny odpis z KRS lub wydruk z CEIDG (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W obrębie oceny danego modułu, Wykonawca może uzyskać łącznie max. 100 pkt. (każdy z modułów będzie oceniany niezależnie i rozłącznie). Łączna liczba uzyskanych punktów za każdy z modułów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych za kryterium „cena” modułu oraz kryterium „zapewnienie przez Wykonawcę wysokiej jakości kadry trenerskiej”.
W przypadku modułu 1 – komunikacja wokalna:
Kryterium „cena”– maksymalnie 60 punktów - sposób obliczania punktów:

Liczba punktów=(cena najniższej oferty)/(cena badanej oferty)*60

Kryterium „zapewnienie przez Wykonawcę wysokiej jakości kadry trenerskiej” – maksymalnie 40 punktów (w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę więcej niż 1 trenera do przeprowadzenia modułu, łączna suma uzyskanych punktów za to kryterium dzielona będzie przez liczbę wyznaczonych trenerów) – sposób obliczania punktów (zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” przyznawane jest 0 lub 10 pkt. za dane kryterium):

10 pkt. – dokument (np. dyplom, certyfikat itp.) potwierdzający ukończenie szkoły emisji głosu i/lub studiów podyplomowych związanych z emisją głosu i/lub min. 24-godzinnego kursu pozwalającego na zdobycie kompetencji związanych z samodzielnym projektowaniem i prowadzeniem szkoleń z zakresu emisji głosu w pracy zawodowej przez trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę;
10 pkt. – udokumentowane doświadczenie trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę większe niż 160 zrealizowanych godzin szkoleniowych - wypełnienie
i złożenie wraz z ofertą załącznika nr 3: Wykaz trenerów wyznaczonych do przeprowadzenia szkolenia (lub modułu) i ich doświadczeń zawodowych;
10 pkt. – co najmniej 3 pisemne rekomendacje i/lub referencje poświadczające wysoką jakość szkoleń prowadzonych przez trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę;
10 pkt. – udokumentowane doświadczenie trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę
w prowadzeniu szkoleń adresowanych do nauczycieli i/lub wykładowców akademickich i/lub pracowników innych instytucji naukowych -wypełnienie i złożenie wraz z ofertą załącznika nr 3: Wykaz trenerów wyznaczonych do przeprowadzenia szkolenia (lub modułu) i ich doświadczeń zawodowych.

W przypadku modułu 2 – komunikacja z grupą:
Kryterium „cena”– maksymalnie 60 punktów - sposób obliczania punktów:

Liczba punktów=(cena najniższej oferty)/(cena badanej oferty)*60

Kryterium „zapewnienie przez Wykonawcę wysokiej jakości kadry trenerskiej” – maksymalnie 40 punktów (w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę więcej niż 1 trenera do przeprowadzenia modułu, łączna suma uzyskanych punktów za to kryterium dzielona będzie przez liczbę wyznaczonych trenerów) – sposób obliczania punktów (zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” przyznawane jest 0 lub 10 pkt. za dane kryterium):

10 pkt. – dokument (np. dyplom, certyfikat itp.) potwierdzający ukończenie szkoły trenerskiej i/lub studiów podyplomowych dedykowanych trenerom i/lub min. 70-godzinnego kursu przygotowującego do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń przez trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę;
10 pkt. – udokumentowane doświadczenie trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę większe niż 160 zrealizowanych godzin szkoleniowych - wypełnienie
i złożenie wraz z ofertą załącznika nr 3: Wykaz trenerów wyznaczonych do przeprowadzenia szkolenia (lub modułu) i ich doświadczeń zawodowych;
10 pkt. – co najmniej 3 pisemne rekomendacje i/lub referencje poświadczające wysoką jakość szkoleń prowadzonych przez trenera lub trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę;
10 pkt. – udokumentowane doświadczenie trenerów wyznaczonych przez Wykonawcę
w prowadzeniu szkoleń adresowanych do nauczycieli i/lub wykładowców akademickich i/lub pracowników innych instytucji naukowych -wypełnienie i złożenie wraz z ofertą załącznika nr 3: Wykaz trenerów wyznaczonych do przeprowadzenia szkolenia (lub modułu) i ich doświadczeń zawodowych.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są wszystkie podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiane są wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferty a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SKIERNIEWICACH

Adres

Stefana Batorego 64C

96-100 Skierniewice

łódzkie , Skierniewice

Numer telefonu

468344000

Fax

468344000

NIP

8361770723

Tytuł projektu

Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z024/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Moduł 1 - Komunikacja wokalna:
J&M Jarosław Grabarczyk
ul. Żeromskiego 5/2 95-100 Zgierz
Data wpłynięcia: 11.01.2018 r.
Cena brutto: 3400,00 zł

Moduł 2 - Komunikacja z grupą:
Bartosz Nowak
ul. Tęczowa 26c/1
62-064 Plewiska
Cena brutto: 1800,00 zł
Liczba wyświetleń: 201