Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.3.1/2019 NA NABYCIE ROZWIĄZANIA IT DO NADZOROWANIA PRZEBIEGU PROCESU PRODUKCYJNEGO

Data publikacji: 08.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1157809

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres ul. Związkowa 23, 20-148 Lublin lub przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres dotacje@wolco.pl w terminie do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 23:59:59.

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać:
„Oferta na nabycie rozwiązania IT do nadzorowania przebiegu procesu produkcyjnego”
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@wolco.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Lewko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 512 531 942; e-mail: pawel.lewko@wolco.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, w ramach której zidentyfikowane zostaną na potrzeby rozwiązania procesy związane z obszarem realizacji i zarządzania produkcją oraz określone zostaną poszczególne zakresy prac do wykonania. Oferent zobowiązuje się uczestniczyć w min. 2 spotkaniach z Zamawiającym w ramach niniejszej analizy.
2. Wykonanie na podstawie przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej niezbędnych prac programistycznych, w wyniku których opracowane zostanie dedykowane oprogramowanie klienckie, zaprojektowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy i przeznaczone do wspomagania zarządzania procesem produkcyjnym przy współpracy z terminalami produkcyjnymi oraz prezentacyjnymi
3. Wykonanie na podstawie przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej niezbędnych prac programistycznych, w wyniku których opracowane zostanie dedykowane oprogramowanie zaprojektowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy specjalnie dla dotykowych terminali produkcyjnych, pozwalające na informowanie w czasie rzeczywistym operatorów urządzeń galwanicznych o wszystkich parametrach procesu produkcyjnego, w tym w szczególności o konieczności uzupełnienia dodatków do kąpieli galwanicznej w zależności od wyprodukowanej ilości drutu
4. Wykonanie na podstawie przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej niezbędnych prac programistycznych, w wyniku których opracowane zostanie dedykowane oprogramowanie zaprojektowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy specjalnie dla dotykowych terminali prezentacyjnych
5. Wdrożenie opracowanego rozwiązania, polegające na:
a) instalacji oprogramowania,
b) wykonaniu testów rzeczywistych,
c) przeprowadzeniu szkolenia użytkowników,
d) uruchomieniu produkcyjnym systemu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania jest nabycie rozwiązania IT do nadzorowania przebiegu procesu produkcyjnego (1 szt.)

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi nabycie rozwiązania IT do nadzorowania przebiegu procesu produkcyjnego, gdzie Wykonawca (Oferent) zobowiązany będzie do realizacji następujących zadań:

1. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, w ramach której zidentyfikowane zostaną na potrzeby rozwiązania procesy związane z obszarem realizacji i zarządzania produkcją oraz określone zostaną poszczególne zakresy prac do wykonania. Oferent zobowiązuje się uczestniczyć w min. 2 spotkaniach z Zamawiającym w ramach niniejszej analizy.

2. Wykonanie na podstawie przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej niezbędnych prac programistycznych, w wyniku których opracowane zostanie dedykowane oprogramowanie klienckie, zaprojektowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy i przeznaczone do wspomagania zarządzania procesem produkcyjnym przy współpracy z terminalami produkcyjnymi oraz prezentacyjnymi, pozwalające na:
a) wspomaganie procesu harmonogramowania produkcji oraz wsparcie gniazd produkcyjnych przy realizacji poszczególnych etapów procesu produkcyjnego
b) monitoring oraz wizualizację procesu produkcyjnego, jego raportowanie oraz szczegółową analizę

3. Wykonanie na podstawie przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej niezbędnych prac programistycznych, w wyniku których opracowane zostanie dedykowane oprogramowanie zaprojektowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy specjalnie dla dotykowych terminali produkcyjnych, pozwalające na informowanie w czasie rzeczywistym operatorów urządzeń galwanicznych o wszystkich parametrach procesu produkcyjnego, w tym w szczególności o konieczności uzupełnienia dodatków do kąpieli galwanicznej w zależności od wyprodukowanej ilości drutu, a także na:
a) gromadzenie i przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych produkcyjnych pobieranych bezpośrednio z maszyn, urządzeń i od operatorów
b) wspomaganie gniazd produkcyjnych przy realizacji poszczególnych etapów procesu produkcyjnego
c) wspomaganie automatyzacji realizowanych procesów biznesowych poprzez integrację ze wyspecjalizowanym środowiskiem przepływów pracy (ang. workflows),

4. Wykonanie na podstawie przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej niezbędnych prac programistycznych, w wyniku których opracowane zostanie dedykowane oprogramowanie zaprojektowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy specjalnie dla dotykowych terminali prezentacyjnych
a) Monitoring oraz wizualizację procesu produkcyjnego, jego raportowanie oraz szczegółową analizę
b) wspomaganie automatyzacji realizowanych procesów biznesowych poprzez integrację ze wyspecjalizowanym środowiska przepływów pracy (ang. workflows),

5. Wdrożenie opracowanego rozwiązania, polegające na:
a) instalacji oprogramowania,
b) wykonaniu testów rzeczywistych,
c) przeprowadzeniu szkolenia użytkowników,
d) uruchomieniu produkcyjnym systemu.

Kod CPV

72222300-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie technologii informacji

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Marzec 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
a) Posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego
lub jego odpowiednik w kraju Wykonawcy,
b) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
c) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał osobowy i finansowy,
d) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do niezakłóconego wykonywania przedmiotu zamówienia,
2. Wymagany minimalny okres wsparcia gwarancyjnego na niniejszy przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy, liczone od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Jednocześnie oczekiwany maksymalny okres wsparcia gwarancyjnego wynosi 36 miesięcy liczone od podpisania protokołu odbioru końcowego rozwiązania IT do nadzorowania przebiegu procesu produkcyjnego. Wsparcie gwarancyjne musi dotyczyć całości przedmiotowego rozwiązania, bez możliwości wyłączenia jakiegokolwiek elementu.

Wiedza i doświadczenie

a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał osobowy i finansowy,
c) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do niezakłóconego wykonywania przedmiotu zamówienia,

Potencjał techniczny

a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał osobowy i finansowy,
c) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do niezakłóconego wykonywania przedmiotu zamówienia,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał osobowy i finansowy,
c) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do niezakłóconego wykonywania przedmiotu zamówienia,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał osobowy i finansowy,
c) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do niezakłóconego wykonywania przedmiotu zamówienia,

Dodatkowe warunki

1. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:

a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to ze nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba że było to następstwem okoliczności,
za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się
od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty
c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

2. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia oferenta z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia dowodów na to, że oferent podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu).

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe będą podlegały odrzuceniu.

Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia- nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie V. Opis sposobu przygotowania oferty. Wnioskodawca składa pisemne oświadczenie wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.
4. W umowie o odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
a) za zwłokę w terminach wskazanych w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 50% wartości netto zamówienia
c) z tytułu nienależytego wykonania zamówienia w wysokości 20% wartości netto zamówienia
Wykonawca wyrazi zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT/ rachunku dotyczącej realizacji Umowy.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym lub nie przedstawi wymaganych dokumentów, zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania przez Zamawiającego oraz oferenta tylko w zakresie, na które wpływa zaistniała okoliczność

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów,
a mianowicie:
a) referencji lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnej wiedzy
i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem (referencje, umowy itp.) oraz spisu zasobów technicznych/ ludzkich;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG);
c) oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:
• wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
• Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
• Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
• Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami Zarządu Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia -40 pkt
b) Termin realizacji zamówienia- liczony w dniach od momentu podpisania umowy do dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru zamówienia- 10 pkt
c) Wydłużenie okresu wsparcia gwarancyjnego (G) w miesiącach, powyżej wymaganych 12 miesięcy- 20 pkt
d) Czas reakcji serwisu na awarię krytyczną podaną w godzinach roboczych-5 pkt
e) Czas naprawy awarii krytycznej podaną w godzinach roboczych- 15 pkt
f) Pakiet bezpłatnych konsultacji (wyrażony w godzinach), dotyczących funkcjonowania zakupionego oprogramowania (niezwiązanych z wadami tego oprogramowania), przysługujących Zamawiającemu w ramach podpisanej umowy serwisowej - 10 pkt

1. Cena netto- 40 pkt.
Sposób przyznawania punktów:
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najkorzystniejszej oferty w kategorii do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący:
(najkorzystniejsza oferta w kategorii)/oferta n* waga

2. Termin realizacji zamówienia- 10 pkt.
Sposób przyznawania punktów:
Liczba punktów obliczona zostanie jako procentowa proporcja najkrótszego terminu realizacji zamówienia-liczonego w dniach, do terminu realizacji zamówienia w rozpatrywanej ofercie pomnożona przez wagę rozpatrywanego kryterium, tj. zostanie obliczona w następujący sposób:
(najkrótszy termin realizacji zamówienia)/(termin realizacji zamówienia w ofercie n)* waga

3. Wsparcie gwarancyjne- 20 pkt.
Sposób przyznawania punktów:
Liczba punktów obliczona zostanie jako liczba miesięcy, o którą wsparcie gwarancyjne będzie wydłużone (Gb) do liczby miesięcy maksymalnego wydłużenia okresu wsparcia gwarancyjnego pomnożona przez wagę badanego kryterium, tj. zostanie obliczona w następujący sposób:
(Gb)/(G max)* waga

4. Reakcja serwisu na awarię krytyczną- 5 pkt.
Sposób przyznawania punktów:
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najkorzystniejszej oferty w kategorii do reakcji serwisu na awarię krytyczną z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący:
(najkorzystniejsza oferta w kategorii)/(oferta n)* waga

5. Czas naprawy awarii krytycznej- 15 pkt.
Sposób przyznawania punktów:
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najkorzystniejszej oferty w kategorii do czasu naprawy awarii krytycznej z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący:
(najkorzystniejsza oferta w kategorii)/(oferta n)* waga

6. Pakiet bezpłatnych konsultacji- 10 pkt.
Sposób przyznawania punktów:
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja rozpatrywanej oferty do najkorzystniejszej oferty w kategorii pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący:
(Oferta n)/ (najkorzystniejsza oferta w kategorii)* waga

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOLCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Związkowa 23

20-148 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 747 69 3

Fax

81 747 72 0

NIP

7120155766

Tytuł projektu

Implementacja nowej technologii w postaci wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących cienkich drutów specjalistycznych

Numer projektu

POPW.01.03.01-06-0021/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres Oferenta: SPACE WORKS MARCIN BOJDO, UL. Jana III Sobieskiego 143 , 96-200 Rawa Mazowiecka
Data wpłynięcia oferty: 15 marca 2019 r.
Cena oferty: 105 000,00 zł/netto (129 150,00 zł brutto)
Liczba wyświetleń: 169