Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAKUP WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 400-450TON

Data publikacji: 28.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-01-2019

Numer ogłoszenia

1157673

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Ofertę można składać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie w siedzibie firmy:

PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE

Adres mail:
pwitowska@prosperplast.pl
mprzygoda@prosperplast.pl

Liczy się data wpływu oferty do siedziby firmy bądź data otrzymania maila.

Oferty częściowe nie będą podlegać rozpatrzeniu.


Termin składania ofert:
od 29-12-2018 do 30-01-2019
Oferta złożona po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia

Opis przygotowania i warunki oferty:
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne do oceny elementy, zawarte w kryteriach wyboru oferty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej.
3. Wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w PLN/EUR cyfrowo i słownie. W przypadku złożenia oferty w EUR kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy.

Forma oferty: pisemna

Ważność oferty: oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 6 miesięcy (data ważności winna być umieszczona w ofercie).

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.

Załączniki:
Załącznik nr 1. Oferta cenowa wzór
Załącznik nr 2. Umowa z załącznikami wzór
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wzór

Ochrona Danych Osobowych:
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych dostępne są na naszej stronie internetowej - polityka prywatności: www.prosperplast.pl/3452-polityka-prywatnosci.html
Administratorem danych osobowych jest: PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postepowania ofertowego.

Ogłoszenie wyników postępowania
1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyniku postępowania, informacja ta zostanie również podana na stronie internetowej firmy i innych niezbędnych stronach www.
2. Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu.
4. W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który z pośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pwitowska@prosperplast.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patrycja Witowska 33/499 92 43 Marcin Przygoda 33/499 92 69

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patrycja Witowska 33/499 92 43 Marcin Przygoda 33/499 92 69

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

WTRYSKARKA O SILE ZWARCIA 400-450TON

ZAKUP 2 SZTUK O PARAMETRACH:
1. siła zwarcia 400-450 ton
2. Euromap 67
3. rotametry do regulacji przepływu cieczy chłodzącej (min: 8 szt strona stała , 8 szt strona ruchoma)
4. zawory magnetyczne do rotametrów 2 szt (1 kpl)
5. min 12 szt regulatorów temperatury gotrących kanałów
6. hydrauliczne sterowanie rdzenia min. 2 szt
7. kompletna izolacja cylindra układu plastyfikującego
8. ruchy równoległe rdzenia/wyrzutnika z otwarciem formy
9. zawory pneumatyczne (min: 3 szt. strona stała , 3 szt. strona ruchoma)
10. max. prześwit między płytami min: 1400 mm

Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (tzn. dotychczas nie używane), jak również poszczególne elementy tych urządzeń muszą być fabrycznie nowe (tzn. dotychczas nie używane).

Spełnione muszą być powyższe parametry techniczne lub równoważne.
UWAGA: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Nazwa i kod przedmiotu umowy określony zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: RYBARZOWICE

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZAKUP WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 400-450TON

Przedmiot zamówienia

WTRYSKARKA O SILE ZWARCIA 400-450TON

ZAKUP 2 SZTUK O PARAMETRACH:
1. siła zwarcia 400-450 ton
2. Euromap 67
3. rotametry do regulacji przepływu cieczy chłodzącej (min: 8 szt strona stała , 8 szt strona ruchoma)
4. zawory magnetyczne do rotametrów 2 szt (1 kpl)
5. min 12 szt regulatorów temperatury gotrących kanałów
6. hydrauliczne sterowanie rdzenia min. 2 szt
7. kompletna izolacja cylindra układu plastyfikującego
8. ruchy równoległe rdzenia/wyrzutnika z otwarciem formy
9. zawory pneumatyczne (min: 3 szt. strona stała , 3 szt. strona ruchoma)
10. max. prześwit między płytami min: 1400 mm

Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (tzn. dotychczas nie używane), jak również poszczególne elementy tych urządzeń muszą być fabrycznie nowe (tzn. dotychczas nie używane).

Spełnione muszą być powyższe parametry techniczne lub równoważne.
UWAGA: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Nazwa i kod przedmiotu umowy określony zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia urządzenia/wykonania umowy nie później niż:
do 37 tygodni od chwili podpisania umowy

Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa, ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.


Miejsce dostarczenia przedmiotu oferty:
43-378 RYBARZOWICE UL. WILKOWSKA 968

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie :
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na realizacji przedmiotu zapytania,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują zasobami do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
5. nie toczą się wobec nich postępowania egzekucyjne,
6. nie są w stanie likwidacji ani upadłości,
7. posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
8. złożenie oferty zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentacji złożonej przez oferenta.

Dodatkowe warunki

Opis przygotowania i warunki oferty:
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne do oceny elementy, zawarte w kryteriach wyboru oferty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej.
3. Wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w PLN/EUR cyfrowo i słownie. W przypadku złożenia oferty w EUR kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy.

Forma oferty: pisemna

Ważność oferty: oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 6 miesięcy (data ważności winna być umieszczona w ofercie).

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.

Warunki zmiany umowy

Termin dostarczenia urządzenia/wykonania umowy nie później niż:
do 37 tygodni od chwili podpisania umowy

Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa, ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty bezwzględnie wymagane:
(brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta)
1. wypełniony formularz ofertowy podpisany przez oferenta
2. odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym w zapytaniu ofertowym
3. podpisany/zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikami
4. podpisane oświadczenie o braku powiązań (w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO w wytycznych programowych,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)

Oferenci ponoszą koszty przygotowania i złożenia oferty.

Zamówienia uzupełniające

Ogłaszający konkurs dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
1. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w przedmiotowej umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
2. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena * :
najniższa: 20 pkt
najwyższa: 1 pkt

Warunki finansowania:
Brak zaliczki: 20pkt
Zaliczka do 30%: 10pkt
Zaliczka powyżej 30%: 1pkt

Warunki płatności:
Płatność powyżej 60 dni od wystawienia faktury: 20pkt
Płatność od 31-60 dni od wystawienia faktury: 10pkt
Płatność do 30 dni: 5pkt

Termin dostawy:
26 tygodni i mniej: 20pkt
27-32 tygodnie: 10pkt
33 tygodnie i więcej: 1pkt

Gwarancja:
36 miesięcy: 20pkt
24 miesiące: 10pkt
12 miesięcy: 1pkt

Siła zwarcia maszyny *:
Największa: 20pkt
Najmniejsza: 1pkt

Czas reakcji serwisu:
do 12h: 20pkt
od 13 do 48h: 10pkt
powyżej 48h: 1pkt

Oddziaływanie na środowisko i klimat **
5 i więcej aspektów pozytywnego oddziaływania: 10pkt
1-4 aspekty pozytywnego oddziaływania: 5 pkt

* wyniki pomiędzy określonymi poziomami kryteriów będą obliczane na zasadzie:
Oferta najniższa / oferta badana X najwyższe punkty w kryterium - Cena
Oferta badana/oferta największa x najwyższe punkty w kryterium – Siła zwarcia maszyny
** każdy aspekt należy wyszczególnić w punktach i opisać

Po zamknięciu terminu składania ofert wszystkie złożone oferty sprawdzone będą pod względem spełnienia wymogów stawianych oferentowi. Następnie ocenie podlegać będzie treść merytoryczna oferty na podstawie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Najwyższa liczba punktów przyznana będzie w danym kryterium ofercie proponującej najkorzystniejsze warunki. Wygra oferta, która zgromadzi sumarycznie najwięcej punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wilkowska 968 /xxx

43-378 Rybarzowice

śląskie , bielski

Numer telefonu

33 8177003

Fax

33 8176081

NIP

5470200928

Tytuł projektu

Dywersyfikacja oferty asortymentowej oraz komercjalizacja wyników B+R poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych zastrzeżonych zgłoszeniami wzorów użytkowych.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-01A4/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany dostawca:
MAPRO Polska S.A. ul. Złota 197, 42-202 Częstochowa
Liczba wyświetleń: 426