Strona główna
Logo unii europejskiej

Szkolenia zawodowe dla Uczestników/czek projektu w Hajnówce

Data publikacji: 21.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2019

Numer ogłoszenia

1157009

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano załączniki
Zmiana 03.01.2019:
1. usunięcie zamówienia na szkolenie: 4.1.9 Szkolenie zawodowe: Palacz kotłów CO z uprawnieniami energetycznymi
2. zmiana ilości uczestników szkolenia w zapytaniu ofertowym w punkcie 4.1.7 Szkolenie zawodowe: Pracownik gospodarczy/porządkowy z panelami: uprawnienia elektryczne do 1 kV oraz dozorca-stróż z 3 osób na 2 osoby
3. zmiana załączników nr 1 i 2 oraz zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biura projektu: Fundacja OKNO NA WSCHÓD ul. Ciepła 40, lok. 15, 15-472 Białystok z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/12/SWI.2/2018 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do 08.01.2019 do godz. 15.00 w Biurze projektu ul. Ciepła 40, lok. 15, 15-472 Białystok. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.

4. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

5. Otwarcie ofert nastąpi 09.01.2019 w Biurze projektu ul. Ciepła 40, lok. 15, 15-472 Białystok

6. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Siewko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 6610933

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, lub prowadzących do nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) dla uczestników/uczestniczek projektu „Szansa w integracji II”.
Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania) przy realizacji szkoleń:
4.1.1 Szkolenie zawodowe: operator obrabiarki CNC (kod zawodu 7223)
-czas trwania szkolenia: minimum 120h (teorii i praktyki) na uczestnika/czkę
-przewidywana liczba uczestników/czek: 2 osoby – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek
4.1.2 Szkolenie zawodowe: magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego z wymianą butli (kod zawodu: 8344)
-szkolenie zgodne z wymaganiami UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii IIWJO w zakresie wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych oraz z wymaganiami Prezesa URE w zakresie wymiany butli;
-czas trwania szkolenia: nie mniej niż 120h/na uczestnika/czkę szkolenia, w tym kurs operatora wózków widłowych nie mniej niż 67h/na uczestnika/czkę szkolenia;
-przewidywana liczba uczestników/czek: 8 osób – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek
4.1.3 Szkolenie zawodowe: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (kod zawodu: 5223)
-czas trwania szkolenia: minimum 20h panelu z obsługi kasy fiskalnej oraz innych urządzeń na uczestnika/czkę oraz minimum 16h panelu obsługi klienta i techniki sprzedaży na uczestnika/czkę;
-przewidywana liczba uczestników/czek: 2 osoby – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek.
4.1.4. Szkolenie zawodowe: pomoc kuchenna (kod zawodu 9412) z obsługą urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV
-szkolenie trwa min. 100h na uczestnika/czkę i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (min. 60h), w tym wymagane ilości godzin szkolenia dot. E (obsługa urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV)
-przewidywana liczba uczestników/czek: 12 osób – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek .
4.1.5 Szkolenie zawodowe: Opiekun osób zależnych z panelem z kwalifikowanej Pierwszej pomocy
-czas trwania szkolenia: min. 166h, w tym minimum 40h panelu opieki nad osobą starszą, minimum 40h panelu opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, minimum 20h masażu (dla osób starszych i z niepełnosprawnościami) na uczestnika/czkę oraz minimum 66h z panelu kwalifikowanej Pierwszej pomocy
-przewidywana liczba uczestników/czek: 3 osoby – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek.
4.1.6 Szkolenie zawodowe: Księgowy (kod zawodu 331301)
-czas trwania szkolenia: minimum 80h (min. 50h teorii i min. 30h praktyki) na uczestnika/czkę
-przewidywana liczba uczestników/czek: 5 osób – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek.
4.1.7 Szkolenie zawodowe: Pracownik gospodarczy/porządkowy z panelami: uprawnienia elektryczne do 1 kV oraz dozorca-stróż
-czas trwania szkolenia: nie mniej niż 60h/na uczestnika/czkę szkolenia, w tym wymagane ilości godzin szkolenia dot. E (obsługa urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV)
-przewidywana liczba uczestników/czek: 2 osoby, z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek.
4.1.8 Szkolenie zawodowe: Kelner
-czas trwania szkolenia: nie mniej niż 120h/na uczestnika/czkę szkolenia, w tym minimum 40h zajęć teoretycznych, minimum 30h zajęć praktycznych oraz minimum 50h panelu języka niemieckiego w zawodzie kelnera
-przewidywana liczba uczestników/czek: 1 osoba
4.1.9 - usunięte
4.1.10 Szkolenie zawodowe: Florysta
-czas trwania szkolenia: nie mniej niż 40h/na uczestnika/czkę szkolenia
-przewidywana liczba uczestników/czek: 1 osoba
4.1.11 Szkolenie zawodowe: Kosmetyczka z panelem wizażu i stylizacji paznokci
-czas trwania szkolenia: nie mniej niż 140h/na uczestnika/czkę szkolenia, w tym min. 80h kursu kosmetycznego, min. 30h wizażu i min. 30h stylizacji paznokci
-przewidywana liczba uczestników/czek: 2 osoby
4.1.12 Szkolenie zawodowe: Operator/kierowca koparko-ładowarki (kod zawodu: 834205)
-czas trwania szkolenia: minimum 202h (teorii i praktyki) na uczestnika/czkę
-przewidywana liczba uczestników/czek: 2 osoby – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek
4.1.13 Szkolenie zawodowe: Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej
-czas trwania szkolenia: minimum 60h, w tym min. 20h panelu z obsługi kasy fiskalnej na uczestnika/czkę oraz minimum 40h kursu przedstawiciel handlowy na uczestnika/czkę;
-przewidywana liczba uczestników/czek: 1 osoba – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek (rekrutacja na szkolenia w trybie ciągłym).
Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: hajnowski Miejscowość: Hajnówka, woj. podlaskie. Dopuszczalna jest w wyjątkowych sytuacjach (wyłącznie za zgodą Zamawiającego) realizacja szkoleń poza Hajnówką (jednak nie dalej niż 80km od miasta Hajnówka), jeśli Oferent/ka/Wykonawca/czyni zapewni (i uwzględni w cenie brutto za szkolenie) uczestnikom/czkom dojazd na szkolenia poza Hajnówką oraz powrót do Hajnówki każdego dnia szkolenia.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wymogi:
• szkolenia zawodowe muszą opierać się na uznawanych programach w danym profilu zawodowym i prowadzić do uzyskania kwalifikacji i/lub kompetencji zgodnie z wymogami „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020” oraz Załącznika nr 5 „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
• wskazanie w ofercie Instytucji Certyfikującej, właściwej i uznawanej dla nadawania kwalifikacji/certyfikacji danego szkolenia, z którą Oferent/ka/Wykonawca/czyni będzie współpracował na rzecz realizacji egzaminów (jeśli dotyczy).
• Oferent/ka/Wykonawca/czyni w przypadku szkoleń kończących się nabyciem kwalifikacji, zorganizuje i opłaci egzaminy zewnętrzne Instytucji Certyfikującej dla uczestników/czek szkolenia, niezbędne do uzyskania pełnych kwalifikacji oraz w razie konieczności również egzaminy poprawkowe (koszt egzaminów poprawkowych byłyby kosztem oddzielnym od niniejszego zamówienia, realizacja wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym).
• program nauczania musi być zgodny z Rozporządzeniem MEN z dn. 17.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
• osoby realizujące muszą być wykwalifikowanymi trenerami/trenerkami posiadającymi min. 2 lata doświadczenia.
• szkolenia muszą być organizowane w terminach i godzinach odpowiadających uczestnikom/czkom dając tym samym możliwość korzystania z usług również dla kobiet (godzenie życia zawodowego i rodzinnego).
• Oferent/ka/Wykonawca/czyni zapewni na realizację szkoleń teoretycznych sale z odpowiednimi warunkami socjalnymi i spełniającymi wymogi BHP i PPOŻ bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz zapewni miejsce na spożywanie posiłków.
• Oferent/ka/Wykonawca/czyni zapewni odzież ochronną (jeśli dotyczy) uczestnikom/czkom szkolenia na zajęcia praktycznej nauki zawodu.
• szkolenia muszą być dopasowane do poziomu uczestników/czek – obowiązkowe jest zbadanie wejściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod umożliwiających osiągnięcie celu. Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników/czki metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy. W przypadku niezdania egzaminu lub pojawienia się ryzyka niezdania egzaminu (uzyskania certyfikatu) Wykonawca/czyni zapewni nieodpłatnie dodatkowe godziny szkoleniowe, uzupełniające braki uczestnika/czki projektu (min. 5h).
• czas realizacji szkolenia musi być możliwie skumulowany (optymalnie realizacja w każdym kolejnym roboczym dniu tygodnia); godzina szkoleniowa: 45 minut.
• zalecany dzienny czas trwania zajęć szkoleniowych (włącznie z przerwami i posiłkiem): minimum 6 godzin i 5 minut a maksimum 8 godzin zegarowych; wszelkie odstępstwa od zalecanego czasu trwania powinny uzyskać zgodę Zamawiającego.
• Oferent/ka/Wykonawca/czyni zapewni uczestnikom/czkom szkolenia catering: ciepłe posiłki (zupa, II danie, napój) w każdym dniu szkoleniowym, w którym forma wsparcia trwać będzie min. 6 godzin i 5 minut.
• źródła weryfikacji: dokumenty zgodnie z punktem 4.5.i niniejszego zapytania.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia grup projektowych z uczestnikami pozaprojektowymi, z zastrzeżeniem realizacji wsparcia w nie mniejszym zakresie, niż określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający zapewnia badania lekarskie medycyny pracy poświadczające uczestnikom/czkom możliwość udziału w szkoleniu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, lub prowadzących do nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) dla uczestników/uczestniczek projektu „Szansa w integracji II”.
Zamówienie obejmuje 13 różnych szkoleń zawodowych - opis w "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" oraz w pkt. 4.1 w Zapytaniu ofertowym (załącznik). PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM W ZAŁĄCZNIKU.

W ramach realizacji kursów Oferent/ka/Wykonawca/czyni zobowiązany będzie do:
a) zapewnienia uczestnikowi/czce kursu materiałów szkoleniowych (przygotowanych z zastosowaniem prostego języka, niedyskryminującego osób, dla których język urzędowy lub rozbudowany przekaz mogą być niezrozumiałe)
b) zapewnienia uczestnikom/czkom kursu ubrań ochronnych na zajęcia praktyczne
c) zapewnienia miejsca, w którym będzie odbywać się kurs, spełniającego wymogi BHP oraz posiadającego miejsce spożywania posiłku i dostęp do pomieszczeń sanitarnych. Do miejsca szkolenia powinien istnieć dogodny dojazd zarówno środkiem komunikacji publicznej jak
i prywatnym środkiem transportu;
d) przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem kursu oraz przedstawionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem kursu; szkolenie powinno być dopasowane do poziomu uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod;
e) przeprowadzenia walidacji procesów uczenia;
f) przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego i dostarczenia Zamawiającemu protokołu/arkusza przebiegu egzaminu wewnętrznego;
g) zorganizowania i zapewnienia przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub przeprowadzenie certyfikacji zgodnie z wymaganiami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania;
h) bieżącego (tego samego dnia) informowania Zamawiającego o każdorazowym przypadku nieobecności uczestnika kursu na zajęciach oraz o przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach;
i) prowadzenia wymaganej dokumentacji zajęć: raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się, program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, metod szkoleniowych i harmonogramem wraz z wymiarem czasowym), materiały szkoleniowe, protokoły odbioru ubrań ochronnych, materiałów szkoleniowych oraz posiłków, listy obecności, dzienniki zajęć, testy, rejestr wydanych zaświadczeń lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia, protokół z egzaminu końcowego, zdjęcia wykonywane w czasie zajęć oraz przekazania dokumentacji Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu kursu (nie później niż 14 dni od zakończenia szkolenia/egzaminu);
j) oznaczenia miejsc, w których będą się odbywały zajęcia poprzez wywieszenie plakatu informacyjnego dotyczącego projektu (dostarczonego przez Zamawiającego);
k) umieszczenia obowiązujących logotypów (dostarczonych przez Zamawiającego) na dokumentach dotyczących realizowanego kursu, w tym materiałach szkoleniowych i edukacyjnych oraz certyfikatach (jeśli przepisy dopuszczają taką możliwość).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia.

Rozpoczęcie szkoleń: do 7 dni po podpisaniu umowy i przekazaniu listy uczestników/czek.
Termin realizacji szkolenia: planowo I-IV 2019.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zakończenia realizacji szkoleń w sytuacji, gdy zostanie przedłużona rekrutacja kandydatów/tek na te szkolenia.
Szczegółowy termin przeprowadzenia danych kursów zostanie uzgodniony po wyłonieniu Wykonawcy/czyni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/tki, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Oferent/ka wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zamawiający uzna, że Oferent/ka posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na podstawie załączonych kopii dokumentów.
Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta/tkę.
Wymaga się również wskazania w ofercie Instytucji Certyfikującej, właściwej i uznawanej dla nadawania kwalifikacji/certyfikacji danego szkolenia, z którą Oferent/tka/Wykonawca/czyni będzie współpracował na rzecz realizacji egzaminów (jeśli dotyczy).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Oferent/ka spełnia albo nie spełnia warunku.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/tki, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i personelem spełniającym warunki określone w zapytaniu tj.:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to od momentu rozpoczęcia działalności, przeszkolili co najmniej 5 osób w zakresie tematycznym, na który składana jest oferta.
Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o załączony do oferty wykaz przeszkolonych osób według wzoru z Załącznika nr 2 oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania).

Potencjał techniczny

W ramach realizacji kursów Oferent/ka/Wykonawca/czyni zobowiązany będzie do:

a) zapewnienia uczestnikowi/czce kursu materiałów szkoleniowych (przygotowanych z zastosowaniem prostego języka, niedyskryminującego osób, dla których język urzędowy lub rozbudowany przekaz mogą być niezrozumiałe)
b) zapewnienia uczestnikom/czkom kursu ubrań ochronnych na zajęcia praktyczne
c) zapewnienia miejsca, w którym będzie odbywać się kurs, spełniającego wymogi BHP oraz posiadającego miejsce spożywania posiłku i dostęp do pomieszczeń sanitarnych. Do miejsca szkolenia powinien istnieć dogodny dojazd zarówno środkiem komunikacji publicznej jak
i prywatnym środkiem transportu;
d) przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem kursu oraz przedstawionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem kursu; szkolenie powinno być dopasowane do poziomu uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod;
e) przeprowadzenia walidacji procesów uczenia;
f) przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego i dostarczenia Zamawiającemu protokołu/arkusza przebiegu egzaminu wewnętrznego;
g) zorganizowania i zapewnienia przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub przeprowadzenie certyfikacji zgodnie z wymaganiami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania;
h) bieżącego (tego samego dnia) informowania Zamawiającego o każdorazowym przypadku nieobecności uczestnika kursu na zajęciach oraz o przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach;
i) prowadzenia wymaganej dokumentacji zajęć: raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się, program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, metod szkoleniowych i harmonogramem wraz z wymiarem czasowym), materiały szkoleniowe, protokoły odbioru ubrań ochronnych, materiałów szkoleniowych oraz posiłków, listy obecności, dzienniki zajęć, testy, rejestr wydanych zaświadczeń lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia, protokół z egzaminu końcowego, zdjęcia wykonywane w czasie zajęć oraz przekazania dokumentacji Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu kursu (nie później niż 14 dni od zakończenia szkolenia/egzaminu);
j) oznaczenia miejsc, w których będą się odbywały zajęcia poprzez wywieszenie plakatu informacyjnego dotyczącego projektu (dostarczonego przez Zamawiającego);
k) umieszczenia obowiązujących logotypów (dostarczonych przez Zamawiającego) na dokumentach dotyczących realizowanego kursu, w tym materiałach szkoleniowych i edukacyjnych oraz certyfikatach (jeśli przepisy dopuszczają taką możliwość).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/tki, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:
Brak powiązań z Zamawiającym

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/ka oświadczy (wypełni Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku powiązań), iż nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta/ki, w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto wyklucza się z ubiegania się o zamówienie podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Partnerami projektu, czyli Gminą Miejską Hajnówka oraz Powiatem Hajnowskim, jak również wszystkie osoby będące personelem podmiotów powiązanych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Oferent/ka spełnia albo nie spełnia warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/tki, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Sytuacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/ka oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia Załącznik nr 3. Oświadczenie o sytuacji Oferenta/ki.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Oferent/ka spełnia albo nie spełnia warunku.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem/tką/Wykonawcą/czyni, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy:
- cena tej oferty przekracza budżet, którym dysponuje Zamawiający
- ilość uczestników/czek szkolenia będzie niższa lub wyższa niż wskazana w zapytaniu liczba osób.
W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W nn. postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) o środkach ochrony prawnej przysługujących Oferentowi/tce/Wykonawcy/czyni w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.
1. Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania:

1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów/tek wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferenci/tki będą zobowiązani/e do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
c) jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego projektu ani nie doprowadzi do realizacji jego celu.

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1. Jeżeli Oferent/ka, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę/czyni/Oferenta/tkę telefonicznie. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć z Zamawiającym umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZEŃ

1. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą/czynią będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
2. Płatności będą następowały po zakończeniu danego szkolenia, na podstawie wystawionego rachunku/faktury, płatne przelewem do 14 dni po przekazaniu rachunku/faktury, zatwierdzonego protokołu odbioru usługi, podpisanych list obecności uczestników/czek projektu oraz kart czasu pracy.
3. W przypadku braku środków finansowych na rachunku projektu – niezwłocznie od momentu ich wpływu.
4. W przypadku zakończenia udziału w projekcie uczestnika/czki podczas szkolenia (np. z powodu podjęcia pracy) Zamawiający zapłaci Wykonawcy/czyni koszty stałe (niezależne od liczby osób biorących udział w szkoleniu) oraz koszty zmienne, tj. uzależnione od liczby osób biorących udział w szkoleniu za czas/okres uczestnictwa danej osoby w szkoleniu.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, w przypadku wystąpienia czynników uniemożliwiających bądź zagrażających prawidłowej realizacji projektu, a niemożliwych do przewidzenia na etapie składania zapytania ofertowego.
d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, w przypadku
zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników, co może być spowodowane brakiem zgłoszeń w prowadzonym procesie rekrutacji, jak również przypadkami losowymi uniemożliwiającymi udziału w szkoleniu np. w szczególności choroby osoby, która zadeklarowała udział w projekcie, na etapie przed podpisaniem umowy.
e) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, w przypadku gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku przerwania, zawieszenia lub prowadzenia zajęć niezgodnie z programem, harmonogramem i ustaleniami stron umowy.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy/czyni w zakresie prawidłowości wykonywania ustaleń niniejszej umowy, w szczególności w zakresie prawidłowego wykonywania postanowień.
h) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w innych niż wymienione powyżej przypadkach za obopólnym porozumieniem Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.
2. Każdy/a Oferent/tka może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta/tki (zgodnie z załączonymi dokumentami). W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Oferenta/tki/Wykonawcy/czyni, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
4. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
a. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
b. Załącznik nr 2 – Wykaz przeprowadzonych kursów (pierwsza strona z tabelką oraz druga strona z oświadczeniem do każdego ze szkoleń, na które składana jest oferta)
c. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o sytuacji oferenta
d. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
e. Załącznik nr 5 –„Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”
5. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać min.:
- wszystkie w/w załączniki (od 1 do 5)
- aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
- aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) wydruk dokumentu rejestrowego (CEiDG, KRS, itp.) lub równoważnego, z którego będzie wynikało m.in. umocowanie prawne osoby podpisującej ofertę
- dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania).
Załączniki powinny zostać złożone w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta/tkę/Wykonawcę/czynię. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Oferenta/tkę/Wykonawcę/czynię kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6. Oferent/ka ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent/tka przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmiany, uzupełnienia, wycofania.
8. Forma oferty:
Oferta winna uwzględniać wszystkie koszty Oferenta/tki związane z należytym wykonaniem zamówienia, zgodnie z pkt. 5.2.1 niniejszego zapytania.
9. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Oferenci/tki, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz bez podania przyczyny.
11. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
12. Oferent/tka, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do zawarcia umowy.
13. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzień składania ofert.
14. W przypadku gdy Oferent/ka, którego/ej oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Oferentem/tką, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
• K1 - cena
• K2 – doświadczenie

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:
L.p Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto za przeprowadzenie kursu 80 % 80 punktów
2. Doświadczenie 20 % 20 punktów

1. Sposób przyznawania punktacji za kryterium cena (K1):
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
K1 = (Cmin:Cof) x 80
gdzie:
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
Cof – cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę brutto należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena dotyczy realizacji jednego szkolenia dla wskazanej przy każdym szkoleniu ilości osób.
Podana cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty Oferenta/tki związane z należytym wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT, koszty produktów, materiałów szkoleniowych, pracy, sprzętu i środków transportu, odzieży ochronnej, koszty przeprowadzenia egzaminu wraz z kosztem opłaty za egzamin zewnętrzny Instytucji Certyfikującej, koszty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu, koszty cateringu uczestników/czek szkolenia oraz dojazdów na szkolenia i z powrotem (jeśli szkolenie poza Hajnówką) oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca świadczenia usługi i podatek. Cena będzie ceną brutto tj. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia żadnych innych wydatków przekraczających podaną cenę. Podana cena będzie ceną niezmienną do końca realizacji Zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną zastrzega się, że cena oferowana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie obciążenia, które poniesie Zamawiający z tytułu zawarcia umowy z tym Wykonawcą.
Dodatkowo należy podać cenę jednostkową szkolenia przypadającą na 1 uczestnika/czkę – w przypadku zmiany ilości uczestników/czek wartość zamówienia będzie przeliczana jako iloczyn ceny jednostkowej oraz rzeczywistej ilości uczestników/czek.

2. Sposób przyznawania punktacji za kryterium „Doświadczenie” (K2):
W kryterium „doświadczenie” ocenie podlegać będzie liczba osób przeszkolonych przez Oferenta/tkę w zakresie tematycznym, na który składana jest oferta w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności).
Punkty będą przyznawane za przeszkolenie 5 i więcej osób w zakresie tematycznym, na który składana jest oferta.
Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie” będą liczone następująco:

wykazana ilości przeszkolonych osób – ilość przyznanych punktów:
5 osób – 2 punkty
6-10 osób – 4 punkty
11-15 osób – 6 punktów
16-20 osób – 8 punktów
21-25 osób – 10 punktów
26-30 osób – 12 punktów
31-35 osób – 14 punktów
36-40 osób – 16 punktów
41-45 osób – 18 punktów
46 i więcej osób – 20 punktów
Ocena kryterium „doświadczenie” będzie dokonywana w oparciu o dokumenty potwierdzające realizację poszczególnych kursów/szkoleń, poświadczające o ilości przeszkolonych osób (umowa na realizację kursu/szkolenia, i/lub protokół odbioru usługi, i/lub rejestr/lista wydanych zaświadczeń/certyfikatów ukończenia kursu/szkolenia, i/lub referencje) wraz z załączonym do oferty wykazem przeprowadzonych kursów/szkoleń z uwzględnieniem liczby przeszkolonych osób według wzoru z załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
Kopie dokumentów potwierdzających realizację powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta/tkę.

Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za: kryterium „Cena” (K1) oraz kryterium „Doświadczenie” (K2). Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (łącznie za dwa kryteria). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA OKNO NA WSCHÓD

Adres

Legionowa 14/16/101

15-099 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857457888

Fax

857457888

NIP

5423108836

Tytuł projektu

Szansa w integracji II

Numer projektu

RPPD.07.01.00-20-0151/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zgodnie ze sposobem oceny ofert opisanym w zapytaniu ofertowym nr 01/12/SWI.2/2018 dokonano następującej ceny ofert w zakresie:
4.1.1 Szkolenie zawodowe: 4.1.1 Szkolenie zawodowe: operator obrabiarki CNC (kod zawodu 7223)
Największą ilość punktów uzyskała oferta P.M. Uniwersum 86 pkt i z tego powodu została uznana za najkorzystniejszą.

4.1.2 Szkolenie zawodowe: magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego z wymianą butli (kod zawodu: 8344)
Na powyższe szkolenia nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone w celu wyłonienia realizatora.

4.1.3 Szkolenie zawodowe: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (kod zawodu: 5223)
Największą ilość punktów uzyskała oferta Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Oddział w Białej Podlaskiej 100pkt i z tego powodu została uznana za najkorzystniejszą.

4.1.4. Szkolenie zawodowe: pomoc kuchenna (kod zawodu 9412) z obsługą urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
Największą ilość punktów uzyskała oferta MERITUM 100pkt i z tego powodu została uznana za najkorzystniejszą.

4.1.5 Szkolenie zawodowe: Opiekun osób zależnych z panelem z kwalifikowanej Pierwszej pomocy
Największą ilość punktów uzyskała oferta MERITUM 86pkt i z tego powodu została uznana za najkorzystniejszą.

4.1.6 Szkolenie zawodowe: Księgowy (kod zawodu 331301)
Największą ilość punktów uzyskała oferta Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Oddział w Białej Podlaskiej 100pkt i z tego powodu została uznana za najkorzystniejszą.

4.1.7 Szkolenie zawodowe: Pracownik gospodarczy/porządkowy z panelami: uprawnienia elektryczne do 1 kV oraz dozorca-stróż
Największą ilość punktów uzyskała oferta MERITUM 100pkt i z tego powodu została uznana za najkorzystniejszą.

4.1.8 Szkolenie zawodowe: Kelner
Na powyższe szkolenia nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone w celu wyłonienia realizatora.

4.1.10 Szkolenie zawodowe: Florysta
Największą ilość punktów uzyskała oferta Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Oddział w Białej Podlaskiej 100 pkt i z tego powodu została uznana za najkorzystniejszą.

4.1.11 Szkolenie zawodowe: Kosmetyczka z panelem wizażu i stylizacji paznokci
Największą ilość punktów uzyskała oferta Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Oddział w Białej Podlaskiej 100 pkt i z tego powodu została uznana za najkorzystniejszą.

4.1.12 Szkolenie zawodowe: Operator/kierowca koparko-ładowarki (kod zawodu: 834205)
Na powyższe szkolenia nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone w celu wyłonienia realizatora.

4.1.13 Szkolenie zawodowe: Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej
Największą ilość punktów uzyskała oferta MERITUM 100pkt i z tego powodu została uznana za najkorzystniejszą.
Liczba wyświetleń: 277