Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych 
w postaci materiałów poligraficznych oraz gadżetów reklamowych, w związku z udziałem Zamawiającego w targach Arab Health 2019, w dniach 28-31 stycznia 2019 r., w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Data publikacji: 11.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-12-2018

Numer ogłoszenia

1154952

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać:
a) osobiście w sekretariacie Zamawiającego.
b) pocztą na adres Zamawiającego.
c) mailowo na adres paulina_roterman@zarys.com.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2018 roku. Decyduje data wpływu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina_roterman@zarys.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Roterman

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533-006-228

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych 
w postaci materiałów poligraficznych oraz gadżetów reklamowych, w związku z udziałem Zamawiającego w targach Arab Health 2019, w dniach 28-31 stycznia 2019 r., w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, tj.:
- broszur (omegapack);
- folderów (yellowsport);
- długopisów;
- wizytówek;
- toreb reklamowych;
- notesów;
- opakowań ZARYS (próbniki);
- naklejek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 oraz 1.1 do niniejszego zapytania

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zaprasza do złożenia oferty w ramach procedury konkurencyjności dotyczącej realizacji projektu pn. Promocja produktów firmy Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. na wybranych perspektywicznych rynkach eksportowych w ramach poddziałania: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych 
w postaci materiałów poligraficznych oraz gadżetów reklamowych, w związku z udziałem Zamawiającego w targach Arab Health 2019, w dniach 28-31 stycznia 2019 r., w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, tj.:
- broszur (omegapack);
- folderów (yellowsport);
- długopisów;
- wizytówek;
- toreb reklamowych;
- notesów;
- opakowań ZARYS (próbniki);
- naklejek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 oraz 1.1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

22461000-9 - Katalogi
22460000-2 - Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki
22000000-0 - Druki i produkty podobne
79822000-2 - Usługi składu

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie nie późniejszym niż do: 2019-01-07, do godziny 9:00 rano.
Realizacja zamówienia rozumiana jest jako dostawa przedmiotu zamówienia pod adres siedziby Zamawiającego przed wyjazdem na targi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Posiadanie doświadczenia rozumiane jest przez wykonanie na zlecenie trzech innych firm, co najmniej trzech realizacji, takich jak: wizytówki, katalogi, torby papierowe itp.
Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Posiadanie doświadczenia rozumiane jest przez wykonanie na zlecenie trzech innych firm, co najmniej trzech realizacji, takich jak: wizytówki, katalogi, torby papierowe itp.
Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Posiadanie doświadczenia rozumiane jest przez wykonanie na zlecenie trzech innych firm, co najmniej trzech realizacji, takich jak: wizytówki, katalogi, torby papierowe itp.
Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy - brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) oraz dołączyć następujące
dokumenty i oświadczenia:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej.
b) Oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania
potencjałem technicznym i osobami zgodnie z załącznikiem nr 3.
c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli ustanowiono pełnomocnika).
d) Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 4.
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji usług poligraficznych (przedstawienie
wykonanych na zlecenie co najmniej trzech innych firm materiałów poligraficznych - co najmniej trzy
realizacje: wizytówka, katalog, torby papierowe, itp.).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Kryterium I – cena oferty brutto – maksymalnie 60 punktów
Kryterium II – termin otrzymania materiałów – maksymalnie 25 punktów
Kryterium III – termin płatności – maksymalnie 15 punktów

KRYTERIUM I
W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów = (najniższa cena oferty brutto/cena oferty ocenianej) x 60
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w kryterium 60 pkt.

KRYTERIUM II
W kryterium „termin otrzymania materiałów” ocena ofert zostanie dokonana przy następujących założeniach:
0 pkt – dostawa do 7 stycznia 2019 r., do godziny 9:00 rano
5 pkt – dostawa do 4 stycznia 2019 r., godz. 15:30 po południu
10 pkt – dostawa do 3 stycznia 2019 r., godz. 15:30 po południu
15 pkt - dostawa do 2 stycznia 2019 r., godz. 15:30 po południu
20 pkt - dostawa do 31 grudnia 2018 r., godz. 15:30 po południu
25 pkt - dostawa do 28 grudnia 2018 r., godz. 15:30 po południu

KRYTERIUM III
W kryterium „termin płatności” ocena ofert zostanie dokonana przy następujących założeniach:
0 pkt. – płatność do 14 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
5 pkt - płatność do 19 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
10 pkt - płatność do 24 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
15 pkt - płatność do 30 dni i więcej (maksymalnie do 60 dni) od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT

OCENA OFERTY = Liczba punktów z kryterium I + Liczba punktów z kryterium II + Liczba punktów z kryterium
III
Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza - ta, która uzyska największą ilość punktów.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia także podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

śląskie , Zabrze

Numer telefonu

32 376 07 20

Fax

32 376 06 09

NIP

6481997718

Tytuł projektu

Promocja produktów firmy Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. na wybranych perspektywicznych rynkach eksportowych.

Numer projektu

POIR.03.03.03-24-0029/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Nazwa i adres wybranego oferenta
STUDIOKOM Kacper Komosa
ul. Bory 79
42-504 Będzin
2. Data wpływu oferty
18.12.2018
3. Wartość oferty
4933,00 zł netto, 6067,59 zł brutto
Liczba wyświetleń: 224